Národné parlamenty členských štátov

 

Európsky parlament považuje za veľmi dôležité udržiavať úzke vzťahy s národnými parlamentmi členských štátov prostredníctvom pravidelných schôdzí. K takejto situácii dochádza najmä od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá sa často označuje ako „zmluva parlamentov“.

 
 
Vzťahy národných parlamentov s Európskym parlamentom

Konferencia predsedov je orgán zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentmi členských štátov. V decembri 2009 Konferencia predsedov rozhodla o zriadení riadiacej skupiny pre vzťahy s národnými parlamentmi, ktorej úlohou je zohľadňovať uplatňovanie Lisabonskej zmluvy z hľadiska národných parlamentov a podporovať vnútornú koordináciu činností EP v tejto oblasti, ako aj predkladať pravidelný program činností.

Európsky parlament pravidelne informuje národné parlamenty členských štátov o svojej činnosti.

Výbory Európskeho parlamentu pravidelne pozývajú členov národných parlamentov na svoje schôdze, aby spolu okrem iného diskutovali o nových legislatívnych návrhoch predložených Komisiou. Spoločne s parlamentmi členských krajín, ktoré predsedajú Rade EÚ, Európsky parlament organizuje každý semester spoločné parlamentné zasadnutie s cieľom prerokovať hlavné politické otázky týkajúce sa programu EÚ.

Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC)

COSAC tvoria výbory národných parlamentov členských štátov zodpovedné za európske záležitosti a zástupcovia Európsky parlament. Explicitný odkaz na COSAC sa nachádza v Protokole č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Lisabonskej zmluve

COSAC zasadá dvakrát ročne. Pozostáva zo 6 zástupcov z každého národného parlamentu členských štátov a 6 poslancov Európskeho parlamentu, z ktorých dvaja sú podpredsedovia zodpovední za vzťahy s národnými parlamentmi.

Pozri:
Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD)

ECPRD predstavuje sieť 70 parlamentných zhromaždení, z ktorých 40 pochádza z krajín EÚ. Sieť má svoje korene v spoločnej iniciatíve Európskeho parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Obe inštitúcie menujú jedného spoluriaditeľa ECPRD. Európsky parlament zabezpečuje sekretariát a spravuje internetovú schránku.

  • podporovať výmenu informácií, myšlienok a skúseností v oblastiach spoločného záujmu Európskeho parlamentu a národných parlamentov
  • upevniť existujúcu úzku spoluprácu medzi výskumnými a dokumentačnými odbormi parlamentov členských štátov vo všetkých oblastiach informácií

Hlavnými činnosťami ECPRD sú žiadosti o údaje na účely porovnávania a semináre, v súvislosti s ktorými bola vytvorená moderná internetová stránka. Súkromná časť internetovej stránky je sprístupnená iba členom parlamentov ECPRD.

Pozri:
Medziparlamentná výmeny informácií v rámci EÚ (IPEX)

Aby sa uľahčil tok informácií, národné parlamenty – v spolupráci s Európskym parlamentom – vytvorili vlastnú databázu a internetovú stránku: www.ipex.eu

IPEX obsahuje parlamentné dokumenty týkajúce sa kontroly a informácie o Európskej únii. Parlamentné dokumenty, ktoré natiahol jednotlivo každý národný parlament, predstavujú hlavné stavebné prvky databázy. Tieto dokumenty sú organizované podľa špecifického dokumentu EÚ, ktorého sa týkajú.

Pozri: