Poslanci

 

Európsky parlament sa skladá zo 766 poslancov zvolených v 28 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

 
 

Každý členský štát určuje svoj spôsob hlasovania, ale uplatňuje rovnaké základné demokratické pravidlá: rovnosť žien a mužov a tajné hlasovanie. Volebný vek je vo všetkých členských štátoch stanovený na 18 rokov. Výnimkou je Rakúsko, kde je možné voliť od 16 rokov. Treba poznamenať, že Európske voľby sa už teraz vyznačujú určitým počtom spoločných pravidiel: priame všeobecné hlasovanie, pravidlo pomerného zastúpenia a 5-ročný mandát s možnosťou obnovenia.

Kreslá sa spravidla rozdeľujú v pomere k počtu obyvateľov každej krajiny. Každý členský štát má istý počet stálych kresiel, pričom maximálny počet je 99 a minimálny 6.

Rovnosť mužov a žien: Zastúpenie žien v Európskom parlamente sa stále zvyšuje, viac než 1/3 poslancov predstavujú ženy.

Europoslanec si svoj pracovný čas rozdeľuje medzi Brusel, Štrasburg a svoj volebný obvod.

V Bruseli sa zúčastňuje na zasadnutiach parlamentných výborov, politických skupín a na doplnkových plenárnych zasadnutiach, a v Štrasburgu na dvanástich plenárnych schôdzach. Súbežne s týmito hlavnými činnosťami musí, samozrejme, venovať čas aj svojmu volebnému obvodu.

Členovia Európskeho parlamentu sa zoskupujú podľa politickej príslušnosti, a nie podľa národnosti.

Poslanci Európskeho parlamentu vykonávajú svoj mandát nezávislým spôsobom.

Europoslanec, ktorý má čoraz väčšie právomoci, ovplyvňuje svojím pôsobením všetky oblasti každodenného života občanov: životné prostredie, ochranu spotrebiteľov, dopravu ale aj vzdelávanie, kultúru, zdravotníctvo, ...

Nový štatút poslancov nadobudol účinnosť 14. júla 2009. Nový štatút sprehľadňuje podmienky práce poslancov a zavádza jednotnú mzdu pre všetkých poslancov vyplácanú z rozpočtu EÚ.

 
 
Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu

Kódex správania nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Ako usmerňujúcu zásadu stanovuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti Parlamentu.

Kódex správania vymedzuje konflikt záujmov a spôsob, akým by ho poslanci mali riešiť, ako aj pravidlá týkajúce sa napríklad oficiálnych darov určených poslancom a profesionálnej činnosti bývalých poslancov.

Kódex správania tiež poslancom stanovuje povinnosť predkladať podrobné vyhlásenie o ich finančných záujmoch. Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami v prípade, keď preplatenie ich cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie alebo výdavkov na pobyt alebo priamu úhradu takýchto výdavkov uskutočňuje tretia strana. Tieto vyhlásenia zohľadňujú prísne pravidlá a normy transparentnosti stanovené v kódexe správania. Informácie, ktoré poslanci uvádzajú vo svojich vyhláseniach, sú dostupné na stránkach s ich individuálnymi profilmi.

Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o daroch, ktoré dostali pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích opatreniach ku kódexu správania. Takéto dary sa zapisujú do registra darov.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda udeliť trest. Tento trest predseda oznámi v pléne a umiestni sa viditeľne na stránke Parlamentu, kde bude zverejnený po zvyšok jeho volebného obdobia.

Poradný výbor pre správanie poslancov

Poradný výbor pre správanie poslancov je orgán zodpovedný za poskytnutie usmernení poslancom k výkladu a uplatňovaniu kódexu správania. Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu aj údajné prípady porušenia kódexu správania a radí predsedovi, pokiaľ ide o možné opatrenia, ktoré treba prijať.

Poradný orgán je zložený z piatich poslancov. Vymenúva ich predseda na základe ich skúseností a politickej rovnováhy medzi politickými skupinami v Parlamente. Každý z piatich poslancov vykonáva funkciu predsedajúceho počas šiestich mesiacov, pričom sa striedajú na základe rotácie. Predseda tiež vymenúva jedného zastupujúceho poslanca z každej politickej skupiny, ktorá inak nie je v poradnom výbore zastúpená.

Poradný výbor každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti.

Členovia poradného výboru
 
Carlo CASINI Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) Člen predsedníctva Taliansko Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
 
Evelyn REGNER Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Členka Rakúsko Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
 
Cecilia WIKSTRÖM Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu Členka Švédsko Folkpartiet liberalerna
 
 
Gerald HÄFNER Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Člen Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Sajjad KARIM Európski konzervatívci a reformisti Člen Spojené kráľovstvo Conservative Party
 
 
Náhradní členovia
Jiří MAŠTÁLKA Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Česká republika Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Francesco Enrico SPERONI Skupina Európa slobody a demokracie Taliansko Lega Nord
 
 
 
 
Platy a príspevky
Platy poslancov Európskeho parlamentu

Poslanci Európskeho parlamentu dostávajú vo všeobecnosti rovnaký plat v súlade s jednotným štatútom, ktorý vstúpil do platnosti v júli 2009.

V súlade s jednotným štatútom predstavuje v roku 2011 mesačný plat poslancov EP pred zdanením 7.956,87 EUR. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevok na úrazové poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 6.200,72 EUR. Členské štáty môžu tento plat tiež zdaniť podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Európskeho súdneho dvora.

Existuje niekoľko výnimiek: poslanci EP, ktorí pracovali v Parlamente aj pred voľbami v roku 2009 a ktorí mohli rozhodnúť, aby sa v ich prípade uplatňoval predchádzajúci vnútroštátny systém v súvislosti s platom, platom, ktorý sa vypláca po zániku mandátu a dôchodkom.

Dôchodok

V súlade so štatútom budú mať bývalí poslanci po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Tento dôchodok bude predstavovať 3,5 % platu za každý celý rok plnenia si svojho mandátu, ale úhrnom najviac 70 % platu. Náklady spojené s týmito dôchodkami budú kryté z rozpočtu Európskeho parlamentu.

Postupne sa ruší doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989 a ktoré od júla už nie je k dispozícii pre nových poslancov.

 
 
Príspevky vyplácané poslancom Európskeho parlamentu

Tak ako poslanci národných parlamentov, aj poslanci Európskeho parlamentu dostávajú niekoľko druhov príspevkov na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikajú pri plnení parlamentných povinností.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento príspevok má kryť výdavky poslancov v členskom štáte zvolenia, ako napríklad náklady spojené s vedením kancelárie poslanca, náklady spojené s telefonovaním a poštovným, a s nákupom, prevádzkou a údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia. Ak sa poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2011 predstavuje 4 299 EUR mesačne.

Cestovné náklady

Väčšina zasadnutí Európskeho parlamentu, ako napríklad plenárne zasadnutia, schôdze výborov a stretnutia politických skupín, sa koná v Bruseli a Štrasburgu. Poslancom EP sa uhrádza skutočná cena ich cestovných lístkov, ktoré použili na cestu na tieto zasadnutia, pri predložení dokladu o ich zaplatení a to najviac do výšky ceny letenky v obchodnej triede, ceny lístka na vlak v prvej triede alebo 0,50 EUR/km pri ceste autom. Okrem toho dostávajú paušálne príspevky podľa vzdialenosti a trvania cesty na pokrytie ostatných cestovných nákladov, akými sú napríklad poplatky za užívanie diaľnic, nadmernú váhu batožiny a rezerváciu.

Predchádzajúci systém paušálneho príspevku na cestovné náklady spojené s cestou do Bruselu a Štrasburgu (a iných miest EÚ) sa zrušil.

Ročný príspevok na cestovné náklady

V rámci plnenia si svojich povinností musia poslanci často vycestovať za hranice svojho domovského členského štátu nielen na oficiálne zasadnutia, ale aj na iné účely, akými sú napríklad účasť na konferencii v inom členskom štáte alebo podniknutie pracovnej návštevy do inej krajiny v postavení spravodajcu.

V týchto prípadoch môže byť poslancom vyplatená náhrada nákladov spojených s ich cestovaním, ubytovaním a s inými relevantnými výdavkami z fixného ročného príspevku na cestovné náklady. Náhrada týchto nákladov sa vyplatí na základe skutočnej ceny letenky alebo ceny cestovného lístka na vlak po predložení príslušných cestovných poukazov a ostatných požadovaných dokladov.

Celková výška tohto príspevku v roku 2011 nesmie presiahnuť sumu 4 243 EUR.

Denný príspevok (Diéty).
  • Parlament vypláca paušálny príspevok vo výške 304 EUR na pokrytie nákladov na bývanie a súvisiace náklady za každý deň prítomnosti poslanca na oficiálnom dianí, pod podmienkou, že sa poslanec podpísal na oficiálnu prezenčnú listinu. Tento príspevok pokrýva hotelové účty, stravovanie a všetky ostatné zúčastnené náklady. Príspevok je znížený na polovicu poslancom, ktorí sa nezúčastnia viac ako polovice hlasovaní podľa mien počas plenárnych zasadnutí, aj keď sú prítomní.

  • V prípade schôdzí, ktoré sa konajú mimo Európskej únie, je výška príspevku vo výške 152 EUR (opäť podmienená podpisom na oficiálnu prezenčnú listinu), pričom hotelové účty sú preplácané samostatne.

 
 
Pravidlá prijímania zamestnancov poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu si môžu vybrať svojich vlastných zamestnancov v rámci rozpočtu stanovenom Parlamentom. Akreditovaní asistenti, ktorí pôsobia v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu, spadajú v súlade s podmienkami zamestnávania dočasných zamestnancov EÚ pod priamu správu administratívy Parlamentu. Asistenti, ktorí pôsobia v členských štátoch poslancov EP, spadajú pod správu kvalifikovaných osôb poverených výkonom platieb, ktorí zaručujú správnosť daňových odvodov a odvodov do systému sociálneho zabezpečenia.

Od mája 2010 predstavuje maximálna mesačná suma na pokrytie všetkých súvisiacich výdavkov 21 209 EUR na poslanca EP. Žiadna časť z tejto sumy sa nevypláca priamo samotnému poslancovi EP.

Najviac štvrtina tejto sumy môže byť použitá na služby zabezpečované externými poskytovateľmi služieb, ktoré vybral poslanec EP, akými je napríklad objednávka znaleckého posudku konkrétnej témy.

Vo všeobecnosti už poslanec EP nemôže zamestnávať blízkeho príbuzného, hoci na tých, ktorí boli zamestnaní v predchádzajúcom období, sa vzťahuje prechodné obdobie.

 
 
 
 
Tools