Poslanci

 

Európsky parlament sa skladá zo 751 poslancov zvolených v 28 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

 
 

Každý členský štát určuje svoj spôsob hlasovania, ale uplatňuje rovnaké základné demokratické pravidlá: rovnosť žien a mužov a tajné hlasovanie. Volebný vek je vo všetkých členských štátoch stanovený na 18 rokov. Výnimkou je Rakúsko, kde je možné voliť od 16 rokov. Treba poznamenať, že Európske voľby sa už teraz vyznačujú určitým počtom spoločných pravidiel: priame všeobecné hlasovanie, pravidlo pomerného zastúpenia a 5-ročný mandát s možnosťou obnovenia.

Kreslá sa spravidla rozdeľujú v pomere k počtu obyvateľov každej krajiny. Každý členský štát má istý počet stálych kresiel, pričom maximálny počet je 96 a minimálny 6.

Rovnosť mužov a žien: Zastúpenie žien v Európskom parlamente sa stále zvyšuje, viac než 1/3 poslancov predstavujú ženy.

Europoslanec si svoj pracovný čas rozdeľuje medzi Brusel, Štrasburg a svoj volebný obvod.

V Bruseli sa zúčastňuje na zasadnutiach parlamentných výborov, politických skupín a na doplnkových plenárnych zasadnutiach, a v Štrasburgu na dvanástich plenárnych schôdzach. Súbežne s týmito hlavnými činnosťami musí, samozrejme, venovať čas aj svojmu volebnému obvodu.

Členovia Európskeho parlamentu sa zoskupujú podľa politickej príslušnosti, a nie podľa národnosti.

Poslanci Európskeho parlamentu vykonávajú svoj mandát nezávislým spôsobom.

Europoslanec, ktorý má čoraz väčšie právomoci, ovplyvňuje svojím pôsobením všetky oblasti každodenného života občanov: životné prostredie, ochranu spotrebiteľov, dopravu ale aj vzdelávanie, kultúru, zdravotníctvo, ...

Nový štatút poslancov nadobudol účinnosť 14. júla 2009. Nový štatút sprehľadňuje podmienky práce poslancov a zavádza jednotnú mzdu pre všetkých poslancov vyplácanú z rozpočtu EÚ.

 
 
Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu

Kódex správania nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Ako usmerňujúcu zásadu stanovuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti Parlamentu.

Kódex správania vymedzuje konflikt záujmov a spôsob, akým by ho poslanci mali riešiť, ako aj pravidlá týkajúce sa napríklad oficiálnych darov určených poslancom a profesionálnej činnosti bývalých poslancov.

Kódex správania tiež poslancom stanovuje povinnosť predkladať podrobné vyhlásenie o ich finančných záujmoch. Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami v prípade, keď preplatenie ich cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie alebo výdavkov na pobyt alebo priamu úhradu takýchto výdavkov uskutočňuje tretia strana. Tieto vyhlásenia zohľadňujú prísne pravidlá a normy transparentnosti stanovené v kódexe správania. Informácie, ktoré poslanci uvádzajú vo svojich vyhláseniach, sú dostupné na stránkach s ich individuálnymi profilmi.

Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o daroch, ktoré dostali pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích opatreniach ku kódexu správania. Takéto dary sa zapisujú do registra darov.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda udeliť trest. Tento trest predseda oznámi v pléne a umiestni sa viditeľne na stránke Parlamentu, kde bude zverejnený po zvyšok jeho volebného obdobia.

Poradný výbor pre správanie poslancov

Poradný výbor pre správanie poslancov je orgán zodpovedný za poskytnutie usmernení poslancom k výkladu a uplatňovaniu kódexu správania. Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu aj údajné prípady porušenia kódexu správania a radí predsedovi, pokiaľ ide o možné opatrenia, ktoré treba prijať.

Poradný orgán je zložený z piatich poslancov. Vymenúva ich predseda na základe ich skúseností a politickej rovnováhy medzi politickými skupinami v Parlamente. Každý z piatich poslancov vykonáva funkciu predsedajúceho počas šiestich mesiacov, pričom sa striedajú na základe rotácie. Predseda tiež vymenúva jedného zastupujúceho poslanca z každej politickej skupiny, ktorá inak nie je v poradnom výbore zastúpená.

Poradný výbor každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti.

Členovia poradného výboru
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Náhradní členovia
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Platy a príspevky
Platy poslancov Európskeho parlamentu

Poslanci Európskeho parlamentu dostávajú vo všeobecnosti rovnaký plat v súlade s jednotným štatútom, ktorý vstúpil do platnosti v júli 2009.

V súlade s jednotným štatútom predstavuje v roku 2014 mesačný plat poslancov EP pred zdanením 8.020,53 EUR. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevok na úrazové poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 6.250,37 EUR. Členské štáty môžu tento plat tiež zdaniť podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Európskeho súdneho dvora.

Existuje niekoľko výnimiek: poslanci EP, ktorí pracovali v Parlamente aj pred voľbami v roku 2009 a ktorí mohli rozhodnúť, aby sa v ich prípade uplatňoval predchádzajúci vnútroštátny systém v súvislosti s platom, platom, ktorý sa vypláca po zániku mandátu a dôchodkom.

Dôchodok

V súlade so štatútom budú mať bývalí poslanci po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Tento dôchodok bude predstavovať 3,5 % platu za každý celý rok plnenia si svojho mandátu, ale úhrnom najviac 70 % platu. Náklady spojené s týmito dôchodkami budú kryté z rozpočtu Európskeho parlamentu.

Postupne sa ruší doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989 a ktoré od júla už nie je k dispozícii pre nových poslancov.

 
 
Príspevky vyplácané poslancom Európskeho parlamentu

Tak ako poslanci národných parlamentov, aj poslanci Európskeho parlamentu dostávajú niekoľko druhov príspevkov na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikajú pri plnení parlamentných povinností.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento príspevok má kryť výdavky poslancov v členskom štáte zvolenia, ako napríklad náklady spojené s vedením kancelárie poslanca, náklady spojené s telefonovaním a poštovným, a s nákupom, prevádzkou a údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia. Ak sa poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2015 predstavuje 4 320 EUR mesačne.

Cestovné výdavky

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, ako sú plenárne schôdze, schôdze výborov a schôdze politických skupín, sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu. Poslancom sa po predložení účtov preplácajú skutočné náklady na cestovné lístky zakúpené na účely účasti na takýchto schôdzach , a to do maximálnej výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede D (alebo podobnej), železničného lístka prvej triedy alebo 0,50 EUR za km pri jazde osobným autom (s obmedzením do 1000 km), okrem pevne stanovených príspevkov podľa vzdialenosti a doby trvania cesty určených na pokrytie ostatných nákladov na cestu (napríklad diaľničných poplatkov, príplatkov za nadmernú batožinu alebo rezervačných poplatkov).

Ostatné cestovné výdavky

Poslanci musia často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, alebo mimo neho, avšak na iné účely ako oficiálne schôdze (napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve).

Poslanci majú na činnosti mimo členského štátu, v ktorom boli zvolení, nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky 4 264 EUR ročne. V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu, pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Diéty
  • Parlament vypláca poslancom pevne stanovený príspevok vo výške 306 EUR na deň na pokrytie ostatných výdavkov, ktoré poslanci majú počas vykonávania parlamentných činností. Aby však mali poslanci na tento príspevok nárok, musia potvrdiť svoju účasť podpisom v jednom z úradných registrov vytvorených na tento účel.

  • Príspevok sa zníži na polovicu, ak sa poslanci nezúčastnia na viac ako polovici hlasovaní podľa mien počas hlasovacích dní v pléne, a to aj v prípade, že budú prítomní. V prípade schôdzí organizovaných mimo Európskej únie sa poskytuje príspevok vo výške 153 EUR (vždy pod podmienkou podpisu v registri), pričom náklady na ubytovanie sa uhrádzajú oddelene.

 
 
Pravidlá prijímania zamestnancov poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu si môžu vybrať svojich vlastných zamestnancov v rámci rozpočtu stanovenom Parlamentom. Akreditovaní asistenti, ktorí pôsobia v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu, spadajú v súlade s podmienkami zamestnávania dočasných zamestnancov EÚ pod priamu správu administratívy Parlamentu. Asistenti, ktorí pôsobia v členských štátoch poslancov EP, spadajú pod správu kvalifikovaných osôb poverených výkonom platieb, ktorí zaručujú správnosť daňových odvodov a odvodov do systému sociálneho zabezpečenia.

Od mája 2015 predstavuje maximálna mesačná suma na pokrytie všetkých súvisiacich výdavkov 21 379 EUR na poslanca EP. Žiadna časť z tejto sumy sa nevypláca priamo samotnému poslancovi EP.

Najviac štvrtina tejto sumy môže byť použitá na služby zabezpečované externými poskytovateľmi služieb, ktoré vybral poslanec EP, akými je napríklad objednávka znaleckého posudku konkrétnej témy.

Vo všeobecnosti poslanec EP nemôže zamestnávať blízkeho príbuzného.

 
 
 
 
Tools