Rokovací poriadok

 

Na základe článku 232 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prijíma Európsky parlament rokovací poriadok. Tento rokovací poriadok predstavuje pravidlá vnútornej organizácie a fungovania Parlamentu.

 
 

Po každej aktualizácii sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý si môžete vyzdvihnúť v predajných kanceláriách Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

Taktiež je k dispozícii na internetovej stránke parlamentu a distribuuje sa formou brožúry v rámci inštitúcie.

 
 
Tools