Úvod

Cieľom týchto informačných listov je poskytnúť celkový prehľad o procese európskej integrácie a o tom, akú úlohu v ňom zohráva Európsky parlament.

 

Informačné listy boli vytvorené v roku 1979 pri príležitosti prvých priamych volieb a ich cieľom je poskytovať laickej verejnosti jednoduchý a stručný, ale zároveň presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.

Informačné listy sú rozdelené do šiestich kapitol:

  • kapitola Systém fungovania Európskej únie, ktorá je venovaná historickému vývoju EÚ, jej právnemu systému, inštitúciám a orgánom, rozhodovacím postupom a financovaniu,
  • kapitola Európa občanov, v ktorej sú opísané individuálne a kolektívne práva,
  • kapitola Vnútorný trh, v ktorej sú vysvetlené zásady a fungovanie vnútorného trhu,
  • kapitola Hospodárska a menová únia, v ktorej sú opísané súvislosti hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a vysvetlená koordinácia hospodárskych politík a dohľad nad nimi,
  • kapitola Sektorové politiky, v ktorej je vysvetlené, ako EÚ pristupuje k svojim jednotlivým vnútorným politikám,
  • kapitola Vonkajšie vzťahy Únie, do ktorej patria oblasti ako zahraničná politika, bezpečnosť a obrana, obchod, rozvojová politika, ľudské práva a demokracia, rozširovanie a vzťahy s krajinami mimo susedstva EÚ.

Informačné listy si môžete prezrieť cez ponuku v hornej časti kliknutím na názov konkrétnej kapitoly. Po otvorení jedného informačného listu si môžete otvoriť ďalšie informačné listy v tej istej časti kliknutím na ponuku vpravo. Takisto si ich môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Online verzia informačných listov sa v priebehu roka pravidelne reviduje a aktualizuje vždy, keď Parlament prijme dôležitú pozíciu alebo politiku.

Informačné listy vypracúvajú tematické sekcie spolu s oddelením pre podporu správy hospodárskych záležitostí a sú k dispozícii v 23 jazykoch.

Svoje otázky môžete posielať oddeleniu koordinácie redakčných a komunikačných činností (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).