Úvod

Informačné listy boli vytvorené v roku 1979 pri príležitosti prvých priamych európskych volieb a ich cieľom je poskytovať laickej verejnosti jednoduchý, stručný a presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.

Informačné listy sú rozdelené do piatich kapitol.

  • Kapitola Systém fungovania Európskej únie hovorí o historickom vývoji EÚ a postupne prijatých zmluvách, jej právnom systéme, rozhodovacích postupoch, inštitúciách a orgánoch a o financovaní.
  • Kapitola Hospodárstvo, veda a kvalita života vysvetľuje zásady vnútorného trhu, ochrany spotrebiteľov a verejného zdravia, súčasne opisujú niekoľko politík EÚ, ako je politika v oblasti sociálnych vecí, zamestnanosti, priemyslu, výskumu, energetiky a životného prostredia, vymedzuje kontext hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a vysvetľuje, ako sa koordinujú a kontrolujú politika hospodárskej súťaže, daňová a hospodárska politika.
  • Kapitola Súdržnosť, rast a pracovné miesta objasňuje, ako EÚ pristupuje k svojim rozličným vnútorným politikám: regionálnej politike a politike súdržnosti, poľnohospodárstvu a rybolovu, doprave a cestovnému ruchu, kultúre, vzdelávaniu a športu.
  • Kapitola Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť opisuje individuálne a kolektívne práva vrátane Charty základných práv, slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť vrátane prisťahovalectva a azylu, ako aj justičnú spoluprácu.
  • Kapitola Vonkajšie vzťahy EÚ zahŕňa zahraničnú politiku, bezpečnostnú a obrannú politiku, vonkajšie obchodné vzťahy a rozvojovú politiku; podporu ľudských práv a demokracie; rozširovanie a vzťahy s krajinami mimo susedstva EÚ.

Informačné listy vypracúvajú tematické sekcie spolu s oddelením pre podporu správy hospodárskych záležitostí a sú k dispozícii v 23 jazykoch. Online verzia informačných listov sa v priebehu roka pravidelne reviduje a aktualizuje vždy, keď Parlament prijme dôležitú pozíciu alebo politiku.

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie koordinácie redakčných a komunikačných činností (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).