Peticije

 
Ena od temeljnih pravic evropskih državljanov:

vsi državljani, tako posamezniki kot skupine, lahko kadarkoli izkoristijo svojo pravico, da Evropskemu parlamentu izročijo peticijo, in sicer skladno s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Vsi državljani Evropske unije, ali prebivalci države članice, imajo pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Evropske unije in ki jih neposredno zadevajo. To pravico do peticije, ki jo zagotavlja Pogodba, lahko uporabijo tudi vsa podjetja, organizacije ali združenja s statutarnim sedežem v Evropski uniji.

Peticija je lahko v obliki pritožbe ali zahteve, govori pa lahko o zadevah v javnem ali zasebnem interesu.

Peticija lahko predstavlja posamezno zahtevo, pritožbo ali opombo o izvajanju zakonodaje EU, ali poziv Evropskemu parlamentu, naj sprejme stališče o določeni zadevi. Tovrstne peticije dajejo Evropskemu parlamentu možnost, da opozori na kakršne koli kršitve pravic evropskih državljanov s strani države članice, lokalnih oblasti ali druge institucije.

 
 
Postopki za vložitev peticije pri Evropskem parlamentu:
 
Kdo lahko vloži peticijo in o čem?
Kdo lahko vloži peticijo?

Peticijo lahko vložite, če:

 • ste državljan Evropske unije,
 • imate stalno bivališče v državi članici Evropske unije,
 • ste uslužbenec podjetja, član organizacije ali združenja (fizična ali pravna oseba) s sedežem v državi članici Evropske unije.
Katere teme lahko obravnava vaša peticija?

Predmet peticije se mora nanašati na področja dejavnosti ali pristojnosti Evropske unije, kot so:

 • vaše pravice evropskega državljana, kot jih določajo Pogodbe
 • zadeve s področja varstva okolja,
 • varstvo potrošnikov,
 • prost pretok oseb, blaga in storitev, notranji trg,
 • zaposlovanje in socialna politika,
 • priznavanje poklicnih kvalifikacij,
 • ostale težave, povezane z izvajanjem prava EU.

Pomembna opomba: Odbor za peticije ne obravnava prošenj za pridobitev informacij, niti ne splošnih pripomb o politiki EU.

V katerem jeziku naj bo peticija?

Peticija mora biti sestavljena v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije.

Preberite:
 
 
Kaj se zgodi v primeru dopustnih peticij?

Če predmet vaše peticije zadeva področje delovanja Evropske unije, Odbor za peticije ponavadi peticijo označi za dopustno in potem odloči, kakšen bo nadaljnji postopek, v skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta.

Ne glede na odločitev vas bo Odbor za peticije o njej obvestil, jo kakor hitro bo to mogoče po sprejetju odločitve.

Odvisno od okoliščin lahko Odbor za peticije:

 • pozove Evropsko komisijo, naj izvede predhodno raziskavo in priskrbi informacije o skladnosti z ustrezno zakonodajo Skupnosti, ali stopi v stik z Solvitom,
 • posreduje peticijo drugim odborom Evropskega parlamenta v vednost ali nadaljnjo obravnavo (odbor lahko na primer v svojih zakonodajnih postopkih upošteva peticijo),
 • v izjemnih primerih lahko pripravi in posreduje celovito poročilo Parlamentu, ki o njem glasuje na plenarnem zasedanju ali izvede obisk v zadevni državi ali regiji za raziskavo dejstev ter pripravi poročilo odbora z opombami in priporočili,
 • ali sprejme ostale ustrezne ukrepe za rešitev tega vprašanja oziroma pripravi primeren odgovor za vlagatelja peticije.

Odbor za peticije se praviloma sestane vsak mesec, razen avgusta, ko so parlamentarne počitnice. Odboru pri njegovem delu pomaga stalni sekretariat, ki je pristojen za obravnavo peticij, opravlja svetovalno vlogo in pripravlja seje odbora. Odbor za peticije Evropskega parlamenta lahko sodeluje z državnimi ali lokalnimi organi v državah članicah za rešitev vprašanja, ki ga je sprožil vlagatelj peticije. Ti organi imajo tako vpogled v podrobnosti iz peticije, razen če vlagatelj peticije temu izrecno nasprotuje. Odbor za peticije kljub temu ne more razveljaviti odločitev, ki so jih sprejeli ustrezni organi v državah članicah. Ker Evropski parlament ni pravosodni organ, ne more razsojati niti preklicati odločitev, ki so jih sprejela sodišča v državah članicah. Peticije, ki bodo zahtevale takšne ukrepe, so nedopustne.

 
 
Nedopustnost, objava peticij
Nedopustnost vaše peticije

Če vaša peticija ne sodi na področje delovanja Evropske unije, bo označena za nedopustno. Morda je temu vzrok dejstvo, da je predmet peticije jasno v odgovornosti in pristojnosti države članice.

Peticije, ki jih Odbor za peticije označi za nedopustne, so shranjene v arhiv brez nadaljnjih postopkov. Odbor vas bo obvestil o odločitvi.

Odvisno od predmeta vaše peticije vam lahko Odbor za peticije svetuje, da se obrnete na katero od evropskih institucij, ki ni organ EU (npr. Evropsko sodišče za človekove pravice) ali na državne institucije (npr. nacionalnega varuha človekovih pravic ali odbore za peticije v parlamentih držav članic).

Vprašanja glede nepravilnosti v institucijah ali organih EU naslovite na evropskega varuha človekovih pravic.

Objava peticij

Številke peticij in avtorje, oziroma glavnega avtorja, če gre za skupinsko peticijo, in številko, ki se določi za peticijo, se vpiše v register v vrstnem redu, po katerem so prispele, in objavi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Te objave so vključene v zapisnik seje, na kateri so bile razglašene. Vlagatelje peticij obveščamo, da so zapisniki objavljeni v Uradnem listu, zato bodo določeni podatki, vključno z imenom vlagatelja in številko peticije, dostopni na spletu. To vpliva na varstvo osebnih podatkov, zato naj bodo vlagatelji na to še posebej pozorni. Če kot vlagatelj ne želite objave vašega imena, bo Evropski parlament spoštoval vašo zasebnost, vendar mora biti vaša zahteva jasna in izrecno omenjena v vaši peticiji. Če želite, da se vaša peticija obravnava zaupno, mora biti tudi ta zahteva jasno podana. Odbor pripisuje preglednosti sej velik pomen, seje pa je mogoče pretočiti prek spleta. Postopke je tako mogoče spremljati na vsakem običajnem računalniku prek spletišča EP. Ponavadi so seje odbora javne, vlagatelji peticij pa se jih, če izrazijo to željo, lahko udeležijo takrat, ko se obravnava njihova peticija.

Preberite:
 
 
 
 
Tools
 
 
V kakšni obliki naj bo peticija?
 

Peticijo lahko vložite na dva načina:

 • po pošti,
 • v elektronski obliki (obrazec na spletu).

Peticija mora biti izčrpna in vsebovati vsa pomembna dejstva, ki se nanašajo na zadevo, odvečnim podrobnostim pa naj se izogne. Napisana mora biti jasno in čitljivo, lahko ji je priložen tudi povzetek.

po pošti:

Če želite vložiti peticijo v "papirnati" obliki, ni potrebno izpolniti nobenega obrazca ali se ravnati po kakšnem standardnem formatu.

Vaša peticija mora kljub temu:

 • vsebovati vaše ime, državljanstvo in stalni naslov (skupna peticija mora vsebovati ime, državljanstvo in stalni naslov vlagatelja oziroma vsaj prvega podpisnika);
 • biti podpisana.

Vaša peticija lahko vsebuje priloge, vključno s kopijami kakršnih koli dokazil.

Peticije se pošljejo na naslov:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
elektronski obliki:

Če želite vložiti peticijo v elektronski obliki:

 • preberite informacije in navodila, ki jih najdete na spletni strani "Peticije" spletišča Evropskega parlamenta,
 • izpolnite spletni obrazec in kliknite na gumb "Pošlji".

Takoj, ko boste vašo peticijo poslali s spletne strani v elektronski obliki, bi morali prejeti elektronsko potrdilo o prejemu.

Peticije se nato posredujejo Odboru za peticije, ki je pristojen za njihovo obravnavo ter pripravo priporočil in sklepov za vsako peticijo. Odbor ne bo obravnaval vloženih peticij, ki vsebujejo žaljivke ali katerih vsebina ni primerna, niti ne bo na njih odgovoril.

O poteku nadaljnje obravnave peticije vas bo Odbor za peticije obveščal po pošti.

Če želite vaši peticiji priložiti kakršne koli dodatne informacije ali dokazila, jih skupaj s številko peticije pošljite po pošti na naslov:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Odbor za peticije sestavlja 34 poslancev, vodijo pa ga predsednik in 4 podpredsedniki.