Poslanci

 

Evropski parlament ima 766 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

 
 

Vsaka država članica določi svoj način volitev, povsod pa veljajo skupna demokratična osnovna pravila: enakost glede na spol in tajnost glasovanja. Volilna pravica je v vseh državah članicah pri 18 letih, razen v Avstriji, ker je pri 16 letih. Opozoriti je treba, da je za evropske volitve že značilno določeno število skupnih pravil: splošne neposredne volitve, pravilo sorazmernosti in mandat, ki traja 5 let z možnostjo podaljšanja.

Praviloma so sedeži razdeljeni sorazmerno glede na število prebivalstva v posamezni državi. Vsaka država članica ima določeno število sedežev, največ 99 in najmanj 6.

Enakost med moškimi in ženskami: zastopanost žensk v Evropskem parlamentu se stalno povečuje, približno 1/3 je poslank.

Poslanci Evropskega parlamenta delujejo v Bruslju, Strasbourgu in v svojem okrožju.

V Bruslju sodelujejo na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin in dodatnih plenarnih zasedanjih, v Strasbourgu pa sodelujejo na dvanajstih plenarnih zasedanjih. Poleg glavnih dejavnosti morajo posvetiti čas tudi svojemu okrožju.

Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo glede na svoje politično prepričanje in ne glede na svojo narodnost.

Poslanci Evropskega parlamenta svoj mandat opravljajo neodvisno.

Zaradi vedno večjih pristojnosti evropski poslanci s svojimi dejanji vplivajo na vsa področja vsakdanjega življenja državljanov: na okolje, varstvo potrošnikov, promet, pa tudi na izobraževanje, kulturo, zdravje...

14. julija 2009 je začel veljati novi statut poslancev Evropskega parlamenta, ki zagotavlja večjo preglednost pogojev poslovanja evropskih poslancev in zagotavlja enake plače za vse

 
 
Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta

Kodeks ravnanja je začel veljati 1. januarja 2012. Vodilno načelo kodeksa je, da poslanci Evropskega parlamenta delujejo izključno v splošnem interesu in svoje delo opravljajo nepristransko, pošteno, odprto, vestno, odkrito, odgovorno in spoštljivo do ugleda Evropskega parlamenta.

Kodeks ravnanja opredeljuje navzkrižja interesov in kako morajo poslanci ukrepati, da jih odpravijo, vsebuje pa na primer tudi pravila o uradnih darilih poslancem in poklicnih dejavnostih nekdanjih poslancev

Kodeks ravnanja določa tudi, da morajo poslanci predložiti podrobno izjavo o svojih finančnih interesih. Poslanci so dolžni napovedati svojo udeležbo na prireditvah, ki jih organizirajo tretje strani, če te povrnejo njihove potne stroške, stroške bivanja in dnevnice ali jih neposredno krijejo. Te izjave so odraz strogih pravil in standardov preglednosti, ki so določeni v kodeksu ravnanja. Podatki, ki jih v izjavi navedejo poslanci, so na voljo na predstavitveni strani posameznega poslanca.

Poslanci morajo prijaviti tudi darila, ki so jih kot predstavniki Parlamenta prejeli pri opravljanju funkcije, pod pogoji, ki so določeni v izvedbenih ukrepih kodeksa ravnanja. Darila so zabeležena v registru daril.

Predsednik parlamenta lahko kaznuje poslanca, ki krši pravila kodeksa. Kazen izreče predsednik na plenarnem zasedanju, do konca parlamentarnega mandata pa je objavljena tudi na spletnih straneh Parlamenta.

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev je organ, ki poslancem daje smernice za razlago in izvajanje kodeksa ravnanja. Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presoja o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti treba sprejeti.

Posvetovalni odbor sestavlja pet članov. Imenuje jih predsednik na podlagi njihovih izkušenj in političnega ravnotežja med parlamentarnimi političnimi skupinami. Vsak od petih članov odboru po sistemu rotacije predseduje šest mesecev. Predsednik imenuje tudi nadomestnega poslanca za vsako politično skupino, ki sicer nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.

Posvetovalni odbor objavi tudi letno poročilo o svojih dejavnostih.

Sestava posvetovalnega odbora
 
Carlo CASINI Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) Član predsedstva Italija Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
 
Evelyn REGNER Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu Članica Avstrija Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
 
Cecilia WIKSTRÖM Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo Članica Švedska Folkpartiet liberalerna
 
 
Gerald HÄFNER Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze Član Nemčija Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Sajjad KARIM Skupina Evropskih konservativcev in reformistov Član Združeno kraljestvo Conservative Party
 
 
Nadomestni člani
Jiří MAŠTÁLKA Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice Češka republika Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Francesco Enrico SPERONI skupina Evropa svobode in demokracije Italija Lega Nord
 
 
 
 
Plače in nadomestila
Plača poslancev Evropskega parlamenta

Poslanci EP načeloma prejemajo enako plačo v skladu z enotnim statutom, ki je začel veljati julija 2009.

Po enotnem statutu je mesečna plača za poslance EP pred odbitkom davka za leto 2011 7.956,87 EUR. Izplača se iz proračuna Parlamenta, bremenijo pa jo davek EU in prispevek za nezgodno zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6.200,72 EUR. Države članice lahko na plačo uvedejo tudi nacionalne davke. Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropskih skupnosti.

Obstajajo tudi izjeme: poslanci EP, ki so bili izvoljeni pred letom 2009, se lahko odločijo za staro nacionalno ureditev plač, začasnih nadomestil in pokojnin.

Pokojnine

Nekdanji poslanci so z dopolnjenim 63. letom starosti po statutu upravičeni do starostne pokojnine. Pokojnina znaša za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata 3,5 % plače, vendar skupaj ne sme presegati 70 % plače. Pokojnine se izplačajo iz proračuna Evropskega parlamenta.

Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance EP, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija dalje ne velja več in bo ukinjeno.

 
 
Nadomestila, ki se izplačujejo poslancem Evropskega parlamenta

Podobno kot poslanci nacionalnih parlamentov dobijo tudi poslanci Evropskega parlamenta številna nadomestila za kritje stroškov, ki nastanejo pri opravljanju njihovih poslanskih dolžnosti:

Splošno nadomestilo stroškov

To nadomestilo naj bi krilo stroške v državi članici, v kateri so bili izvoljeni, kot so stroški za upravljanje poslančeve pisarne, telefonske in poštne račune ter nakup, delovanje in vzdrževanje računalniške, informacijske in telekomunikacijske opreme. Poslancem, ki brez ustrezne obrazložitve manjkajo na polovici plenarnih zasedanj v enem parlamentarnem letu (od septembra do avgusta), se nadomestilo prepolovi.

Znesek tega nadomestila v letu 2011 znaša 4 299 EUR na mesec.

Potni stroški

Večina srečanj Evropskega parlamenta, kot so plenarna zasedanja, srečanja odborov in političnih skupin, je v Bruslju ali Strasbourgu. Poslancem EP se ob predložitvi računov povrnejo dejanski stroški vozovnice za udeležbo na takšnih srečanjih, in sicer največ v višini letalske vozovnice poslovnega razreda, vozovnice za vlak 1. razreda ali 0,50 EUR za km za potovanje z avtomobilom; ter fiksni stroški na podlagi razdalje in dolžine potovanja, ki krijejo druge stroške potovanja (npr. cestnino, doplačilo za presežno prtljago ali rezervacijo).

Prejšnji sistem pavšalnega nadomestila za potne stroške za potovanja v Bruselj in Strasbourg (ter druga evropska mesta) se ukine.

Letno nadomestilo za potne stroške

Poslanci morajo med opravljanjem svojih dolžnosti pogosto potovati iz svoje domače države članice za namene, ki niso povezani z uradnimi sejami in sestanki (da se na primer udeležijo konference v drugi državi članici ali da opravijo delovni obisk v drugi državi v vlogi poročevalca/poročevalke).

Za kritje stroškov v takih primerih lahko poslanci prejmejo povračilo iz letnega pavšalnega nadomestila za potovanje, namestitev in s tem povezane stroške. Povračilo se izvede na podlagi letalske vozovnice ali vozovnice za vlak ob predložitvi ustreznih potovalnih vavčerjev in zahtevanih dodatnih dokumentov.

V letu 2011 znaša nadomestilo največ 4.243 EUR.

Dnevnice
  • Parlament izplačuje dnevno pavšalno nadomestilo v višini 304 evre za pokritje stroškov namestitve in povezanih izdatkov. Nadomestilo se izplača za vsak dan, ko je poslanec prisoten na uradnih srečanjih parlamentarnih organov, pri čemer morajo poslanci svojo prisotnost dokazati z vpisom v knjigo navzočnosti. Dnevnica pokrije stroške hotelov, obrokov in vse ostale izdatke. Če poslanec izpusti več kot polovico poimenskih glasovanj na plenarnem zasedanju, potem se izplačana dnevnica prepolovi, četudi je poslanec na zasedanju prisoten.

  • Za srečanja izven EU znaša dnevnica 152 evrov (potreben je vpis v knjigo navzočnosti), pri čemer se povračilo stroškov za namestitev obračuna ločeno.

 
 
Osebje

Poslanci EP lahko v okviru proračuna, ki ga določi Parlament, izberejo osebne sodelavce. Akreditirani pomočniki poslancev, ki delajo Bruslju (Luxembourgu ali Strasbourgu) spadajo neposredno pod upravo parlamenta, in sicer pod pogoji zaposlovanja začasnega osebja. Ureditev pomočnikov v državi članici poslancev EP upravljajo plačilni zastopniki, kar zagotavlja ustrezno davčno ureditev in socialno varnost.

Največji mesečni znesek za vse te stroške v letu 2011 znaša 21 209 EUR na poslanca, vendar se noben od teh zneskov ne izplača neposredno poslancem. None of these funds are paid to the MEP themselves.

Največ četrtina teh sredstev se lahko nameni storitvam ponudnikov storitev, ki jih izberejo poslanci, kot je na primer naročilo strokovne študije o določenem vprašanju.

Poslanci EP načeloma med svojim osebjem ne smejo več imeti ožjih sorodnikov, čeprav velja za poslance iz prejšnjega mandata prehodno obdobje.

 
 
 
 
Tools