Poslanci

 

Evropski parlament ima 751 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

 
 

Vsaka država članica določi svoj način volitev, povsod pa veljajo skupna demokratična osnovna pravila: enakost glede na spol in tajnost glasovanja. Volilna pravica je v vseh državah članicah pri 18 letih, razen v Avstriji, ker je pri 16 letih. Opozoriti je treba, da je za evropske volitve že značilno določeno število skupnih pravil: splošne neposredne volitve, pravilo sorazmernosti in mandat, ki traja 5 let z možnostjo podaljšanja.

Praviloma so sedeži razdeljeni sorazmerno glede na število prebivalstva v posamezni državi. Vsaka država članica ima določeno število sedežev, največ 96 in najmanj 6.

Enakost med moškimi in ženskami: zastopanost žensk v Evropskem parlamentu se stalno povečuje, približno 1/3 je poslank.

Poslanci Evropskega parlamenta delujejo v Bruslju, Strasbourgu in v svojem okrožju.

V Bruslju sodelujejo na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin in dodatnih plenarnih zasedanjih, v Strasbourgu pa sodelujejo na dvanajstih plenarnih zasedanjih. Poleg glavnih dejavnosti morajo posvetiti čas tudi svojemu okrožju.

Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo glede na svoje politično prepričanje in ne glede na svojo narodnost.

Poslanci Evropskega parlamenta svoj mandat opravljajo neodvisno.

Zaradi vedno večjih pristojnosti evropski poslanci s svojimi dejanji vplivajo na vsa področja vsakdanjega življenja državljanov: na okolje, varstvo potrošnikov, promet, pa tudi na izobraževanje, kulturo, zdravje...

14. julija 2009 je začel veljati novi statut poslancev Evropskega parlamenta, ki zagotavlja večjo preglednost pogojev poslovanja evropskih poslancev in zagotavlja enake plače za vse

 
 
Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta

Kodeks ravnanja je začel veljati 1. januarja 2012. Vodilno načelo kodeksa je, da poslanci Evropskega parlamenta delujejo izključno v splošnem interesu in svoje delo opravljajo nepristransko, pošteno, odprto, vestno, odkrito, odgovorno in spoštljivo do ugleda Evropskega parlamenta.

Kodeks ravnanja opredeljuje navzkrižja interesov in kako morajo poslanci ukrepati, da jih odpravijo, vsebuje pa na primer tudi pravila o uradnih darilih poslancem in poklicnih dejavnostih nekdanjih poslancev

Kodeks ravnanja določa tudi, da morajo poslanci predložiti podrobno izjavo o svojih finančnih interesih. Poslanci so dolžni napovedati svojo udeležbo na prireditvah, ki jih organizirajo tretje strani, če te povrnejo njihove potne stroške, stroške bivanja in dnevnice ali jih neposredno krijejo. Te izjave so odraz strogih pravil in standardov preglednosti, ki so določeni v kodeksu ravnanja. Podatki, ki jih v izjavi navedejo poslanci, so na voljo na predstavitveni strani posameznega poslanca.

Poslanci morajo prijaviti tudi darila, ki so jih kot predstavniki Parlamenta prejeli pri opravljanju funkcije, pod pogoji, ki so določeni v izvedbenih ukrepih kodeksa ravnanja. Darila so zabeležena v registru daril.

Predsednik parlamenta lahko kaznuje poslanca, ki krši pravila kodeksa. Kazen izreče predsednik na plenarnem zasedanju, do konca parlamentarnega mandata pa je objavljena tudi na spletnih straneh Parlamenta.

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev je organ, ki poslancem daje smernice za razlago in izvajanje kodeksa ravnanja. Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presoja o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti treba sprejeti.

Posvetovalni odbor sestavlja pet članov. Imenuje jih predsednik na podlagi njihovih izkušenj in političnega ravnotežja med parlamentarnimi političnimi skupinami. Vsak od petih članov odboru po sistemu rotacije predseduje šest mesecev. Predsednik imenuje tudi nadomestnega poslanca za vsako politično skupino, ki sicer nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.

Posvetovalni odbor objavi tudi letno poročilo o svojih dejavnostih.

Sestava posvetovalnega odbora
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Nadomestni člani
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Plače in nadomestila
Plača poslancev Evropskega parlamenta

Poslanci EP načeloma prejemajo enako plačo v skladu z enotnim statutom, ki je začel veljati julija 2009.

Po enotnem statutu je mesečna plača za poslance EP pred odbitkom davka za leto 2014 8.020,53 EUR. Izplača se iz proračuna Parlamenta, bremenijo pa jo davek EU in prispevek za nezgodno zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6.250,37 EUR. Države članice lahko na plačo uvedejo tudi nacionalne davke. Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropskih skupnosti.

Obstajajo tudi izjeme: poslanci EP, ki so bili izvoljeni pred letom 2009, se lahko odločijo za staro nacionalno ureditev plač, začasnih nadomestil in pokojnin.

Pokojnine

Nekdanji poslanci so z dopolnjenim 63. letom starosti po statutu upravičeni do starostne pokojnine. Pokojnina znaša za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata 3,5 % plače, vendar skupaj ne sme presegati 70 % plače. Pokojnine se izplačajo iz proračuna Evropskega parlamenta.

Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance EP, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija dalje ne velja več in bo ukinjeno.

 
 
Nadomestila, ki se izplačujejo poslancem Evropskega parlamenta

Podobno kot poslanci nacionalnih parlamentov dobijo tudi poslanci Evropskega parlamenta številna nadomestila za kritje stroškov, ki nastanejo pri opravljanju njihovih poslanskih dolžnosti:

Splošno nadomestilo stroškov

To nadomestilo naj bi krilo stroške v državi članici, v kateri so bili izvoljeni, kot so stroški za upravljanje poslančeve pisarne, telefonske in poštne račune ter nakup, delovanje in vzdrževanje računalniške, informacijske in telekomunikacijske opreme. Poslancem, ki brez ustrezne obrazložitve manjkajo na polovici plenarnih zasedanj v enem parlamentarnem letu (od septembra do avgusta), se nadomestilo prepolovi.

Znesek tega nadomestila v letu 2015 znaša 4 320 EUR na mesec.

Potni stroški

Večina sej Evropskega parlamenta, kot so plenarna zasedanja ter seje odborov in političnih skupin, poteka v Bruslju ali Strasbourgu. Poslancem EP se ob predložitvi dokazil povrnejo dejanski stroški vozovnic za udeležbo na teh sejah, in sicer največ v višini letalske vozovnice poslovnega razreda „D“ ali enakovrednega razreda, vozovnice za vlak 1. razreda ali 0,50 EUR za km za potovanje z avtomobilom (omejeno na 1000 km); ter prejmejo pavšalna nadomestila na podlagi razdalje in dolžine potovanja, ki krijejo druge stroške potovanja (npr. cestnino, doplačilo za presežno prtljago ali rezervacijo).

Drugi potni stroški

Poslanci morajo med opravljanjem svojih dolžnosti pogosto potovati po državi članici izvolitve ali zunaj nje za namene, ki niso povezani z uradnimi sejami (na primer zaradi udeležbe na konferenci ali delovnega obiska). Tako lahko poslanci za dejavnosti zunaj države članice izvolitve prejmejo nadomestilo za potne stroške, nastanitev in s tem povezane stroške največ v višini 4 264 evrov letno. Za dejavnosti v državi članici izvolitve se povrnejo zgolj stroški prevoza, pri čemer je za vsako državo določen najvišji letni znesek.

Dnevnice
  • Parlament izplačuje pavšalno nadomestilo v višini 306 evrov za kritje vseh drugih stroškov, ki jih imajo poslanci v času parlamentarnih dejavnosti, pod pogojem da svojo prisotnost potrdijo s podpisom seznama navzočih.

 
 
Osebje

Poslanci EP lahko v okviru proračuna, ki ga določi Parlament, izberejo osebne sodelavce. Akreditirani pomočniki poslancev, ki delajo Bruslju (Luxembourgu ali Strasbourgu) spadajo neposredno pod upravo parlamenta, in sicer pod pogoji zaposlovanja začasnega osebja. Ureditev pomočnikov v državi članici poslancev EP upravljajo plačilni zastopniki, kar zagotavlja ustrezno davčno ureditev in socialno varnost.

Največji mesečni znesek za vse te stroške v letu 2015 znaša 21 379 EUR na poslanca, vendar se noben od teh zneskov ne izplača neposredno poslancem. None of these funds are paid to the MEP themselves.

Največ četrtina teh sredstev se lahko nameni storitvam ponudnikov storitev, ki jih izberejo poslanci, kot je na primer naročilo strokovne študije o določenem vprašanju.

Poslanci EP med svojim osebjem ne smejo imeti ožjih sorodnikov.

 
 
 
 
Tools