Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Organizacija

 
 
Predsednik

Predsednik je izvoljen za mandat, ki traja dve leti in pol, kar je polovica zakonodajnega obdobja, z možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami EU.

Predsednik nadzira delo Parlamenta in njegovih sestavnih organov ter razprave na plenarnih zasedanjih, poleg tega zagotavlja spoštovanje poslovnika Parlamenta.

Predsednik Evropskega parlamenta ob začetku vsakega zasedanja Evropskega sveta izrazi mnenje in pomisleke Parlamenta v zvezi s točkami na dnevnem redu in z drugimi temami.

Po tem, ko Parlament sprejme proračun Evropske unije, ga predsednik podpiše in s tem postane proračun izvršljiv. Predsednik EP skupaj s predsednikom Sveta podpisuje vse zakonodajne akte, sprejete v rednem zakonodajnem postopku.

 
 
 
Poslanci EP
Poslanci EP

Evropski parlament ima 751 poslancev, ki so izvoljeni v 28 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za petletni mandat.

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem.

Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično prepričanje in ne glede na svojo narodnost.

 
 
 
Politične skupine
Politične skupine

Poslanci Evropskega parlamenta se združujejo v politične skupine, saj niso organizirani na podlagi narodnosti, ampak politične pripadnosti. V Evropskem parlamentu je trenutno osem političnih skupin.

Za ustanovitev politične skupine je potrebnih 25 poslancev, v skupini pa mora biti zastopana najmanj ena četrtina držav članic. Poslanci lahko pripadajo le eni politični skupini.

Nekateri poslanci ne pripadajo nobeni politični skupini; ti so samostojni poslanci.

 
 
 
Politične skupine v Evropskem parlamentu

Vsaka politična skupina je odgovorna za svojo notranjo organizacijo tako, da imenuje predsednika (ali v primeru nekaterih skupin dva sopredsednika), predsedstvo in sekretariat.

V sejni dvorani so poslanski sedeži po soglasju predsednikov skupin določeni glede na politično pripadnost, od leve proti desni.

Pred glasovanjem na plenarnem zasedanju politične skupine preučijo poročila, ki so jih pripravili parlamentarni odbori, in vložijo svoje predloge sprememb.

Stališče, ki ga zavzame politična skupina, se sprejme po razpravi znotraj skupine, noben poslanec pa ni zavezan, da glasuje tako kot skupina.

 
 
 
 
Odbori

Za pripravo plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta so poslanci razdeljeni v specializirane stalne odbore. Parlamentarnih odborov je 20. Odbore sestavlja od 25 do 73 poslancev s predsednikom, predsedstvom in sekretariatom. Njihova politična sestava odraža sestavo plenuma.

Odbori pripravljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge ter samoiniciativna poročila. Obravnavajo predloge Komisije in Sveta ter, če je to potrebno, pripravijo poročila, ki jih predstavijo na plenarnem zasedanju.

Parlament lahko ustanovi tudi začasne odbore, ki obravnavajo posebna vprašanja, ali preiskovalne odbore, ki preiskujejo kršitve ali slabo izvajanje zakonodaje Skupnosti.

 
 
 
Delegacije
Delegacije

Delegacije Evropskega parlamenta vzdržujejo odnose in si izmenjujejo informacije s parlamenti iz držav nečlanic EU. Evropski parlament prek svojih delegacij prispeva k predstavljanju Evropske unije v tujini ter k temu, da se v tretjih državah spodbujajo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, in sicer načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države.

Ločimo več vrst delegacij: delegacije v skupnih parlamentarnih odborih, delegacije v odborih za parlamentarno sodelovanje, druge medparlamentarne delegacije in delegacije v večstranskih parlamentarnih skupščinah.

 
 
 
Politični organi

V Evropskem parlamentu so različni politični organi odgovorni za organizacijo dela Parlamenta in zakonodajno načrtovanje, za parlamentarne predpise ter za administrativne, finančne, kadrovske in organizacijske zadeve.

 
 
 
Konferenca predsednikov

Konferenca predsednikov je politični organ Evropskega parlamenta

  • pristojen za organizacijo dela EP in zakonodajno načrtovanje,
  • določanje pristojnosti odborov ter delegacij in njihove sestave,
  • odnose z drugimi institucijami Evropske unije, nacionalnimi parlamenti in tretjimi državami.

Konferenca predsednikov pripravi delovni načrt institucije in dnevni red plenarnih zasedanj ter pripravi sedežni red poslancev v sejni dvorani.

Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Parlamenta in predsedniki političnih skupin. V njej sta tudi predstavnika samostojnih poslancev, vendar pa nimata pravice glasovanja. Konferenca predsednikov sprejema sklepe soglasno ali s ponderiranimi glasovi na osnovi števila poslancev vsake politične skupine.

Konferenca predsednikov opravlja naloge, ki so ji dodeljene s poslovnikom. Organizira delo Evropskega parlamenta in njegovih organov. Pristojna je za vse zadeve, ki se nanašajo na zakonodajno načrtovanje in na odnose z drugimi organi in institucijami Evropske unije. Konferenca predsednikov se običajno sestaja dvakrat mesečno. Te seje niso javne.

Zapisniki konference predsednikov so prevedeni v uradne jezike, natisnjeni in razdeljeni vsem poslancem. Vsak poslanec lahko zastavlja vprašanja glede dejavnosti konference predsednikov.

Ta seja daje priložnost poslancem, da izven plenarnih zasedanj izmenjajo mnenja s povabljenimi gosti ali pridobijo predhodne informacije o predlogih Evropske komisije.

 
 
Predsedstvo

Predsedstvo je organ, ki določa pravila Evropskega parlamenta. Pristojno je za pripravo predhodnega predloga proračuna Evropskega parlamenta in za urejanje vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadev.

Predsedstvo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 6 kvestorjev. Kvestorje Parlament izvoli za dve leti in pol z možnostjo podaljšanja mandata. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika. Kvestorji imajo v predsedstvu svetovalni glas.

Predsedstvo ima številne upravne in finančne pristojnosti znotraj Parlamenta. Pristojno je za vsa vprašanja, ki zadevajo notranje delovanje Parlamenta. Odloča o organizaciji zasedanj, lahko dovoli seje odborov ali delegacij izven treh običajnih krajev dela in pripravlja načrt odhodkov Parlamenta. Imenuje generalnega sekretarja Parlamenta, ki je pristojen za vodenje upravnih služb Parlamenta in za sestavo in organizacijo generalnega sekretariata. Seje predsedstva so običajno dvakrat mesečno.

Zapisniki predsedstva so prevedeni v uradne jezike, natisnjeni in razdeljeni vsem poslancem. Vsak poslanec lahko zastavlja vprašanja glede dejavnosti predsedstva.

Predsedstvo določi višino financiranja političnih strank, zastopanih v Evropskem parlamentu.

 
 
Kolegij kvestorjev

Kolegij kvestorjev je organ Evropskega parlamenta, pristojen za upravna in finančna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslance in njihove delovne pogoje.

Kolegij kvestorjev sestavlja šest poslancev, ki so hkrati člani predsedstva. Evropski parlament voli kvestorje po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov. Kvestorji so izvoljeni z večino na tajnem glasovanju v treh krogih: v prvih dveh krogih je za izvolitev potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu zadostuje relativna večina. Njihov mandat traja dve leti in pol, v predsedstvu pa imajo svetovalni glas.

Kvestorji so pristojni za upravna in finančna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslance, kot recimo omogočanje uporabe opreme in splošnih storitev. Predstavijo lahko predloge sprememb ali ponovnega oblikovanja besedil v zvezi z vsemi predpisi, ki jih sprejme predsedstvo. Seje kolegija so običajno enkrat mesečno.

Vsak poslanec lahko zastavlja vprašanja glede dejavnosti kvestorjev.

 
 
Konferenca predsednikov odborov

Konferenca predsednikov odborov je politični organ Evropskega parlamenta, ki zagotavlja boljše sodelovanje med različnimi parlamentarnimi odbori.

Konferenco predsednikov odborov sestavljajo predsedniki vseh stalnih ali začasnih odborov; organ sam izvoli svojega predsednika. Seje konference predsednikov odborov so običajno enkrat mesečno v Strasbourgu med plenarnim zasedanjem.

Konferenca predsednikov odborov lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom odborov in pripravo dnevnega reda za plenarna zasedanja. Lahko tudi svetuje konferenci predsednikov v primeru nesoglasja glede pristojnosti med dvema odboroma. Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov odborov.

 
 
Konferenca predsednikov delegacij

Konferenca predsednikov delegacij, je politični organ Evropskega parlamenta, ki redno preučuje vsa vprašanja, ki zadevajo nemoteno opravljanje dela medparlamentarnih delegacij in delegacij v skupnih parlamentarnih odborih.

Konferenco predsednikov delegacij sestavljajo predsedniki vseh stalnih medparlamentarnih delegacij; organ sam izvoli svojega predsednika.

Konferenca predsednikov delegacij lahko konferenci predsednikov daje priporočila v zvezi z delom delegacij. Konferenca predsednikov delegacij pripravi predlog letnega koledarja medparlamentarnih sestankov in sej skupnih parlamentarnih odborov. Predsedstvo in konferenca predsednikov lahko preneseta določene pristojnosti na konferenco predsednikov delegacij.

 
 
Usmerjevalna skupina za brexit

Usmerjevalna skupina za brexit deluje pod okriljem konference predsednikov, njen namen pa sta usklajevanje in oblikovanje razprav in resolucij Parlamenta o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Namestnik generalnega sekretarja podpira delo usmerjevalne skupine za brexit.

 
 
 
 
Medskupine

Poslanci iz katere koli politične skupine ali odbora lahko ustanovijo medskupine, ki omogočajo neuradno izmenjavo mnenj o določenih zadevah in spodbujanje stikov med poslanci in civilno družbo.

Medskupine niso parlamentarni organi, zato ne morejo izražati mnenja Parlamenta.

Za medskupine veljajo interna pravila, ki jih je sprejela konferenca predsednikov 19. decembra 1999 (in so bila nazadnje posodobljena 11. septembra 2014), v njih pa določila pogoje, pod katerimi je mogoče v začetku posameznega parlamentarnega obdobja ustanoviti medskupine, in pravila za njihovo delovanje.

Predsedniki medskupin morajo prijaviti vsako denarno ali materialno podporo v skladu z merili, ki veljajo tudi za poslance kot posameznike. Prijave je treba posodobiti vsako leto, shranjujejo pa se v javnem registru kvestorjev.

 
 
Seznam medskupin

Na seji 11. decembra 2014 je konferenca predsednikov odobrila naslednji seznam medskupin, ki se ustanovijo v sedanjem zakonodajnem obdobju Parlamenta:

Ime Povezava na dokumente (pdf)
Aktivno staranje, solidarnost med generacijami in družinske politike Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Boj proti rasizmu in raznolikost Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Biotska raznovrstnost, podeželje, lov in rekreacijski ribolov Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Otrokove pravice Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Podnebne spremembe, trajnostni razvoj in biotska raznovrstnost Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Skupne dobrine in javne storitve Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Ustvarjalne panoge Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Digitalna agenda Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Invalidnost Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Skrajna revščina in človekove pravice Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Razvoj evropskega turizma, kulturna dediščina, pot Svetega Jakoba in druge evropske poti kulture Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Svoboda veroizpovedi in prepričanja ter verska strpnost Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Celovitost in preglednost, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI) Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Dolgoročne naložbe in ponovna industrializacija Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Podeželje ter gorska in oddaljena območja Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Morja, reke, otoki in obalna območja Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Mala in srednja podjetja Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Nebo in vesolje Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
socialna ekonomija, podjetja socialne ekonomije, socialno podjetništvo in tretji sektor Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Šport Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Sindikati Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jeziki Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Mesta Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Dobro počutje in varstvo živali Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Zahodna Sahara Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Vino, alkoholne pijače in kakovostna živila Seznam članov
Izjava o finančnih interesih
Vprašanja mladih Seznam članov
Izjava o finančnih interesih

 
 
 
Sejna dvorana v 360 stopinjah

Vabljeni k virtualnemu ogledu sejne dvorane.

 
 
 
Poslovnik

Člen 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament sprejme svoj poslovnik. Poslovnik vsebuje notranja pravila organizacije in delovanja Parlamenta.

 
 
 
Kako deluje: Evropski parlament
 

Kako deluje: Evropski parlament