Evropski gospodarski prostor (EGP), Švica in severne države

Evropski gospodarski prostor (EGP) je bil ustanovljen leta 1994 z namenom, da bi določbe EU o njenem notranjem trgu razširil na države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Norveška, Islandija in Lihtenštajn so pogodbenica Sporazuma o EGP. Švica je članica EFTA, vendar ni v Evropskem gospodarskem prostoru. Evropska unija in države partnerice v EGP (Norveška in Islandija) so prav tako povezane s številnimi „severnimi politikami“ in forumi, ki se osredotočajo na hitro se razvijajoča severna območja Evrope in območje Arktike kot celoto.

Pravna podlaga

Za EGP: člen 217 Pogodbe o delovanju Evropske unije (pridružitveni sporazumi).

Za Švico: sporazum o zavarovanju iz leta 1989, dvostranski sporazumi I iz leta 1999, dvostranski sporazumi II iz leta 2004.

Evropski gospodarski prostor

a.Cilji

Namen evropskega gospodarskega prostora (EGP) je notranji trg Evropske unije razširiti na države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Te države si bodisi ne želijo pristopiti k Evropski uniji ali pa tega še niso storile. Zakonodaja EU v zvezi z notranjim trgom postane del zakonodaje držav EGP, ko te soglašajo z vključitvijo. Izvajanje in izvrševanje nato nadzirajo posebni organi EFTA in skupni parlamentarni odbor.

b.Ozadje

Leta 1992 je takratnih sedem članic EFTA s pogajanji doseglo sporazum, ki jim je omogočil, da sodelujejo pri ambicioznem projektu oblikovanja notranjega trga Evropske skupnosti, ki se je začel leta 1985, zaključil pa ob izteku leta 1992. Sporazum o EGP je bil podpisan 2. maja 1992, veljati pa je začel 1. januarja 1994. Število držav članic EFTA/EGP se je kmalu zmanjšalo: Švica se je po negativnem izidu referenduma odločila, da sporazuma ne bo ratificirala, Avstrija, Finska in Švedska pa so leta 1995 pristopile k Evropski uniji. V EGP so ostale le Islandija, Norveška in Lihtenštajn. Deset novih držav članic, ki so k EU pristopile 1. maja 2004, je samodejno postalo del EGP, enako velja za Bolgarijo in Romunijo, ki sta se Uniji pridružili leta 2007, ter za Hrvaško leta 2013.

Junija 2009 je za članstvo v EU zaprosila tudi Islandija, da bi se lažje spopadla s svetovno finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008. Svet je njeno prošnjo sprejel 17. junija 2010, pogajanja pa so se začela junija 2011. Po parlamentarnih volitvah aprila 2013 je na oblast prišla nova desnosredinska koalicija Stranke neodvisnosti in Stranke napredka, ki je maja 2013 ustavila pogajanja. Marca 2015 je koalicijska vlada v pismu Svetu EU izjavila, da EU Islandije ne bi smela upoštevati kot države kandidatke za članstvo v EU. Čeprav vlada ni uradno umaknila prošnje, je predsedstvo Sveta EU vzelo na znanje pismo islandske vlade, v okviru Sveta in Komisije pa so bile izvedene nekatere praktične prilagoditve. Skladno s tem EU Islandije trenutno ne obravnava kot države kandidatke.

c.Razsežnosti EGP

EGP presega običajne sporazume o prosti trgovini, saj vse pravice in obveznosti notranjega trga EU veljajo tudi za države EFTA (z izjemo Švice). Vključuje štiri svoboščine notranjega trga (prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala) ter s tem povezane politike (na področjih konkurence, prevoza, energije ter gospodarskega in monetarnega sodelovanja). Sporazum vključuje horizontalne politike, ki so izrecno povezane s štirimi svoboščinami: socialne politike (vključno z zdravjem in varnostjo pri delu, delovnim pravom in enakim obravnavanjem moških in žensk), politike o varstvu potrošnikov, okolju, statistiki in pravu družb ter številne spremljajoče politike, kot so politike na področju raziskav in tehnološkega razvoja, ki ne temeljijo na pravnem redu EU ali pravno zavezujočih aktih, vendar se izvajajo prek dejavnosti sodelovanja.

d.Omejitve EGP

Sporazum o EGP ne vzpostavlja zavezujočih določb v vseh sektorjih notranjega trga ali drugih politikah iz ustanovnih pogodb EU. Zavezujoče določbe sporazuma se zlasti ne nanašajo na:

 • skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko (čeprav sporazum vsebuje določbe o trgovanju s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi),
 • carinsko unijo,
 • skupno trgovinsko politiko,
 • skupno zunanjo in varnostno politiko,
 • področje pravosodja in notranjih zadev (čeprav so vse države EFTA del schengenskega območja) ali
 • ekonomsko in monetarno unijo (EMU).

e.Institucije in mehanizmi EGP

1.Vključevanje zakonodaje EU

Nova besedila EU s področja notranjega trga preuči skupni odbor EGP, ki ga sestavljajo predstavniki EU in treh držav EFTA/EGP. Odbor se sestaja enkrat mesečno in sprejema odločitve o tem, katere dele zakonodaje – in, bolj splošno, katere akte EU (ukrepe, programe itn.) – bi bilo treba vključiti v EGP. Zakonodaja je formalno vključena z dodajanjem ustreznih aktov na seznam protokolov in prilog k sporazumu o EGP. Na ta način je bilo v sporazum o EGP vključenih že več tisoč aktov. Svet EGP, ki ga sestavljajo predstavniki Sveta Evropske unije in zunanji ministri držav EFTA/EGP, se sestaja vsaj dvakrat letno, njegova naloga pa je priprava političnih smernic za skupni odbor.

2.Prenos

Po vključitvi akta EU v sporazum o EGP ga je treba prenesti v nacionalno zakonodajo držav EFTA/EGP (če to zahteva njihova nacionalna zakonodaja). Za to lahko zadostuje preprost vladni sklep, lahko pa je potrebna odobritev parlamenta. Prenos je formalna naloga in akte je na tej stopnji mogoče le tehnično prilagajati. Po nekaterih določbah bi morale države EFTA sodelovati pri pripravi aktov EU.

3.Spremljanje

Potem ko je bila zakonodaja na področju notranjega trga razširjena na države EFTA/EGP, prenos in uporabo nadzorujeta nadzorni organ in sodišče EFTA. Nadzorni organ EFTA izvaja pregled stanja notranjega trga in spremlja izvajanje zakonodaje v državah EGP.

4.Vloga parlamentov

Tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti držav EFTA/EGP tesno sodelujejo pri spremljanju sporazuma o EGP. Člen 95 sporazuma vzpostavlja skupni parlamentarni odbor EGP, ki se sestaja dvakrat letno. Ta odbor, ki mu eno leto predseduje poslanec Evropskega parlamenta, naslednje leto pa poslanec iz ene izmed držav EGP, izmenično gostijo Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav EGP. Vsako delegacijo sestavlja 12 članov. Poslanci švicarske zvezne skupščine seje spremljajo kot opazovalci. Vso zakonodajo EU, ki se nanaša na EGP, nadzira skupni parlamentarni odbor EGP, njegovi člani pa imajo pravico, da predstavnikom sveta EGP in skupnega odbora EGP zastavljajo ustna in pisna vprašanja in svoje mnenje izrazijo v poročilih ali resolucijah. Enak postopek velja za nadzor izvajanja zakonodaje.

Švica

Švica je kot članica EFTA sodelovala v pogajanjih o sporazumu o EGP in ga podpisala 2. maja 1992. Takoj zatem, 22. maja 1992, je švicarska vlada vložila prošnjo za pristop k EU. Potem ko sodelovanje v EGP na referendumu 6. decembra 1992 ni prejelo zadostne podpore, pa si je švicarski zvezni svet nehal prizadevati za članstvo države v EU in EGP. Švica ima od takrat status opazovalke v EGP in vzdržuje odnose z EU prek dvostranskih sporazumov, da bi ohranila gospodarske povezave z EU. Ti dvostranski odnosi pa so pod precejšnjim pritiskom od februarja 2014, ko je bila sprožena pobuda proti priseljevanju, ki je pod vprašaj postavila načeli prostega pretoka in enotnega trga, na katerih ti odnosi temeljijo.

EU in Švica sta podpisali več kot 120 dvostranskih sporazumov, med drugim sporazum o prosti trgovini leta 1972 in dva pomembna sklopa sektorskih dvostranskih sporazumov, ki so velik del švicarske zakonodaje uskladili z zakonodajo EU, ki je veljala v času podpisa. Prvi sveženj sektorskih sporazumov (dvostranski sporazumi I) je bil podpisan leta 1999 in je začel veljati leta 2002. Sestavlja ga sedem sporazumov o prostem pretoku in vzajemnem odprtju trgov[1]. Drugi sveženj sektorskih sporazumov (dvostranski sporazumi II) je bil podpisan leta 2004 in je začel veljati leta 2005. Nanaša se predvsem na poglobitev gospodarskega sodelovanja ter razširitev sodelovanja na vprašanja azila in prostega gibanja po schengenskem območju[2].

Čeprav so ti sporazumi poglobili gospodarske odnose, so ustvarili kompleksne in včasih neusklajene obveznosti, ki jih ni lahko izpolnjevati. Dvostranski sporazumi s Švico so v nasprotju s sporazumom o EGP statični, saj ni ustreznega mehanizma za njihovo prilagajanje spremembam zakonodaje EU. Prav tako ni mehanizmov za nadzor in učinkovito reševanje sporov. EU in Švica sta 22. maja 2014 začeli pogajanja o okvirnem institucionalnem sporazumu, da bi rešili ta vprašanja. Pogajanja so osredotočena na reševanje težav, ki so posledica razvoja pravnega reda EU, povezanega z notranjim trgom, in na uvedbo mehanizma za reševanje sporov v veljavni mreži dvostranskih pogodb. Pogajanja o institucionalnem okviru so bistvenega pomena, saj je Svet EU odločen, da brez tega okvirnega sporazuma ne bo še bolj odprl enotnega trga za Švico (npr. na področju električne energije). Švica zavrača pritisk EU glede okvirnega sporazuma, saj ima pomisleke glede suverenosti. Pogajanja o okvirnem sporazumu se sicer nadaljujejo, a napredujejo počasi.

Dvostranski odnosi so pod precejšnjim pritiskom od februarja 2014, ko je bila sprožena pobuda proti priseljevanju, ki se je zavzemala za spremembo ustave, s katero bi uvedli letne kvote za priseljevanje iz EU, švicarski državljani pa bi imeli prednost pri zaposlovanju. Uvedba zgornje meje za priseljevanje bi bila v nasprotju s sporazumom o prostem gibanju oseb, ogrozila pa bi tudi dvostranske sporazume I z EU, ki so temelj delovanja enotnega trga. Zvezni svet s težavo rešuje politični in pravni zastoj, ki ga je povzročil izid glasovanja iz februarja 2014. EU je v celoti zavrnila ponovna pogajanja o sporazumu o prostem gibanju oseb z namenom uvedbe kvot in nacionalnih preferenc. Neformalno še vedno potekajo posvetovanja med Komisijo in švicarskimi oblastmi, da bi poiskali rešitev. Švicarski politiki se v zadnjem času osredotočajo na predlog o tako imenovani mehkejši različici predloga o nacionalnih preferencah, izglasovanega februarja 2014, v skladu s katerim bi švicarski rezidenti imeli prednost pri zaposlovanju v sektorjih z nadpovprečno brezposelnostjo. Po mnenju EU gre za korak v pravo smer, saj sedanji predlog odpravlja kvantitativne omejitve. Vseeno pa še ima pomisleke glede skladnosti nekaterih določb iz predloga s sporazumom o prostem gibanju oseb in je zaskrbljena, da bi pri izvajanju predloga prišlo do diskriminacije državljanov EU, ki niso švicarski rezidenti.

Severne politike

Evropska unija dejavno sodeluje pri številnih politikah in forumih, ki se osredotočajo na hitro se razvijajoča severna območja EU in območje Arktike kot celoto, zlasti pa prispeva k:

 • „severni dimenziji“, ki od leta 2007 služi kot skupna politika za EU, Rusijo, Norveško in Islandijo. Ta politika dopolnjuje dialog med EU in Rusijo in omogoča učinkovita sektorska partnerstva za sodelovanje v regijah Baltskega in Barentsovega morja. Severna dimenzija vključuje parlamentarni organ – parlamentarni forum severne dimenzije –, ki ga je soustanovil Evropski parlament;
 • Svetu baltskih držav, ki so ga leta 1992 po razpadu Sovjetske zveze ustanovile EU in obalne države. Vse države članice v tem svetu sodelujejo v parlamentarni konferenci Baltskega morja, katere član je tudi Evropski parlament;
 • sodelovanju v regiji Barentsovega morja, ki združuje severne regije Finske, Norveške in Švedske ter severozahodno Rusijo. Poteka prek medregijskega Sveta Barentsove regije, Sveta Barentsove evro-arktične regije (katerega članica je tudi EU) in parlamentarne konference (ki vključuje Evropski parlament);
 • obtečajnim arktičnim zadevam: podlaga za politiko EU glede Arktike so sporočili Komisije/Evropske službe za zunanje delovanje (iz let 2008, 2012 in 2016), sklepi Sveta (2009, 2014 in 2016) in resoluciji Evropskega parlamenta (2011 in 2014). Nova resolucija Evropskega parlamenta o celostni politiki EU za Arktiko je bila odobrena 16. marca 2017. Leta 2013 je Arktični svet EU podelil pravico do udeležbe njegovih sej. Vendar pa še ni sprejel odločitve o prošnji EU za uradni status opazovalca iz leta 2008. Evropski parlament je eden od ustanovnih članov konference poslancev arktične regije;
 • Evropski parlament je redno vabljen na letne seje Nordijskega sveta. Poleg tega se enkrat letno sestanejo tudi delegacije Evropskega parlamenta in Zahodno-nordijski svet (v katerem sodelujejo poslanci Ferskih otokov, Grenlandije in Islandije).

[1]Teh sedem sporazumov ureja prosto gibanje oseb, zračni promet, kopenski promet, trgovino s kmetijskimi proizvodi, tehnične trgovinske ovire, javna naročila in sodelovanje na področju raziskav.

[2]Nanašajo se na sodelovanje Švice v schengenski in dublinski ureditvi, obdavčitev prihrankov, predelane kmetijske proizvode, statistiko in boj proti goljufijam, sodelovanje v programu EU MEDIA in z Evropsko agencijo za okolje ter švicarski finančni prispevek h gospodarski in socialni koheziji v novih državah članicah EU.

Krzysztof Bartczak / Fernando Garcés de los Fayos

06/2017