Organisation och arbete

 

Europaparlamentet är den enda EU-institution vars ledamöter väljs i direkta val och en av de största demokratiska församlingarna i världen. Parlamentets 751 ledamöter har till uppgift att representera EU:s 500 miljoner invånare. Ledamöterna röstas fram vart femte år av väljarna i EU:s 28 medlemsstater.

Hur ser parlamentets organisation ut? När ledamöterna väl har valts går de samman i grupper med utgångspunkt i politisk tillhörighet. Detta gör de för att bättre kunna arbeta för sina ståndpunkter. För närvarande finns det sju grupper.

Merparten av parlamentets djuparbete görs i fackutskott som utarbetar betänkanden som sedan behandlas i kammaren.

Parlamentets arbetsordning ger en tydlig ram för parlamentets arbete. Flerspråkigheten är ett av de centrala inslagen i arbetet, eftersom parlamentet ska representera alla EU:s medborgare. Parlamentets dokument offentliggörs på alla officiella EU-språk, och ledamöterna har rätt att välja vilket officiellt språk de vill hålla anföranden på.

 
EuroparlTV ger dig en genomgång av Europaparlamentets arbete i sätena i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.
 
 
 
Arbetsordningen
 

Enligt artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet anta sin arbetsordning. Denna innehåller regler för parlamentets interna organisation och verksamhet.

 
 
Think Tank-dokument
 
 

Denna sida ger en glimt av vad som pågår bakom kulisserna på Europaparlamentet. Man kan ta del av en hel del av de dokument som ledamöterna använder när de fattar beslut om unionslagstiftningen.

Länkarna här ger en inblick i hur EU:s enda direktvalda institution arbetar.