Europaparlamentets talman

 

Talmannen väljs för två och ett halvt år (dvs. en halv valperiod) och kan bli omvald. Talmannen företräder Europaparlamentet utåt och i parlamentets kontakter med övriga EU-institutioner.

 
 

Talmannen leder allt arbete i parlamentet och i dess organ (presidiet och talmanskonferensen) samt debatterna i kammaren under plenarsammanträdena. Till sin hjälp har talmannen fjorton vice talmän. Varje år genomförs tolv sammanträdesperioder i Strasbourg och sex extra sammanträdesperioder i Bryssel

Talmannen ser till att Europaparlamentets arbetsordning följs och är genom sin avgörande roll därmed ansvarig för att all verksamhet vid institutionen och dess organ fungerar väl.

Talmannen är parlamentets företrädare i juridiska angelägenheter och i alla externa förbindelser. Han uttalar sig exempelvis i alla viktiga internationella frågor och framför rekommendationer för att stärka Europeiska unionen.

När Europeiska rådets möten inleds uttrycker parlamentets talman parlamentets åsikter och farhågor rörande de särskilda ämnen och punkter som finns på dagordningen.

Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, och därefter kan den börja gälla.

Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.

Talmannen, val av talman

Till talman väljs den kandidat som får en absolut majoritet av de avgivna rösterna vid en sluten omröstning. Om en absolut majoritet inte uppnås efter tre valomgångar, väljs talmannen med enkel majoritet vid den fjärde valomgången.

Talmannen väljs för en period på två och ett halvt år, alltså en halv valperiod, och kan bli omvald.

  • Artiklarna 13, 14 och 18 i arbetsordningen
Talmannen och dennes uppgifter

Talmannen leder parlamentets arbete, är ordförande vid plenarsammanträdena och förklarar budgeten slutgiltigt antagen. Talmannen företräder parlamentet utåt och i förbindelserna med de andra EU-institutionerna.

 
 
 
Tools
 
 
Europaparlamentets talman