EP & The Lisbon Treaty

 

Lissabonfördraget ger Europaparlamentet ny lagstiftande makt: det beslutar nu inom en stor majoritet av EU:s lagstiftning. Över 40 nya områden har placerats under medbeslutandeförfarandet mellan parlamentet och ministerrådet; inklusive jordbruk, energipolitik och strukturfonder. Parlamentet har också sista ordet när det gäller EU:s budget. Med mer makt följer ett större ansvar. Parlamentet, som är den enda direktvalda institutionen i EU, får nya verktyg för att göra EU trovärdigt för sina medborgare.

 
 
Europaparlamentets talman Jerzy Buzeks uttalande inför Lissabonfördragets ikraftträdande

Den 1 december 2009 är en historisk dag för Europeiska unionen. Denna dag träder Lissabonfördraget i kraft och avslutar därmed den interna debatt som har pågått i nästan tio år. Fördraget innebär att demokratin i EU stärks och att Europaparlamentets makt utökas kraftigt. Parlamentets lagstiftande befogenheter kommer nästan att fördubblas. Ett viktigt område där parlamentet får ökat inflytande är inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 
Nytt Europaparlament: mer makt, större ansvar

Lissabonfördraget ger Europaparlamentet mer makt än någonsin till att forma Europa. Tillsammans med mer makt följer ett större ansvar gentemot medborgarna, nationella parlament och EU.

Varje nytt EU-fördrag har ökat Europaparlamentets inflytande. Lissabonfördraget ställer nu Europaparlamentet på jämbördig fot med ministerrådet när det gäller beslut inom den stora majoriteten av EU-lagar.

Mer makt

Lissabonfördraget gör Europaparlamentet till en ännu starkare lagstiftare genom att placera ytterligare 40 nya områden inom medbeslutandeförfarandet, genom vilken parlamentet har lika mycket makt som Europeiska unionens råd. Dessa nya områden inkluderar jordbruk, energisäkerhet, immigration, rättsliga frågor, hälsa och strukturfonder.

Parlamentet får också en större roll när det gäller att fastställa budgeten. Parlamentet kommer att besluta om hela EU:s budget tillsammans med rådet.

Dessutom kommer godkännande från Europaparlamentarikerna att behövas för en mängd internationella avtal som förhandlats fram av unionen, till exempel inom internationell handel.

Större ansvar

Mer makt innebär större ansvar. Parlamentets beslut kommer mer än någonsin att ha direktpåverkan på de europeiska medborgarnas vardagsliv. Parlamentet ska, i alla sina aktiviteter, respektera EU-medborgarnas grundläggande rättigheter, i linje med stadgan om grundläggande rättigheter som är inskrivet i Lissabonfördraget.

En ökad dialog mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten kommer att främjas.

Europaparlamentarikerna kommer att få en ny roll i relation till EU och dess institutioner. Från och med nu kommer resultaten från valen till Europaparlamentet att direkt länkas till valet av kandidaten för posten som Europeiska kommissionens ordförande. Dessutom kommer parlamentets godkännande att vara nödvändigt när det gäller utnämningen av den höge representanten för utrikes- och säkerhetsfrågor samt kommissionen i sin helhet.

Till sist, Lissabonfördraget kommer att ge parlamentet en ny rättighet att föreslå fördragsförändringar.

 
 
 
Europaparlamentet och Lissabonfördraget i fem punkter
 
1. Nytt Europaparlamentet: bättre utrustat för dagens utmaningar

Lissabonfördraget förbättrar EU:s och Europaparlamentets förmåga att agera och leverera. I en tid när både Europa och resten av världen möter nya utmaningar som globalisering, klimatförändringar och terrorism är det tydligt att ingen enskild stat kan hantera detta på egen hand. Bara genom att arbeta tillsammans kan Europa svara upp till medborgarnas oro. Lissabonfördraget gör ditt parlament bättre utrustat för dagens och morgondagens utmaningar. Dessutom kommer det att ge parlamentet en ny rättighet att föreslå fördragsförändringar.

 
 
2. Nytt Europaparlamentet: mer inflytande för att forma Europa

Med av Lissabonfördraget kommer Europaparlamentet att ha mer makt än någonsin för att forma Europa. Genom att dess lagstiftande makt utökas med över 40 nya områden blir parlamentet en lika stark lagstiftare som ministerrådet. Jordbruk, energisäkerhet, legal immigration och strukturfonder är några av de områden där parlamentet kommer få full auktoritet. Dess beslut kommer att ha en ännu större påverkan på ditt vardagsliv.

 
 
3. Nytt Europaparlament: hårdare tag om plånboken

Från och med nu kommer parlamentet att besluta om hela EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Fram till nu har det inte haft sista ordet när det gäller obligatoriska utgifter (ca 45 procent av EU:s budget). Detta kommer att förändras i och med att parlamentet blir ansvarigt för hela EU:s budget, tillsammans med regeringarna i EU:s medlemsländer. Ditt parlament kommer inte bara att ha ett avgörande inflytande på utgifterna men även ett hårdare tag om plånboken.

 
 
4. Nytt Europaparlamentet: mer att säga till om

På grund av Lissabonfördraget kommer parlamentet inte bara att besluta vad som görs och hur pengar spenderas. Det kommer också att ha mer att säga till om när det gäller vilka män och kvinnor som leder EU. Parlamentet kommer att välja Europeiska kommissionens ordförande, efter ett förval av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Dessutom krävs parlamentets godkännande inför utnämningen av den nya höga representanten för utrikes- och säkerhetsfrågor.

 
 
5. Nytt Europaparlament: starkare röst för Europas medborgare

Mer makt innebär ett större ansvar. Som den enda direktvalda EU-institutionen kommer parlamentet att få nya verktyg för att ge en starkare röst åt de 500 miljoner medborgare som det representerar. Parlamentet kommer att skydda EU-medborgarnas medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter - stadgan om grundläggande rättigheter - som är inskrivna i Lissabonfördraget, liksom deras nya medborgarinitiativ vilket gör att medborgare kan uppmana till ny lagstiftning om det stöds av en miljon underskrifter. Dessutom kommer parlamentet att skydda de nationella parlamentens rättigheter att avfärda juridiska förslag inom områden som de tror blir bättre hanterade på nationell nivå.