Framställningar

 
En grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare:

Alla har rätt att när som helst, ensamma eller tillsammans med andra, göra en framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

Alla medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat har rätt att ensamma eller tillsammans med andra personer göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska unionen har också enligt fördraget rätt att göra en framställning.

En framställning kan gälla ett klagomål eller en begäran och beröra frågor som har allmänt eller enskilt intresse.

Framställningen kan gälla en individuell begäran, ett klagomål eller ett påpekande om hur EU-lagarna tillämpas eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Sådana framställningar ger Europaparlamentet möjlighet att ta upp kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som begåtts av en medlemsstat, lokala myndigheter eller en annan institution.

 
 
Förfaranden för att göra en framställning till Europaparlamentet:
 
Vem kan skicka en framställning, och vad ska en framställning handla om?
Vem kan skicka en framställning?

Du kan skicka en framställning om du är:

 • EU-medborgare,
 • bosatt i ett EU-land,
 • medlem av en sammanslutning eller organisation (fysisk eller juridisk person) eller ägare av ett företag med säte i ett EU-land.
Vad ska en framställning handla om?

Framställningen måste handla om frågor som rör EU eller hör till EU:s ansvarsområden och som rör dig direkt, till exempel:

 • dina rättigheter som europeisk medborgare enligt fördragen,
 • miljön,
 • konsumentskydd,
 • den fria rörligheten för personer, varor och tjänster och den inre marknaden,
 • sysselsättning och socialpolitik,
 • erkännandet av yrkeskvalifikationer, eller,
 • övriga problem i samband med genomförandet av EU:s lagar.

Observera: Utskottet för framställningar behandlar inte förfrågningar om information eller allmänna kommentarer om EU:s politik.

På vilket språk kan jag skriva?

Framställningen skall skrivas på något av Europeiska unionens officiella språk.

Se även:
 • Artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • Arbetsordningen: Artiklarna 201 och 202
 
 
Hur behandlas en godkänd framställning?

En framställning som rör EU:s verksamhetsområde godkänns i normala fall av utskottet för framställningar som bestämmer vad som skall göras med framställningen i enlighet med arbetsordningen.

Utskottet informerar dig så snart som möjligt efter det att beslut har fattas.

Utskottet kan:

 • uppmana kommissionen att göra en preliminär undersökning och lämna information om huruvida gemenskapsrätten på området har följts, eller kontakta Solvit,
 • vidarebefordra framställningen till andra utskott i Europaparlamentet för kännedom eller för att dessa ska vidta åtgärder (till exempel beakta en framställning i samband med lagstiftningsarbetet),
 • i vissa undantagsfall utarbeta och lägga fram ett fullständigt betänkande för omröstning i kammaren eller göra ett besök i det berörda landet eller den berörda regionen och lägga fram ett betänkande som innehåller utskottets iakttagelser och rekommendationer,
 • vidta andra lämpliga åtgärder för att lösa problemet eller förse framställaren med ett lämpligt svar.

Utskottet för framställningar sammanträder i regel varje månad, med undantag för augusti som är parlamentets semestermånad. Utskottet biträds i sitt arbete av ett permanent sekretariat som administrerar framställningsförfarandet, har en rådgivande roll och som förbereder utskottets sammanträden. Europaparlamentets utskott för framställningar kan samarbeta med nationella eller lokala myndigheter i medlemsstaterna för att lösa en fråga som en framställare tagit upp. Sådana myndigheter kan därför få ta del av innehållet i en framställning, såvida inte framställaren uttryckligen motsätter sig detta. Utskottet för framställningar kan dock inte gå emot beslut som behöriga myndigheter i medlemsstaterna fattat. Eftersom Europaparlamentet inte är någon rättslig instans kan det varken utfärda domar eller upphäva beslut som fattats av domstolar i medlemsstaterna. Framställningar om sådana ärenden godkänns inte.

Se även:
 
 
Framställningar som inte godkänns. Offentliggörande av framställningar
Framställning som inte godkänns

En framställning som inte hör till EU:s verksamhetsområden kan inte godkännas av utskottet för framställningar, utan arkiveras endast. Framställningen godkänns inte om den rör ett ämne som hör till medlemsstaternas ansvar och behörighet.

Inga ytterligare åtgärder vidtas. Utskottet underrättar dig dock om beslutet.

Beroende på framställningens ämne kan utskottet föreslå att du vänder dig till en instans utanför EU (till exempel Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) eller en nationell instans (till exempel nationella ombudsmän eller organ som ansvarar för behandling av framställningar i medlemsstaternas parlament).

Observera att frågor om administrativa missförhållanden inom EU-institutionerna bör skickas till Europeiska ombudsmannen.

Offentliggörande av framställningar

Framställningarna, numret på framställningarna samt framställarnas namn och namnet på den huvudsakliga framställaren om det är fråga om en kollektiv framställning, samt framställningens nummer, förs in i registret samt tillkännages vid ett av Europaparlamentets sammanträden. Sådana tillkännagivanden förs till sammanträdesprotokollet. Vi vill informera framställarna om att utskottets protokoll offentliggörs i EU:s officiella tidningen. Därför förekommer vissa uppgifter, inklusive framställarens namn och framställningens nummer, på Internet. Detta påverkar skyddet av personliga uppgifter och vi vill särskilt uppmärksamma på detta. Om du som framställare inte vill att ditt namn ska offentliggöras kommer Europaparlamentet att respektera din önskan, men du måste då klart och tydligt ange detta i din framställning. På samma sätt bör du också klart och tydligt ange om du vill att din framställning ska behandlas förtroligt. Utskottet fäster stor vikt vid öppenhet och insyn, och dess sammanträden kan därför sändas via webb-tv. Behandlingen av ärendet kan sålunda följas från en vanlig dator via Europaparlamentets hemsida. I allmänhet är utskottets sammanträden offentliga och framställarna kan, om de så önskar, delta i sammanträdet om och när deras framställning diskuteras.

Se även :
 
 
 
 
Tools
 
 
Hur skickar jag en framställning?
 

En framställning kan skickas på två olika sätt:

 • per post eller,
 • via Internet (online-formulär)

Framställningen ska vara utförlig och innehålla alla viktiga detaljer i frågan, men överflödiga uppgifter bör lämnas bort. Den ska vara tydlig och läsbar. En sammanfattning måste bifogas.

Per post:

Det finns inga formulär att fylla i och inte heller någon särskild mall för hur en skriftlig framställning skall utformas.

Framställningen måste dock:

 • innehålla namn, nationalitet och fast hemadress (framställningar från flera personer måste innehålla uppgifter om namn, nationalitet och fast hemadress för den som skickar framställningen, eller åtminstone den som först undertecknat den);
 • vara undertecknad.

Framställningen kan ha bilagor, till exempel kopior av dokument som styrker den.

Framställningen skickas till:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Via Internet (online-formulär):

Gör så här för att skicka en framställning via Internet:

 • Läs informationen och anvisningarna på Europaparlamentets webbsidor om framställningar.
 • Fyll i online-formuläret på skärmen och klicka på ”Skicka”.

När du har sänt din framställning kommer en bekräftelse att skickas per e-post om du har meddelat oss din e-postadress.

Framställningen skickas sedan till utskottet för framställningar. Detta utskott ansvarar för framställningarna och utarbetar rekommendationer och slutsatser för varje enskild framställning. Framställningar som innehåller stötande formuleringar eller som inte berör relevanta frågor kommer inte att undersökas eller besvaras av utskottet.

Utskottet för framställningar skickar all övrig korrespondens som gäller behandlingen av framställningen med vanlig post.

Tilläggsinformation och dokument som styrker framställningen skickas med vanlig post (glöm inte att ange framställningens nummer!) till följande adress:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Utskottet för framställningar består av 34 ledamöter och leds av en ordförande och 4 vice ordförande.