Medlemsländernas nationella parlament

 

Europaparlamentet fäster stor vikt vid nära kontakter med medlemsstaternas nationella parlament genom regelbundna möten. Detta har stämt särskilt väl efter att Lissabonfördraget trädde i kraft, det som ofta kallas ”parlamentens fördrag”.

 
 
De nationella parlamentens förbindelser med Europaparlamentet

Talmanskonferensen ansvarar för frågor som rör förbindelserna med de nationella parlamenten i medlemsstaterna. I december 2009 beslutade den att inrätta en styrgrupp för förbindelserna med de nationella parlamenten som ska reflektera över vad genomförandet av Lissabonfördraget innebär för nationella parlament, främja en intern samordning av Europaparlamentets verksamhet på detta område samt föreslå regelbundna aktivitetsprogram.

Europaparlamentet informerar regelbundet medlemsstaternas nationella parlament om sin verksamhet. Parlamentsutskotten bjuder med jämna mellanrum in ledamöter från de nationella parlamenten till sina sammanträden för att bland annat diskutera nya lagförslag som kommissionen lagt fram. Tillsammans med parlamenten i de medlemsländer som innehar ordförandeskapet för rådet organiserar Europaparlamentet varje halvår ett gemensamt parlamentariskt möte för att diskutera viktiga politiska frågor på EU:s dagordning.

Lissabonfördraget är det första EU-fördraget med en särskild artikel om de nationella parlamentens roll. I själva verket innehåller fördraget fjorton hänvisningar till de nationella parlamenten. De här hänvisningarna ger de nationella parlamenten betydande rättigheter, inklusive rätten att invända mot lagstiftningsförslag som inte överensstämmer med subsidiaritetsprincipen.

Konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac)

Cosac sammanför nationella parlamentsutskott som arbetar med EU-frågor men också företrädare för Europaparlamentet. En uttrycklig hänvisning till Cosac görs i protokoll nr 1 (till Lissabonfördraget) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen. Konferensen möts två gånger om året och består av sex företrädare från varje medlemslands parlament och sex ledamöter från Europaparlamentet, däribland de vice talmännen med ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten.

Se även:
Europeiskt center för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD)

ECPRD står för ett nätverk av 70 parlamentariska församlingar varav 40 från EU-länder. Nätverket har sitt ursprung i ett gemensamt initiativ av Europaparlamentet och Europarådets parlamentariska församling. Båda institutionerna utser de två direktörerna för ECPRD. Europaparlamentet driver ECPRD:s sekretariat och webbplats.

ECPRD:s mål är

  • att främja utbyte av information, idéer och erfarenheter i frågor av gemensamt intresse för Europaparlamentet och de nationella parlamenten och
  • att stärka det befintliga nära samarbetet mellan parlamentens utrednings- och dokumentationsenheter inom alla informationsområden.

ECPRD:s huvudsakliga verksamhet är komparativa studier och seminarier, och därför har en modern webbplats utvecklats. Den lösenordsskyddade delen av webbplatsen kan bara nås av parlament som är medlemmar i ECPRD.

Se även:
Interparlamentariskt utbyte av EU-information (Ipex)

För att underlätta informationsflödet har de nationella parlamenten i samarbete med Europaparlamentet startat sin egen databas och webbplats: www.ipex.eu.

Ipex innehåller handlingar som ska behandlas parlamentariskt och information om Europeiska unionen. Parlamentshandlingarna laddas upp av de nationella parlamenten själva och är Ipex-databasens ryggrad. De organiseras efter de särskilda EU-handlingar som de hänför sig till.

Sedan november 2009 tillhör Ipex webbdomän Europaparlamentet. 2010 genomgick den viktiga förändringar för att bli mer användarvänlig.

Se även: