Praktikplatser på Europaparlamentet

 

Europaparlamentet erbjuder olika möjligheter till praktik vid parlamentets generalsekretariat som fortbildning och för att ge intresserade möjlighet att lära sig mer om Europaparlamentet och dess verksamhet.

 
 
 
Praktikplatser för personer med universitets- eller högskoleexamen – allmän inriktning eller journalistisk inriktning (Schuman-praktik)

Praktiken för personer med universitets- eller högskoleexamen syftar till att göra det möjligt för praktikanterna att komplettera de kunskaper som de tillägnat sig under studierna och att bekanta sig med EU:s, särskilt Europaparlamentets, verksamhet.

Denna praktik finns i form av:

 • Robert Schuman-praktik med allmän inriktning.
 • Robert Schuman-praktik med journalistisk inriktning.

Den som söker till praktik för personer med universitets- eller högskoleexamen.

 • ska vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer, om inte annat följer av punkt 5.2 i de interna bestämmelserna,
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas,
 • ska ha fördjupade kunskaper i ett av de officiella EU-språken,
 • får inte redan ha haft en annan praktikplats eller avlönad anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats via EU:s budget.

Den som söker till Robert Schuman-praktik med journalistisk inriktning ska kunna bevisa sin yrkeserfarenhet genom publicerade artiklar, medlemskap i ett journalistförbund i ett av EU:s medlemsländer eller avslutad journalistutbildning som är erkänd i ett av EU:s medlemsländer eller kandidatländer.

Praktiken omfattarfem månaderoch kan inte förlängas.

Praktikperioder och sista ansökningsdag
Ansökningsperiod Praktikperiod
15 augusti–15 oktober (kl. 24.00) 1 mars–31 juli
15 mars–15 maj (kl. 24.00) 1 oktober–28/29 februari

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Annars finns det risk för att systemet blir överbelastat på grund av det stora antalet ansökningar.

När du gör ansökan online har du högst 30 minuter på dig att fylla i varje sida i ansökningsblanketten. Om du inte skriver något i ansökningsblanketten under 30 minuter så försvinner alla uppgifter som du fyllt i. Därför bör du läsa informationen i Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och Vanliga frågor noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

För att du ska kunna ansöka till de generaldirektorat som passar dig bäst kan du innan du fyller i ansökan bekanta dig med de olika generaldirektoraten genom att klicka på informationsknappen  på sista sidan på ansökningsblanketten eller genom att besöka webbplatsen för Europaparlamentets generalsekretariat.

Ansökan kan inte ändras online och fylls i och skickas in i ett enda steg. När du är klar med ansökan, kontrollera att den är fullständig och korrekt innan du skickar iväg den.

Du kan bara skicka in en ansökan per praktikalternativ. Om du skickar in flera ansökningar för ett alternativ kommer vi att behålla enbart den senaste.

Obs: Ofullständiga ansökningar kommer automatiskt att avslås.

När du har bekräftat/skickat iväg den elektroniska ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Meddelandet innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens rörande praktiken och en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats kommer du att uppmanas att skicka in en papperskopia av sammanfattningen.

Se även:
 
 
Utbildningspraktik

Europaparlamentet erbjuder en möjlighet till utbildningspraktik för sökande som före sista ansökningsdagen har avlagt studentexamen som ger högskolebehörighet eller som har genomgått motsvarande högre utbildning eller utbildning med praktisk inriktning. Dessa platser förbehålls framför allt unga som måste genomföra en praktikperiod inom ramen för sin utbildning, förutsatt att de har fyllt 18 år när praktiken påbörjas.

Praktiken omfattar mellan en och fyra månader, med möjlighet till undantag.

(1) Icke obligatorisk utbildningspraktik

Praktikperioder och sista ansökningsdag för icke obligatorisk praktik
Ansökningsperiod Praktikperiodens start (högst 4 månader)
1 augusti–1 oktober 1 januari
1 december–1 februari 1 maj
1 april–1 juni 1 september

(2) Compulsory training placements

Om praktiktjänstgöring är obligatorisk

 • som ett led i en universitetsutbildning eller annan utbildning på motsvarande nivå,
 • som ett led i en avancerad yrkesutbildning som anordnas av ett icke vinstdrivande organ (till exempel offentliga institut och organ), eller
 • för att få börja utöva ett yrke,

kan Europaparlamentet ta emot sökande som uppfyller de allmänna antagningskraven efter en begäran från de organ eller enheter som reglerar tillträdet till ett yrke.

Praktikperioder och sista ansökningsdag för obligatorisk praktik
Sista ansökningsdatum Praktikperiodens start
1 oktober Mellan den 1 januari och den 30 april
1 februari Mellan den 1 maj och den 31 augusti
1 juni Mellan den 1 september och den 31 december

För att kunna ansöka om praktik måste du uppfylla ansökningsvillkoren och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan. Annars finns det risk för att systemet blir överbelastat på grund av det stora antalet ansökningar.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter försvinner alla uppgifter. Därför bör du läsa igenom länkarna Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat och Vanliga frågor noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

För att du ska kunna ansöka till de generaldirektorat som passar dig bäst kan du innan du fyller i ansökan bekanta dig med de olika generaldirektoraten genom att klicka på informationsknappen i på sista sidan på ansökningsblanketten eller genom att besöka webbplatsen för Europaparlamentets generalsekretariat.

Ansökan kan inte ändras online och fylls i och skickas in i ett enda steg. Kontrollera att du har fyllt i ansökan korrekt innan du skickar iväg den.

Obs: Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer automatiskt att avslås.

När du har bekräftat/skickat iväg den elektroniska ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Meddelandet innehåller ett bekräftelsenummer som du måste uppge i all framtida korrespondens rörande praktiken och en fil som gör att du kan komma åt en sammanfattning av din ansökan i pdf-format. Om du blir erbjuden en praktikplats kommer du att uppmanas att skicka in en papperskopia av sammanfattningen.

 
 
 
Utbildningspraktik i översättning

Europaparlamentet erbjuder en möjlighet till utbildningspraktik för sökande som före sista ansökningsdagen har avlagt studentexamen som ger högskolebehörighet eller som har genomgått motsvarande högre utbildning eller utbildning med praktisk inriktning. Dessa platser förbehålls framför allt sökande som måste genomföra en praktikperiod inom sin utbildning, förutsatt att de har fyllt 18 år när praktiken påbörjas.

Sökande till utbildningspraktik i översättning:

 • ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett av kandidatländerna ;
 • ska ha fyllt 18 år när praktiken påbörjas
 • ska ha perfekta kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk eller ett officiellt språk i ett av kandidatländerna och fördjupade kunskaper i ytterligare två av Europeiska unionens officiella språk
 • får inte redan ha haft en avlönad praktikplats eller anställning i mer än fyra på varandra följande veckor vilken finansierats ur Europeiska unionens budget.

Utbildningspraktiken i översättning omfattar en till tre månader. Praktikperioden kan i undantagsfall förlängas med högst tre månader.

Praktikperioder och sista ansökningsdatum:
Praktikperiodens start Ansökningsperiod
1 januari 15 juni–15 augusti (midnatt)
1 april 15 september–15 november (midnatt)
1 juli 15 december–15 februari (midnatt)
1 oktober 15 mars–15 maj (midnatt)

Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan, eftersom systemet riskerar att överbelastas om det kommer in väldigt många ansökningar samtidigt.

Utbildningspraktiken i översättning görs i Luxemburg.

Praktikanter som genomgår en utbildningspraktik i översättning får en månatlig ersättning. Ersättningen uppgår under 2014 till 300 euro per månad

Om du är intresserad av utbildningspraktik i översättning uppmanas du att läsa de interna bestämmelserna om översättningspraktik

Det är viktigt att veta vilka antagningsvillkor som gäller. Om du väljs ut i den inledande urvalsfasen kommer du att uppmanas att skicka in följande handlingar och intyg:

 • En vederbörligen ifylld och undertecknad ansökningsblankett,
 • Kopia på pass eller id-kort,
 • Kopior av dina utbildnings- och examensbevis,
 • En kopia av dina universitetsresultat, om du har dem.

Intyg och styrkande handlingar ska inte skickas in i detta skede. Du kommer endast att uppmanas att skicka in dessa handlingar om du går vidare från det inledande urvalsförfarandet.

Om du går vidare kommer din ansökan att godkännas endast om du tillhandahåller samtliga handlingar som anges ovan.

Om du uppfyller antagningsvillkoren, fyll i ansökan online.

Om du inte skriver något i ansökningsformuläret under 30 minuter så försvinner alla angivna uppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser igenom de interna bestämmelserna om översättningspraktik noggrant innan du fyller i ansökningsblanketten.

När ansökan väl lämnats in går det inte längre att göra ändringar i den online, och den fylls i och skickas in i ett enda steg. Ett exempelformulär (se länk nedan) finns tillgängligt för att hjälpa dig att förbereda din ansökan innan du lämnar in den elektroniskt.

OBS: Du ska spara en kopia av det nummer du tilldelas när du godkänner din ansökan elektroniskt.

Se även:
 
 
Konferenstolkar

Europaparlamentets direktorat för tolkning erbjuder inte grundutbildning för lingvister som vill specialisera sig på konferenstolkning. Enligt subsidiaritetsprincipen är detta nämligen något som de nationella myndigheterna i medlemsstaterna ska göra.

Om du redan har en utbildning i konferenstolkning, och dina språkkombinationer är relevanta för parlamentet, kan du överväga att anmäla dig till ett ackrediteringsprov eller ett öppet uttagningsprov (se Tolkning för Europa).

Andra möjligheter

Om du är intresserad av att bli konferenstolk, men ännu inte är behörig, finns det ett flertal universitet i Europa som erbjuder utbildningar som leder till examen i översättning och tolkning. En förteckning över universitet som erbjuder utbildningar på heltid finns på denna länk.

Om du redan har en examen i något ämne men ändå skulle vilja vidareutbilda dig till konferenstolk är du kanske intresserad av att veta att dessa «europeiska mastersutbildningar» erbjuds på ett flertal institut för högre utbildning.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakt
 
 • För ytterligare information, vänligen kontakta det praktikkontor som ansvarar för den typ av praktikplats som du är intresserad av, efter att ha läst de relevanta bestämmelserna.

 
För allmän/journalistisk inriktning, praktikplats
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Översättarpraktik