Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Budgeten: Hur Europaparlamentet använder sin årliga finansiering på bästa sätt

 
 

Parlamentet kan tack vare sin årliga budget finansiera de 751 ledamöternas arbete och använda sig av 24 olika språk. Den står för en femtedel av EU-institutionernas totala administrativa kostnader, vilket motsvarar endast 1,2 % av EU:s allmänna budget. Den allra största delen av EU:s finansiering investeras direkt i medlemsländerna.

 
Hur parlamentets budget används

Parlamentets budget för 2017 uppgår till 1 9 miljarder euro. Av detta belopp är 44 procent personalkostnader, vilket huvudsakligen består av löner till de 6 000 anställda som arbetar för parlamentet och för de politiska grupperna. Beloppet täcker också kostnader för tolkning och tjänsteresor.

Eftersom parlamentet representerar invånarna i samtliga medlemsländer är det viktigt att alla kan följa dess arbete på sitt eget språk. Därför arbetar många i parlamentets permanenta, temporära och frilansande personal med att översätta dokument eller tolka vid sammanträdena till alla 24 officiella EU-språk.

Ungefär 22 procent av budgeten för 2017 går till parlamentsledamöternas utgifter, bl.a. löner, resekostnader, kontorsutgifter och löner till deras assistenter.

Utgifter för parlamentets byggnader står för 14 procent av 2017 års budget. Där ingår hyra, byggkostnader, underhåll, säkerhet och driftskostnader på parlamentets tre arbetsorter Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, samt informationskontoren i de 28 medlemsländerna.

 
Hur budgeten fastställs

Arbetet med att utarbeta parlamentets budget inleds vanligtvis i februari. Generalsekreteraren presenterar ett förslag med prioriteringar och resurser för det följande året. Presidiet, som består av talmannen och de 14 vice talmännen, använder detta som utgångspunkt för att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning och överlämnar detta till budgetutskottet.

En av ledamöterna i utskottet, den s.k. budgetföredraganden, utses för att utarbeta ett betänkande med parlamentets verksamhetsprioriteringar och förslag till hur mycket pengar dessa bör få. Först röstar budgetutskottet om betänkandet, och sedan röstar alla parlamentets ledamöter om det vid ett plenarsammanträde, vanligtvis i maj. Denna budgetberäkning integreras sedan i förslaget till EU-budget för följande år, som ledamöterna ändrar och antar vid ett plenarsammanträde senast i december.