Introduktion

Syftet med faktabladen är att ge en överblick över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process.

 

Faktabladen infördes 1979 i samband med det första direkta valet till Europaparlamentet. Deras syfte är att ge en lättbegriplig och kortfattad – men också korrekt – överblick över Europeiska unionens institutioner och den politik de bedriver samt över Europaparlamentets roll i deras utveckling.

Faktabladen delas in i sex kapitel:

  • Europeiska unionens funktionssätt, som tar upp EU:s historiska utveckling, rättssystem, institutioner och organ, beslutsförfaranden och finansiering.
  • Medborgarnas Europa, som beskriver enskilda och kollektiva rättigheter.
  • Den inre marknaden, som förklarar principerna för och genomförandet av den inre marknaden.
  • Ekonomiska och monetära unionen, som ger en beskrivning av den allmänna ramen för EMU och förklarar samordningen och övervakningen av den ekonomiska politiken.
  • Sektorspolitik, som beskriver hur EU hanterar sin EU-interna politik.
  • EU:s yttre förbindelser, som omfattar utrikespolitik, säkerhet och försvar, handel, utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati, utvidgning och förbindelser med andra länder än EU:s grannländer.

Du kan utforska faktabladen genom att klicka på en kapitelrubrik i menyn ovan. När du har öppnat ett faktablad kan du nå de andra i samma sektion via menyn till höger. Du kan också ladda ner dem i pdf-format.

Denna onlineversion ses över och uppdateras regelbundet under årets gång, när parlamentet har antagit en viktig ståndpunkt eller fattat ett viktigt politiskt beslut.

Faktabladen utarbetas av utredningsavdelningarna och enheten för övervakning av ekonomisk styrning, och de finns tillgängliga på 23 språk.

Du är välkommen att kontakta enheten för samordning av utgivnings- och kommunikationsverksamhet om du har några frågor (e-post: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).