Introduktion

Syftet med faktabladen är att ge en överblick över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process.

 

Faktabladen infördes 1979 i samband med de första direkta valen till Europaparlamentet. Sedan dess har faktabladen regelbundet setts över och ändrats. Deras syfte är att ge en lättbegriplig och kortfattad överblick över Europeiska unionens institutioner och den politik de bedriver och över Europaparlamentets roll i denna process. Innehållet i faktabladen omfattar sex huvudområden: Europeiska unionens funktionssätt, Medborgarnas Europa, Den inre marknaden, Ekonomiska och monetära unionen, Sektorspolitik, EU:s yttre förbindelser.

Tack vare att faktabladen innehåller omfattande och korrekt information, men i sammanfattat format, kan de användas av många yrkesutövare, tjänstemän och studerande som ägnar sig åt EU-frågor.

Läsare som önskar få fördjupad kunskap om ett ämne hänvisas till mer specialiserat material som publicerats av Europaparlamentet, bland annat utredningsavdelningarnas forskningsrapporter som finns tillgängliga på webbsidan ”Studier”.

Denna onlineversion av faktabladen ses regelbundet över och uppdateras när Europaparlamentet har antagit en viktig ståndpunkt eller fattat ett viktigt politiskt beslut.

Onlineversionen finns tillgänglig på 23 språk.

Enheten för samordning av utgivnings- och kommunikationsverksamhet
e-post: editorial-secretariat@europarl.europa.eu