Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen") (tryck på returtangenten)
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Vanliga frågor om Europaparlamentets konstsamling

Vanliga frågor om Europaparlamentets konstsamling

 
Jag har hört att Europaparlamentets samling kom till 1980. Finns det en förteckning (eller en elektronisk eller tryckt katalog) som i detalj redogör för samtliga konstverk och för samlingens uppskattade värde?

Europaparlamentet påbörjade sin konstsamling 1980 på initiativ av det direktvalda Europaparlamentets första talman, Simone Veil.


Under 30 års tid har parlamentet köpt in 387 representativa moderna konstverk från EU:s medlemsstater, med inriktning på unga, lovande konstnärer som är i början av sin karriär. Det har också tagit emot över 120 donationer och lånar regelbundet in konstföremål för tillfälliga utställningar.


År 2011 gjorde konstexperter en bedömning av samlingens värde och konserveringstillstånd. Samlingen är i dag försäkrad till 17,7 miljoner euro.


Förteckningen över de konstnärer som finns representerade i samlingen kan beställas från Works of Art Service, GD Kommunikation (art@europarl.europa.eu.)

 
 
Vilka är kriterierna vid urval av konstverk till parlamentets samling, vem väljer verken och var visas/förvaras de?

Nyinköp görs i samband med att nya medlemsstater ansluter sig till EU. De senaste inköpen har skett från de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 och 2007.


Ett förhandsurval görs av Europaparlamentets informationskontor i de berörda medlemsstaterna, efter samråd med nationella konstexperter.


En konstkommitté bestående av en kvestor och två vice talmän på Europaparlamentet lämnar ett utkast till förslag till kvestorskollegiet (de fem kvestorerna är ledamöter av Europaparlamentet som har utsetts av sina kolleger att sköta administrativa frågor som särskilt berör ledamöterna). Kvestorerna lämnar sedan en rekommendation till parlamentets talman, som fattar ett slutligt beslut.


Konstverken, som i huvudsak är målningar och skulpturer, visas i Europaparlamentets byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.


Parlamentet håller just nu på att inventera och katalogisera samlingen. När den delen är klar kommer detta att tjäna som grund för framtida projekt som ska göra samlingen mer tillgänglig för allmänheten genom utställningar eller via internet.

 
 
Vilka verk köptes in senast och hur mycket kostade de?

År 2008 köpte Europaparlamentet konstverk från Ungern (70 200 euro), 2009 från Polen (157 950 euro) och 2010 från Slovakien (40 950 euro), Slovenien (20 475 euro) och Malta (14 625 euro). Under 2011 kommer parlamentet att köpa konstverk från de senaste två medlemsstaterna, som ännu inte finns representerade i samlingen, dvs. Bulgarien (54 698 euro) och Rumänien (106 178 euro).

 
 
Hur stor är den årliga budgeten för inköp av konstverk?

Budgeten för konstverk utformas genom ett program för enstaka inköp för varje ny medlemsstat. Den sträcker sig över flera år och godkänns av parlamentets presidium (dvs. parlamentets talman och vice talmän). Budgeten står i proportion till antalet parlamentsledamöter från varje land. I och med att olika nationella program löper under flera års tid varierar den årliga budgeten en hel del från år till år. Budgeten för inköp av konstverk faller under budgetposten för inredning av parlamentets byggnader.

 
 
Varför investerar parlamentet skattebetalarnas pengar i konst i en tid av ekonomiska svårigheter? Är inte det en kostsam lyxvara? Vad är det för mening med att ha en konstsamling?

Europaparlamentet är stolt över EU:s kulturella mångfald och har alltid uppmuntrat all verksamhet som syftar till att främja denna mångfald. Idén från 1980 om att köpa in konstverk från EU:s medlemsstater syftade till att införa praxisen – som nationella parlament ofta ägnar sig åt – att samla och ställa ut samtida verk som är representativa för den nationella konsten i ett EU sammanhang. I samband med varje ny anslutning har samlingen berikats med konstverk från nya medlemsstater. I dag bär samlingen vittnesbörd om Europas konstutveckling och innebär en storartad möjlighet att lära känna de europeiska ländernas rika kultur. De inköp som inleddes 2006 var en följd av att nya länder anslutit sig till EU – samtliga medlemsstater finns nu representerade i Europaparlamentets konstsamling.


Utöver den konst som köpts in har parlamentet mottagit mer än 120 donationer från nationella parlament och andra organisationer. För att konsten ska godtas av parlamentet måste den uppfylla de kriterier som fastställs i de bestämmelser som reglerar inköp och donationer av konstverk.

 
 
Vilket är det genomsnittliga pris som Europaparlamentet betalar för ett konstverk?

Det genomsnittliga priset för ett konstverk som inhandlades mellan 2008 och 2010 var 5 767 euro.

 
 
Varför finns det inte konstverk från alla EU-länder med bland de verk som visas i webbgalleriet?

Konstverken i webbgalleriet är de senaste som köpts in och där upphovsrättsfrågorna är utredda. Ytterligare konstverk från återstående EU-länder tillkommer allteftersom rättigheterna till de inköpta verken blir klargjorda.

 
 
 
 
Verktyg