Една година преди изборите за европейски парламент през 2014 г: Икономическа и социална частnomic and social part  

Година преди насрочените за 2014 г. европейски избори настоящата анкета Евробарометър на Европейския парламент има за цел да оцени възприятието на европейците спрямо икономическата и социална ситуация, както и спрямо текущите реформи в бюджетния и банковия сектор.

Настоящата публикация представлява втората част от анкетата на Евробарометър на Европейския парламент "Година преди европейските избори 2014", чиято първа част (институционални въпроси), бе публикувана на 5 септември 2013 г. Тя беше проведена между 7 и 23 юни 2013 г.

Проучването се проведе от „TNS Opinion“ посредством личен контакт с 27 624 граждани в 28-те държави членки на ЕС. Резултатите са представени на равнище на ЕС–28 за новите въпроси или под формата на тенденции за ЕС–27.

Основни изводи

  • За справяне с кризата, европейците продължават да смятат в по-голямата си част, че координацията между държавите членки е за предпочитане пред индивидуалните мерки, въпреки че отговорите в полза на последните се увеличават.
  • Един от всеки пет европейци вярват, че ЕС е участник в най-добра позиция да действа ефективно за справяне с последиците от финансовата и икономическа криза. Почти същият е делът на тези, които считат, че правителството е участник в най-добра позиция в това отношение.
  • За трима от всеки четирима европейци основният приоритет трябва да бъде даден на заетостта и борбата с безработицата./div>
  • Въпреки икономическата и социална криза, чувството, че еврото е смекчило последиците от кризата се увеличава, но в голяма степен продължава да представлява малцинството.
  • Двама от всеки пет от европейците смятат, че бюджетът на Европейския съюз от около 1 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на всички от държави членки (т.е. около 145 милиарда евро) е „какъвто трябва„ един от всеки петима считат, че е „твърде малък", а един от всеки десет „твърде голям“. Що се отнася до приоритетите, които да бъдат дадени на бюджета на Европейския съюз, европейците поставят на първо място заетостта и социалните въпроси, последвани от икономическия растеж, и образованието и обучението.
  • В разгара на дебата за банковия съюз, повечето отговори са в полза на мерките, въведени на европейско равнище, а не на национално.
  • В перспектива до 2025 г., почти един от всеки двама европейци счита, че Европейският съюз е участник в най-добра позиция, който да им даде възможност да се възползват от положителните ефекти от глобализацията. А що се отнася до това кой би ги предпазил най-ефикасно от отрицателните последици от глобализацията, мненията се разпределят напълно поравно в полза на Европейския съюз и на националните власти.
  • За анкетираните, трите инициативи, които биха оптимизирали в най-голяма степен постиженията на европейската икономика, са следните: подобряване на професионалното обучение и образованието, намаляването на бюджетния дефицит и на държавния дълг, и улесняване на създаването на предприятия.
  • За почти трима от всеки четирима европейци, Китай ще бъде най-могъщата икономически сила в света през 2025 г., нареждайки се доста по-напред от САЩ и Европейския съюз.