Неравенство между половете в Европейския съюз 

На международния ден на жената (8 март) през тази година Европейският парламент ще се съсредоточи върху разликата в заплащането на жените и мъжете.

По този повод Парламентът възложи на TNS Opinion да проведе светкавично телефонно проучване, което се осъществи в периода между 19 и 21 януари 2012 г. и обхвана 25 539 европейски граждани в 27-те държави членки.

Зададените въпроси бяха съсредоточени върху неравностойното заплащане, но бяха засегнати също така и други теми като родителските права и проблемите, свързани с половата принадлежност, в професионалната сфера.

Най-важните аспекти в това проучване са следните:

  • при запитване относно това дали неравнопоставеността между мъжете и жените в тяхната държава е значителна 52% от европейците отговарят (Ж 58%; М 46%), че става "значителен" проблем, а 45% са на противоположното мнение.
  • 60% от европейците считат, че се забелязва тенденция към намаляване на неравнопоставеността между мъжете и жените през последните десет години.
  • Сред основните съществуващи неравенства между мъжете и жените европейците посочват преди всичко насилието, упражнявано над жените (48%), следвано от неравнопоставеността при заплащането (43%), като експлоатацията на жените (трафика на жени и проституцията) се нарежда на трето място с 36%.
  • Европейците бяха запитани по-специално за схващането им за неравнопоставеността в заплащането: 69% (79% Ж и 62% М) от тях считат, че става въпрос за „значителен" проблем.
  • По отношение на най-подходящата форма за провеждане на борба срещу неравнопоставеността в заплащането 47% от европейците се произнасят най-вече в полза на мерки, които да бъдат взети на равнище ЕС, 38% - на национално равнище, а 11% на местно или регионално равнище.
  • На анкетираните лица бяха също така зададени въпроси относно мерките, които биха способствали за намаляването на различията в заплащането между мъжете и жените. В тази връзка се забелязва колебанието на европейците между „насърчаващи” и „принудителни" мерки. Всъщност, те цитират почти в еднакво съотношение: „да се улесни достъпът на мъжете и жените до всякакъв вид работни места” (27%), „да се наложат финансови санкции на предприятията, които не зачитат равенството между мъжете и жените” (26%) и „работните заплати в предприятията да бъдат прозрачни" (24%).