Охрана и достъп 

При наличието на над 7000 души, работещи в сградите на Европейския парламент, и на над 500 000 посетители всяка година, сигурността играе важна роля за гарантирането на гладкото функциониране на институцията. При това Парламентът се старае да поддържа баланс между адекватно ниво на безопасност, осигуряващо защита на хората и собствеността в сградите си, и запазване на традиционната отвореност на Европейския парламент – единствената пряко избирана институция на ЕС.

Тъй като събирането и обработването на лични данни е необходимо за ефективното изпълнение на нейната мисия, дирекцията по сигурността и оценката на риска в Европейския парламент придава голямо значение на правото на неприкосновеност на личния живот, като постоянно се стреми да осигури спазване на текущото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Защита на данните

Дирекцията по охраната и оценка на риска на Европейския парламент обработва някои лични данни на членовете, служителите, подизпълнителите, посетителите и вътрешните/външните партньори на ЕП за следните две цели:

  • предоставяне и контрол върху достъпа до помещенията на Европейския парламент
  • разследване на свързани със сигурността инциденти и заплахи в рамките на Парламента.

Видеонаблюдение

Европейският парламент разполага със система за видеонаблюдение, която осъществява наблюдение на неговите сгради и околности. Системата се използва само за цели на сигурността и безопасността. В съответствие с насоките на Европейския орган по защита на данните, Европейският парламент прилага политика на видеонаблюдение, която съдържа всички релевантни характеристики на системата, както и информация, свързана със защитата на данните и информацията за осъществяване на контакт. Резюме на политиката на видеонаблюдение е приложено към Съобщението за посетители относно защитата на данните (вж. по-горе), като пълната версия може да бъде получена тук:

Contact: