Ochrana osobních údajů v Evropském parlamentu 

Evropský parlament při zpracování osobních údajů plně dodržuje práva subjektů údajů.

Aby mohl splnit povinnosti, které má vůči svým zaměstnancům a evropským občanům, potřebuje Evropský parlament často znát informace osobní povahy, jako jsou jméno a adresa, či jiné, ještě citlivější informace.

Evropský parlament zpracovává tyto údaje za podmínek uložených nařízením (ES) č. 45/2001 a zajišťuje dodržování práv stanovených tímto nařízením. Toto nařízení má ochraňovat svobody a základní práva fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se jich týkají. Jeho cílem je usnadnit volný pohyb informací takovým způsobem, který zaručí práva osob a jejich oprávněné očekávání, že bude respektován jejich soukromý život.

Ustanovení tohoto nařízení se týkají všech oddělení Evropského parlamentu, která využívají informací umožňujících identifikaci osob. O všech úkonech prováděných s takovými údaji (shromažďování, konzultace, přenos, uspořádávání atd.) musí být předem informován inspektor ochrany údajů prostřednictvím oznámení. Toto oznámení zanese inspektor do veřejného rejstříku.

Kliknutím na níže uvedené odkazy můžete zobrazit podrobnější informace o ochraně osobních údajů a nahlédnout do rejstříku zpracovatelských úkonů oznámených v Evropském parlamentu.

Průvodce ochranou osobních údajů

Úkolem oddělení pro ochranu osobních údajů je informovat ty, kdo zpracovávají údaje o jiných osobách, a osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, o jejich povinnostech a právech. Tento průvodce vysvětluje, jak ochrana údajů funguje, a ukazuje, v jakém postavení se v rámci ochrany údajů nacházíte.

Rejstřík zpracování osobních údajů

Rejstřík zpracování osobních údajů všem umožňuje informovat se o zpracování osobních údajů, která Evropský parlament provádí.

Inspektor ochrany údajů dohlíží na uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001. Jedním z jeho úkolů (viz článek 27 nařízení) je vést rejstřík obsahující podrobný popis veškerého zpracování údajů, které Evropský parlament provedl.

Rejstřík slouží k informování veřejnosti a jeho cílem je zajistit zveřejnění oznámených zpracování osobních údajů, která v Evropském parlamentu probíhají. Každý subjekt údajů může na základě informací obsažených v tomto rejstříku užívat práv, která uvedené nařízení uznává.

Rejstřík je všem volně přístupný na internetu.

Výsledky, které pro příslušné oznámené zpracování naleznete, jsou k dispozici pouze v jazyce, ve kterém bylo oznámení do rejstříku vloženo (tj. v angličtině nebo ve francouzštině).

Právní předpisy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 22. června 2005, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

Contact: