Pracovní příležitosti 

Evropský parlament zaměstnává celkem přibližně 8000 úředníků a ostatních zaměstnanců. Pocházejí ze všech 28 členských států EU a pracují ve třech pracovních místech Parlamentu (Lucemburk, Štrasburk a Brusel) a v kontaktních kancelářích ve členských státech.

Úředníci

Veřejnou službu Evropské unie vykonávají úředníci, kteří se podle své funkce dělí do tří skupin: administrátoři (AD), asistenti (AST) a administrativní pracovníci (AST/SC).

Veškerá ustanovení o veřejné službě Evropské unie jsou obsažena ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Jak se stát úředníkem?

Úředníci jsou vybíráni v otevřených výběrových řízeních, která pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Úřad EPSO má na starost výběr personálu nejen pro Parlament, ale i pro další evropské instituce. Oznámení o výběrových řízeních jsou zveřejňována v Úředním věstníku a na internetových stránkách úřadu EPSO.

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci mohou plnit řadu rozmanitých úkolů v rámci jedné z následujících kategorií funkcí:

 • funkce označená rozpočtovým orgánem jako dočasná;
 • stálá funkce (úředník) vykonávaná dočasně;
 • funkce asistenta osoby, která vykonává mandát uvedený ve Smlouvě (předseda, místopředseda, kvestor), a asistenta politických skupin Evropského parlamentu.

Jak se stát dočasným zaměstnancem?

V případě některých kategorií dočasných zaměstnanců jsou výběrová řízení zveřejňována na stránkách úřadu EPSO, na stránkách Evropského parlamentu a na stránkách politických skupin.

Článek

Úkolem smluvních zaměstnanců je

 • vykonávat manuální či administrativní práce;
 • zastupovat úředníky a dočasné zaměstnance, kteří po určitou dobu nemohou vykonávat svou funkci.

Právě jste v procesu náboru na místo smluvního zaměstnance

Kontaktovala vás služba Evropského parlamentu, která vám sdělila svůj záměr nabídnout vám místo smluvního zaměstnance.

Nábor proběhne ve třech etapách:

 • Obdržíte dopis o vyjádření zájmu, který shrne podmínky výběru (CAST, COSCON nebo výběr politickou skupinou) a budete požádán, abyste nám do 10 pracovních dnů zaslal různé dokumenty (výpis z trestního rejstříku, diplomy, profesní zkušenost, atd.). 
  Dokumenty po obdržení prověříme. Vaše diplomy a profesní praxe budou zhodnoceny, aby bylo možné vás zařadit do příslušné pracovní třídy v rámci skupiny funkcí na základě vaší volby. Tato platová třída bude určující pro výši vašeho platu.
 • Oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů vám následně zašle nabídku, v níž budete informován o datech zahájení a skončení pracovního poměru, místu výkonu práce, zařazení do platové třídy a výši vašeho platu. 
  V tomto dopise budete vyzván, abyste kontaktoval lékařskou službu (v Bruselu nebo Lucemburku) a podstoupil lékařská vyšetření pro posouzení vaší fyzické způsobilosti vykonávat toto zaměstnání.
 • Jakmile oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů obdrží potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti, připraví vám smlouvu. Tu podepíšete v den nástupu do funkce.

Upozorňujeme na skutečnost, že je nebytné si dvě níže uvedené zprávy elektronické pošty (dopis o vyjádření zájmu a nabídka) a smlouvu důkladně přečíst. Pro více informací o náboru doporučujeme pročíst často kladené dotazy k tomuto tématu.

Akreditovaní parlamentní asistenti

Akreditované parlamentní asistenty si vybírají a zaměstnávají poslanci Evropského parlamentu na základě vzájemné důvěry, která vychází zejména z politické spřízněnosti.

Právě jste v procesu náboru na místo akreditovaného parlamentního asistenta

Váš budoucí poslanec Vás informoval o tom, že má v úmyslu nabídnout vám pozici akreditovaného parlamentního asistenta.

Nábor proběhne v pěti etapách:

 • Váš budoucí poslanec nebo sdružení poslanců předloží/předložili žádost o nábor u GŘ FINS, které přistoupí k jejímu zaregistrování.
 • V první fázi vám oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů prostřednictvím aplikace People zašle odkaz, kde naleznete nabídku zaměstnání, a bude na vás, zda ji přijmete, či nikoliv. Upozorňujeme, že je důležité si tuto nabídku pozorně přečíst, protože obsahuje velké množství užitečných informací. Tato nabídka vám také poskytne informace o funkční skupině a platové třídě, do níž vás příslušný poslanec zamýšlí zařadit, a také o základním platu odpovídajícím této třídě, datech začátku a konce vašeho pracovního poměru a místu výkonu práce.
 • Ve druhé fázi budete požádán o vyplnění stručného dotazníku v aplikaci People.
 • A nakonec můžete prostřednictvím aplikace People nahrát jednotlivé dokumenty požadované v nabídce. Po nahrání dokumentů a potvrzení odeslání složky prostřednictvím aplikace People je oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů ověří.
 • Bude-li vaše složka kompletní, budete e-mailem vyzváni, abyste se přihlásil do aplikace People a domluvil si schůzku s našimi pracovníky za účelem podpisu smlouvy. Bude-li vaše složka neúplná, obdržíte e-mailem žádost o doplňující informace nebo dokumenty, které je třeba nahrát prostřednictvím aplikace People. Po jejich přijetí a ověření vám bude v případě, že budou dokumenty v pořádku, zasláno oznámení o smluvení schůzky pro podpis smlouvy. Celý proces náboru popsaný výše může probíhat přibližně deset pracovních dnů.

Pro více informací o náboru doporučujeme pročíst často kladené dotazy k tomuto tématu.

Vyslaní národní odborníci

Národní odborníci jsou vysíláni do Evropského parlamentu vnitrostátními, regionálními či místními orgány veřejné správy nebo podobnými subjekty v členských státech Evropské unie, v zemích, které jsou členy ESVO a zároveň součástí Evropského hospodářského prostoru, v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo ve třetích zemích.

Po dobu vyslání pracují pro svého zaměstnavatele, který jim také nadále vyplácí odměnu. Zároveň však mají nárok na denní příspěvek.

Motivační dopis a životopis uchazeče musí být zaslán Stálému zastoupení členského státu při Evropské unii.

Příležitostní zaměstnanci

Příležitostní zaměstnanci mohou být zaměstnáni v Bruselu nebo v Lucemburku jako dočasná posila v případě větší pracovní zátěže.

Jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur na základě interinstitucionálních rámcových smluv.

Contact: 

Protection of personal data 

Your personal data will be processed as outlined in the fact sheets below.