Beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentet 

Når Europa-Parlamentet behandler personoplysninger, respekterer det fuldt ud de pågældendes rettigheder.

For at kunne opfylde sine forpligtelser over for såvel sit personale som de europæiske borgere har Europa-Parlamentet ofte brug for personlige oplysninger såsom navn og adresse og undertiden også oplysninger af mere følsom karakter.

Europa-Parlamentet behandler disse oplysninger i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 og respekterer de rettigheder, som er fastlagt heri. Forordningen sigter på at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der vedrører dem. Formålet med forordningen er at lette den frie udveksling af oplysninger inden for en ramme, der sikrer, at fysiske personers rettigheder og legitime krav på respekt for privatlivets fred tilgodeses.

Disse bestemmelser skal overholdes af alle de tjenester i Europa-Parlamentet, som anvender oplysninger, der identificerer enkeltpersoner. Enhver handling vedrørende disse oplysninger (indsamling, søgning, transmission, systematisering m.v.) skal forhåndsanmeldes til den databeskyttelsesansvarlige, som derpå indfører anmeldelsen i et offentligt register.

Klik på et af nedenstående links, hvis du ønsker yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger eller ønsker at søge i registret over anmeldte behandlinger i Europa-Parlamentet

Guide til beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsestjenesten har bl.a. til opgave at informere dem, der behandler personoplysninger, og dem, som oplysningerne vedrører, om deres rettigheder og pligter. Denne guide forklarer, hvordan databeskyttelsen fungerer, og viser dig, hvor du står i forhold til databeskyttelse.

Registret over anmeldte behandlinger af personoplysninger

I registret over anmeldte behandlinger af personoplysninger kan enhver søge oplysninger om behandlingen af personoplysninger i Europa-Parlamentet.

Den databeskyttelsesansvarlige sørger for overholdelsen af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001. En af hans opgaver (jf. forordningens artikel 27) er at føre et register med detaljerede oplysninger om alle de persondatabehandlinger, der er udført af Europa-Parlamentet.

Registret har til formål at informere offentligheden om eksistensen af anmeldte persondatabehandlinger i Europa-Parlamentet. Enhver registreret person kan udøve de rettigheder, forordningen giver vedkommende, på grundlag af de oplysninger, der findes i dette register.

Der er fri adgang til registret for alle via internettet.

Søgeresultaterne for hver enkelt anmeldt databehandling gives derimod kun på det sprog, der er anvendt ved indlæsningen af anmeldelsen i registret (dvs. enten fransk eller engelsk).

Lovgivning 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 22. juni 2005 om gennemførelsesforanstaltninger vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Contact: 

  • Europa-Parlamentets databeskyttelsesansvarlige
  •  
Contact data:  
  • Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse
    European Data Protection Supervisor
     
    Contact data: