Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς 

Ο Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς παρέχει πληροφορίες και βοήθεια τόσο σε παιδιά που είναι θύματα διασυνοριακής απαγωγής από γονείς όσο και στους γονείς τους που εμπλέκονται σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακό χαρακτήρα στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες.

     

Οι διασυνοριακές διαφορές σε οικογενειακές υποθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στην ΕΕ, καθώς αυξάνεται ο αριθμός οικογενειών με διεθνή χαρακτήρα . Με την πάροδο των ετών, η διαμεσολάβηση έχει εξελιχθεί σε εδραιωμένο επάγγελμα και σε αναγνωρισμένο μέσο για την επίλυση οικογενειακών διαφορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως εκ τούτου δεσμευθεί να προωθεί την προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών και να προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Elisabeth Morin-Chartier  ασκεί σήμερα καθήκοντα Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διορίστηκε στη θέση αυτή τον Μάιο του 2017, μετά την Mairead MCGUINNESS (2014-2017), την Roberta ANGELILLI (2009-2014), την Evelyne GEBHARDT (2004-2009), την Mary BANOTTI (1995-2004) και την Marie-Claude VAYSSADE (1987-1994). Η θέση δημιουργήθηκε το 1987 κατόπιν πρωτοβουλίας του Λόρδου Plumb που ήταν τότε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

8th parliamentary term, MORIN-CHARTIER, Elisabeth (EPP, FR) 

Απαγωγή παιδιών: Πώς μπορεί να βοηθήσει ο Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Η διάλυση της σχέσης μεταξύ δύο γονέων βιώνεται με δυσκολία από κάθε παιδί, όταν όμως οι διαφορές αυτές έχουν διασυνοριακή διάσταση, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς λαμβάνει χώρα όταν ο ένας γονέας απομακρύνει παράνομα το παιδί (τα παιδιά) από τη συνήθη διαμονή τους (συνήθης κατοικία) ή το κρατά χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα.

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού συνιστά την αρχή που κατευθύνει τη δραστηριότητας του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι γονείς

Η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις διασυνοριακές οργανώσεις διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις, δικηγόρους που ειδικεύονται σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών, ΜΚΟ και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Κατά περίπτωση, ο Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να βοηθήσει αμφότερους τους γονείς που εμπλέκονται σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές, παρέχοντάς τους πληροφορίες, σε συνάρτηση με ορισμένα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την παροχή επαγγελματικών νομικών συμβουλών από τους δικηγόρους των διαδίκων ή συμβουλές και καθοδήγηση από επαγγελματίες διαμεσολαβητές στον τομέα των διασυνοριακών οικογενειακών υποθέσεων.

Προώθηση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής δυνατότητας σε σχέση με την προσφυγή στα δικαστήρια σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών, επιμέλειας και επικοινωνίας

Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, ιδίως σε οικογενειακές υποθέσεις με αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως είναι οι περιπτώσεις απαγωγής παιδιών ή άλλες διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Η διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλλει στο να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες, βοηθώντας τους γονείς να αποφασίσουν από κοινού είτε να διασφαλίσουν την ταχεία επιστροφή του παιδιού είτε να αποτρέψουν μια άσκοπη αλλαγή κατοικίας του παιδιού. Παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να βρουν μακροχρόνιες λύσεις, συνεκτιμώντας όλα τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο διαφοράς μεταξύ γονέων, όπως η επιμέλεια, η επικοινωνία, και κάθε στοιχείο που αφορά την καλή διαβίωση του παιδιού.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή επιδιώκει ενεργά να προωθήσει τη λύση αυτή μεταξύ των γονέων και τους βοηθά να έλθουν σε επαφή με διασυνοριακές οργανώσεις διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής τάσσεται υπέρ της προσφυγής σε διαμεσολάβηση στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ δικαστών, δικηγόρων και αρμόδιων αρχών, καθώς και με οργανώσεις διαμεσολαβητών.

Νομικό πλαίσιο: Απαγωγή παιδιών από γονείς

Η Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τις αστικού δικαίου πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών ισχύει παγκοσμίως σε 98 κράτη. Με τη Σύμβαση επιδιώκεται να διασφαλιστεί η άμεση επιστροφή παιδιών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης σε συμβαλλόμενο κράτος, καθώς και ότι τα δικαιώματα επιμέλειας και/ή επικοινωνίας σε ένα συμβαλλόμενο κράτος θα είναι εξίσου σεβαστά και στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, «Βρυξέλλες ΙΙα», εφαρμόζεται εντός του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, με εξαίρεση τη Δανία, εκτός από τους κανόνες της Χάγης, ισχύουν στα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

TΗ προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί δεδηλωμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνεται Συνθήκη της Λισαβόνας   (άρθρο 3 ΣΕΕ).

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ  επιβάλλει επίσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Υπό το φως του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απόλυτα προσηλωμένο στην προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή κατά τα τελευταία έτη, ο Διαμεσολαβητής προωθεί από το 2018 ενεργά τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ. Σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών , η Υπηρεσία παρακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες στο Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα του παιδιού τυγχάνουν της δέουσας προσοχής.

Ο Διαμεσολαβητής και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην πολιτική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και η κοινωνία των πολιτών αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς για τα δικαιώματα του παιδιού.

Contact: 

Επικοινωνία με τη Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.