Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού
 

Με βάση την εμπειρία που απέκτησε η υπηρεσία του συντονιστή με την πάροδο των ετών, από το 2018 η συντονίστρια προωθεί ενεργά τα δικαιώματα των παιδιών στις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Σε στενή συνεργασία με τους βουλευτές του ΕΚ, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών , η υπηρεσία θα παρακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες στο Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα του παιδιού τυγχάνουν της δέουσας προσοχής.

Ο συντονιστής αποτελεί επίσης κεντρικό σημείο αναφοράς για τα δικαιώματα του παιδιού, μαζί με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην πολιτική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και την κοινωνία των πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποστηρικτής των δικαιωμάτων του παιδιού

Εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίζει ότι το νομοθετικό και μη νομοθετικό του έργο του διαμορφώνεται έτσι ώστε να σέβεται, να προάγει και να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού και να μεριμνά για την πρόοδο της ζωής των παιδιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις σχέσεις του με τον έξω κόσμο. Η μετονομασία του διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις απαγωγές παιδιών από γονέα σε «συντονιστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού» που είναι ευρύτερος, και η σύσταση μόνιμης υπηρεσίας στο πλαίσιο του οργάνου αποδεικνύουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στους κόλπους του θεσμικού οργάνου

Η συντονίστρια συνεργάζεται στενά με τους συναδέλφους της βουλευτές, καθώς και με επιτροπές και με τη διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού προκειμένου να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Επιδιώκει επίσης τον διάλογο και την προώθηση των σχέσεων με σκοπό την πρόοδο των εργασιών του Κοινοβουλίου στο πεδίο αυτό.

Ενδιαφερόμενοι για τα δικαιώματα του παιδιού

Η συντονίστρια διαθέτει εδραιωμένο δίκτυο στον τομέα της διασυνοριακής οικογενειακής σύγκρουσης και αναγνωρίζει ότι το δίκτυο αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την επιτυχία του έργου της. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα προσδιορίσει τους βασικούς ενδιαφερόμενους και θα επιδιώξει τη σύνδεση με οργανώσεις, φορείς και εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση και την καθοδήγηση του έργου της στο πλαίσιο της εντολής της σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.

Εάν θέλετε να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας .  

Νομικό πλαίσιο:

  • Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  θεσπίζει ως στόχο της ΕΕ την προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
  • Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ  κατοχυρώνει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού  του1989 (UNCRC) είναι η πρώτη οικουμενική πράξη νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Επί του παρόντος η σύμβαση έχει 193 συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των 28 μελών της ΕΕ. Η σύμβαση καλύπτει τα αστικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα των παιδιών. Η σύμβαση παρέχει στη διεθνή κοινότητα τις αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πολιτική και τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζονται με βάση μια προσέγγιση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα δικαιώματα του παιδιού.

Contact: