Για επαγγελματίες που εργάζονται για την απαγωγή παιδιού από γονέα
 

Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;

Οι διασυνοριακές διαφορές σε οικογενειακές υποθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στην ΕΕ, καθώς αυξάνεται ο αριθμός οικογενειών με διεθνή χαρακτήρα . Ενώ η πολυμορφία του πολιτιστικού και κοινωνικού μείγματος είναι πλούτος, μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση, ιδίως σε περίπτωση αλληλεπίδρασης διαφόρων νομικών παραδόσεων. Αυτό απαιτεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επενδύσουν στον διάλογο και στη στενότερη συνεργασία.

Παράλληλα με τα διεθνή δικαστικά μέσα που είναι διαθέσιμα για τον χειρισμό της απαγωγής παιδιού από γονέα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι λόγοι για μεγαλύτερη συνεργασία όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύει ότι μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Αξιοποιώντας τον υπερεθνικό χαρακτήρα της θέσης της και το κύρος ενός θεσμικού οργάνου όπως το Κοινοβούλιο, είναι στην κατάλληλη θέση προκειμένου να ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο και να εγείρει ζητήματα για λογαριασμό όσων εργάζονται απευθείας στο πεδίο αυτό και εντοπίζουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα θέματα που γεννούν ανησυχία.

Για την τρέχουσα θητεία η υπηρεσία του συντονιστή έχει πολλούς στόχους:

  • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της χρήσης της διαμεσολάβησης στο δικαστικό σώμα
  • ενθάρρυνση και υποστήριξη των υφιστάμενων δικτύων επαγγελματιών, παράλληλα με την προώθηση και την εξασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας
  • προώθηση συστημάτων φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • συλλογή πληροφοριών για τις δυσκολίες και τα θέματα που αντιμετωπίζετε στις επαγγελματικές σας πρακτικές στον τομέα της απαγωγής παιδιών από γονέα
  • εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των φόρουμ διαλόγου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της χρήσης της διαμεσολάβησης

Η συντονίστρια φρονεί ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών. Η απόφαση ενός δικαστηρίου της Σύμβασης της Χάγης για την επιστροφή ενός παιδιού είναι συχνά μόνο η αφετηρία μιας μακροχρόνιας νομικής διαμάχης που μπορεί να συνοδεύει ένα παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλει στο να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες, βοηθώντας τους γονείς να αποφασίσουν από κοινού είτε να διασφαλίσουν την ταχεία επιστροφή του παιδιού είτε να αποτρέψουν μια άσκοπη αλλαγή κατοικίας του παιδιού. Μπορεί να δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να βρουν μακρόπνοες λύσεις που θα συνεκτιμούν όλες τις μεταξύ τους διαφορές.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο δράσης προκειμένου να υποστηριχθεί η υιοθέτηση της διαμεσολάβησης στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι ο εναλλακτικός αυτός τρόπος επίλυσης διαφορών μπορεί να είναι ταχύτερος, λιγότερο δαπανηρός και αποτελεσματικός, τόσο για τις εμπλεκόμενες οικογένειες, όσο και για τα ευρωπαϊκά μας δικαστήρια, λίγες είναι οι υποθέσεις απαγωγής από γονέα που καταλήγουν στη διαμεσολάβηση.

Σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , επιθυμούμε να υποστηρίξουμε την ευρύτερη χρήση της διαμεσολάβησης σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Με τη συνεργασία των δικαστικών και άλλων εταίρων μας επιθυμούμε να εντοπίσουμε νομικές και πρακτικές λύσεις για να αυξηθεί η χρήση της διαμεσολάβησης.

Δεδομένου ότι οι δικηγόροι και οι κεντρικές αρχές είναι το πρώτο σημείο επαφής για τους γονείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διασυνοριακή απαγωγή, επιδίωξή μας είναι να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καίριο ρόλο να κατανοήσουν τα οφέλη της διαμεσολάβησης, ώστε να μπορούν να την προτείνουν στους γονείς ως μέσο επίλυσης σε ένα πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας  για να επιδιώξετε περαιτέρω συνεργασία στο πεδίο αυτό.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη των υφιστάμενων δικτύων επαγγελματιών, παράλληλα με την προώθηση και την εξασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας

Οι κεντρικές αρχές σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης εξακολουθούν να έχουν κεντρικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας επιστροφής του παιδιού. Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε να σφυρηλατούμε ισχυρές σχέσεις με τις εν λόγω αρχές, με στόχο την προώθηση της έγκαιρης δράσης, της καλής επικοινωνίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών. Στόχος μας είναι να εντοπιστούν τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν σε υπερεθνικό επίπεδο.

Η υπηρεσία του συντονιστή συνεργάζεται στενά με ενώσεις διασυνοριακών διαμεσολαβητών και ΜΚΟ. Υποστηρίζουμε οργανώσεις που παρέχουν υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και δεοντολογίας· MIKK (Γερμανία) , the International Social Services , Reunite UK , Missing Children Europe (Βέλγιο) , Centrum IKU (Κάτω Χώρες) . Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε ότι παραπέμπουμε τους γονείς σε επαγγελματίες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατάρτιση, ώστε να τους βοηθήσουν με τον πλέον αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στην εξεύρεση βιώσιμης και μακροχρόνιας συμφωνίας, προς το συμφέρον του παιδιού.

Συνεργαζόμαστε επίσης σε πνεύμα εμπιστοσύνης και σε τακτική βάση με τους τους Δικηγόρους στην Ευρώπη για την απαγωγή παιδιών από γονέα (LEPCA) , οργάνωση δικηγόρων ειδικευμένων στην απαγωγή παιδιών από γονέα, ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει ειδική κατάρτιση σε δικηγόρους στο πεδίο αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι περίπλοκες δικαστικές διαδικασίες απαιτούν εις βάθος εμπειρία και τεχνογνωσία των μέσων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και παροτρύνουμε τους γονείς να ζητούν συμβουλές από αναγνωρισμένους επαγγελματίες.

Συνεργαζόμαστε επίσης με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις,  μέσω διαφόρων ομάδων εργασίας, συνεργασία που μας παρέχει πολλές ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων με επαγγελματίες του δικαστικού κλάδου στα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις κεντρικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα φροντίσουμε επίσης να προσεγγίσουμε όλες τις σχετικές ενώσεις.

Αν ανήκετε σε αυτές τις επαγγελματικές ενώσεις και θέλετε να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας .

Υποστήριξη της ανάπτυξης φιλικών για τα παιδιά συστημάτων απονομής δικαιοσύνης

Τα δικαστικά συστήματα στην Ευρώπη δεν είναι πάντα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των παιδιών. Η έκθεση της Επιτροπής για το 2015  καταδεικνύει ότι είναι πολλά ακόμη αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να καταστεί η δικαιοσύνη παντού στην Ευρώπη πραγματικά φιλική προς τα παιδιά.

Μια ιδιαίτερη πτυχή είναι η ακρόαση του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες που τα αφορούν. Σε περιπτώσεις απαγωγής και επιμέλειας των παιδιών, η ακρόαση του παιδιού αποκτά όλο και πιο συστηματικό χαρακτήρα στην ΕΕ. Στην αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες IIα, υπάρχει συμφωνία να προστεθεί διάταξη η οποία θα πρέπει να έχει ως βάση τουλάχιστον το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού . Η κατάρτιση και τα επαγγελματικά πρότυπα για όσους είναι επιφορτισμένοι με την ακρόαση του παιδιού είναι ουσιαστικής σημασίας. Απαιτούνται μεγάλες δεξιότητες για να εξασφαλιστεί ότι οι απόψεις του παιδιού ακούγονται και λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη.

Μολονότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης στα κράτη μέλη, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι το παιδί ακούγεται με κατάλληλο, ουσιαστικό και ασφαλή τρόπο.

Η συντονίστρια επιθυμεί να στηρίξει το έργο των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την ακρόαση του παιδιού.

Η συντονίστρια ενθαρρύνει την κατάρτιση των δικαστικών και διοικητικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ακρόαση του παιδιού.

Η συντονίστρια επιδιώκει επίσης να προωθήσει την καθιέρωση της διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή του παιδιού, καθώς και την εισαγωγή επαγγελματικών προτύπων και κατάρτισης για τους διασυνοριακούς διαμεσολαβητές που εργάζονται με παιδιά.

 
 

Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με τον βαθμό ωριμότητάς του.

2. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.

Το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων , ορίζει ότι: Τα παιδιά (...) μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.»

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συμμετοχή παιδιών και νέων κάτω των 18 ετών 

Συλλογή πληροφοριών

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατ’ επανάληψη στον τομέα των διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, της απαγωγής παιδιών από γονέας και των διασυνοριακών διαφορών για την επικοινωνία. Μπορεί να αφορούν μια συγκεκριμένη πτυχή (π.χ. καθυστερήσεις, εκτέλεση εντολής, κ.λπ.) ή μια περιοχή ή χώρα με την οποία συνεργάζεστε. Με τις πληροφορίες αυτές, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πολύτιμα στοιχεία και να προσδιορίσουμε τις διαρθρωτικές τάσεις που θα τροφοδοτήσουν τη δράση μας, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τη χάραξη πολιτικής και να προωθήσουν νέες συνεργασίες.

Εάν θέλετε να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας .

 
 

Εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των φόρουμ διαλόγου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι χώρος διαλόγου, διαλόγου μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ, διαλόγου με τα εκλεγμένα μέλη διαφόρων τρίτων χωρών μέσω των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, διαλόγου με οργανώσεις και ομάδες συμφερόντων κάθε είδους από όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα απαράμιλλο πλούτο που επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο και να επωφεληθούμε από αυτή την ποικιλία φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση καλύτερης συνεργασίας και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονέα και στη χάραξη πολιτικής.

 
 

Contact: