Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων προσώπων.

Για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο προσωπικό του και τους ευρωπαίους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συχνά υποχρεωμένο να λάβει γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα και η διεύθυνση, ή και άλλων, ακόμη πιο ευαίσθητων στοιχείων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με ττις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο κανονισμός αυτός. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Στόχος του κανονισμού αυτού είναι να κάνει δυνατή την ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών, σε ένα πλαίσιο που θα εγγυάται τα δικαιώματα των προσώπων και την εύλογη απαίτησή τους να γίνεται σεβαστή η προσωπική τους ζωή.

Όλες οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρησιμοποιούν πληροφορίες με τις οποίες εξακριβώνεται η ταυτότητα προσώπων, υπόκεινται στις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού. Για κάθε πράξη σχετιζόμενη με τα δεδομένα αυτά (συλλογή, αναζήτηση πληροφοριών, διαβίβαση, οργάνωση κ.λπ.) πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων, με σχετική κοινοποίηση, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Ο τελευταίος καταχωρίζει την κοινοποίηση αυτή σε δημόσιο μητρώο.

Ενεργοποιώντας τους κατωτέρω συνδέσμους, μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και να συμβουλευθείτε το μητρώο των επεξεργασιών που κοινοποιούνται στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οδηγός της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η υπηρεσία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνει εκείνους που επεξεργάζονται τα δεδομένα άλλων προσώπων, καθώς και εκείνους τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο οδηγός αυτός εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της προστασίας των δεδομένων και σας βοηθά να προσδιορίσετε τη θέση σας , στο γενικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το μητρώο επεξεργασιών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το μητρώο επεξεργασιών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραεπιτρέπει σε όλους να ενημερώνονται σχετικά με τις επεξεργασίες, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ένα από τα καθήκοντά του (βλ. άρθρο 27 του κανονισμού αυτού) είναι η τήρηση μητρώου με τη λεπτομερή περιγραφή κάθε επεξεργασίας δεδομένων την οποία πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το μητρώο αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η δημοσιότητα των κοινοποιημένων πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο κανονισμός, στη βάση των πληροφοριών τις οποίες περιέχει το μητρώο.

Η πρόσβαση στο μητρώο έιναι ελεύθερη, μέσω του Διαδικτύου, σε όλους.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, για κάθε κοινοποιημένη επεξεργασία, διατίθενται μόνο στη γλώσσα στην οποία η κοινοποίηση καταχωρίσθηκε στο μητρώο (αγγλικά ή γαλλικά).

Νομοθεσία 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2005, με την οποία εγκρίνονται οι διατάξεις εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Contact: