Γραφεία συνδέσμου στη χώρα σας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Γραφεία Συνδέσμου (ΓΣΕΚ) στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ, με παραρτήματα σε πόλεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στα κράτη μέλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και όχι μόνο. Στην Ουάσινγκτον διαθέτει Γραφείο Συνδέσμου με το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Τα ΓΣΕΚ είναι υπεύθυνα για την τοπική εφαρμογή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας των θεσμών, με απώτερο στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες κατανοούν τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρκετά καλά ώστε να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία.

Τα Γραφεία συνεργάζονται με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαχειρίζονται τις επαφές με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και παρέχουν στήριξη στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους στα κράτη μέλη.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Συνεργασία με τους πολίτες 

Τα ΓΣΕΚ έρχονται σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό και να βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • δημιουργία, ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός δικτύου ενδιαφερόμενων πολιτών·
 • διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και εκθέσεων·
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση του διαλόγου σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία·
 • επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απάντηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.
 

Συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης 

Τα ΓΣΕΚ ενημερώνουν με προδραστικό τρόπο τα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα νέα, τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • βοηθούν τους δημοσιογράφους στο έργο τους και τους ενημερώνουν σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών θεμάτων·
 • οργανώνουν σεμινάρια για δημοσιογράφους και τους καλούν να καλύψουν δραστηριότητες της ολομέλειας·
 • δημιουργούν ευκαιρίες για τους βουλευτές του ΕΚ στα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και ειδικευμένα μέσα ενημέρωσης·
 • παρακολουθούν τις ανακρίβειες και τις παραπλανητικές ειδήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αντιμετωπίζουν.
 

Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 

Στους ενδιαφερόμενους παράγοντες περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα δίκτυα, οι συλλογικοί φορείς, οι διδάσκοντες, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δεξαμενές σκέψης, οι τομεακές οργανώσεις, οι φορείς της ΕΕ, κτλ. Τα ΓΣΕΚ αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις σχέσεις με τα στρατηγικά ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος είναι να ξεκινούν τον διάλογο μαζί τους και να εξασφαλίζουν ότι είναι ενημερωμένα για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους αφορούν.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • προωθούν τον διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το νομοθετικό έργο των βουλευτών·
 • εξασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά·
 • συνεργάζονται με διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκούς φορείς και παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό·
 • συνεργάζονται με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών.
 

Λοιπά καθήκοντα 

 • Παροχή στήριξης σε επισκέψεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν θεσμικό ρόλο και σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές.
 • Συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct.