Ασφάλεια και πρόσβαση 

Η ασφάλεια είναι κρίσιμος παράγοντας της εύρυθμης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απασχολεί περισσότερα από 7.000 άτομα και δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 500.000 επισκέπτες. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΕΚ φροντίζει για την προστασία ανθρώπων και αγαθών στα κτίρια, καθώς και για την κατάλληλη υποδοχή όλων των επισκεπτών. Στόχος της είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στο παραδοσιακά ανοικτό πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Η συγκέντρωση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της, όμως σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Ασφάλειας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, με μόνιμο μέλημά της την πλήρη συμμόρφωση στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του, του προσωπικού, των αναδόχων, των επισκεπτών και των εσωτερικών/εξωτερικών συνεργατών για τους ακόλουθους δύο σκοπούς:

  • τη χορήγηση και τον έλεγχο της πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • διερεύνηση των περιστατικών σχετικών με την ασφάλεια και των απειλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βιντεοπαρακολούθηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (σύστημα βιντεοπαρακολούθησης) για την παρακολούθηση των κτηρίων του και του γύρω χώρου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολιτική βιντεοπαρακολούθησης η οποία περιέχει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας. Στο Σημείωμα για τους επισκέπτες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσαρτάται περίληψη της πολιτικής για την βιντεοπαρακολούθηση (βλ. ανωτέρω), και μπορείτε να μεταφορτώσετε το πλήρες κείμενο εδώ:

Contact: