Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator
 

Juhindudes „lapse parimate huvide“ põhimõttest, püüab laste õiguste koordinaator aidata lapsevanema sooritatud lapseröövi ja muude piiriüleste peretülide tõttu kannatanuid. Koordinaator soovib piiriülestes perekonnaasjades tihedamat koostööd kohtu- ja haldusasutustega ning püüab ise toimida vahendajana. Euroopa Parlamendis koordineerib ta laste õiguste edendamise ja kaitse meetmeid Euroopa Liidu poliitikas.

Vanema sooritatud piiriülene lapserööv
 

     

Teadmiseks vanematele

Kui teie laps on röövitud või kui kardate, et ta röövitakse, võib Euroopa Liidu koordinaator teile sellises olukorras tegutsemiseks teavet ja abi anda.

     

Teadmiseks selles valdkonnas töötajatele

Kui olete selle valdkonnaga seotud ametis, st olete kohtunik, keskasutuse töötaja, advokaat, vahendaja vm, või tegutsete mõnes selle valdkonnaga seotud vabaühenduses, on Euroopa Parlamendi koordinaator huvitatud teiega koostööst.

     

Laste õigused

Euroopa Parlament aitab aktiivselt kaasa laste õiguste tugevdamisele ja kaitsele Euroopas. Tagamaks, et parlament oma tegevusega alati laste õigusi järgiks, kaitseks ja edendaks, teeb parlamendi laste õiguste koordinaator tihedat koostööd teiste parlamendiliikmetega. Soovi korral saate parlamendi sellekohase tegevuse kohta täpsemat teavet nõutada.

Praegune Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator Elisabeth Morin-Chartier  nimetati ametisse 2017. aasta mais. Morin-Chartier on Euroopa Parlamendi liige, esimene kvestor ja parlamendi juhatuse liige.

Elisabeth Morin-Chartier, Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator
 

Praegune koordinaatori ametikoht loodi 1987. aastal Euroopa Parlamendi tollase presidendi lord Plumbi algatusel. Pikka aega nimetati seda „vahendajaks, kes tegeleb lapsevanemate sooritatud rahvusvaheliste lapseröövide ohvrite juhtumitega“ (Mediator for Children Victims of International Parental Abduction). Vahendaja ametis olid Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ja Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Varasematel aegadel oli liidu liikmesriikide koostöö perekonnaõiguse küsimustes väga kasin, peaaegu olematu. Vahendaja ametikoha loomine oli omal ajal pragmaatiline vastus sagenenud nõudmistele, mis tulid Euroopa Parlamendi liikmetele inimestelt, kes olid kannatajad lapsevanemate sooritatud piirülestes lapseröövijuhtumites või kellel oli probleeme oma laste juurde pääsemisega. Vahendaja pädevusvaldkond kujunes aastatega. 2018. aasta aprillis, Elisabeth Morin-Chartier’ ametiajal nimetati amet „Euroopa Liidu laste õiguste koordinaatoriks“ See peegeldab ameti muutunud volitusi, mis hõlmavad laste õigusi.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24: Lapse õigused 

1. Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada oma seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema vanusele ja küpsusele.
2. Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.
3. Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

Contact: