MIS ON EUROBAROMEETER? 

Alates 1973. aastast korraldavad Euroopa Liidu institutsioonid kõigis liikmesriikides regulaarseid avaliku arvamuse uuringuid, mis kannavad Eurobaromeetri nime.

2007. aastal avas Euroopa Parlament oma Eurobaromeetri uuringute seeria. Uuringud hõlmavad laia teemaderingi, tähelepanu keskmes on aga kodanike arusaamad ja ootused seoses Euroopa Liidu tegevusega ning tähtsaimad probleemid, millega liidul tegeleda tuleb. Üksikasjalikult vaadeldakse ka inimeste suhtumist ELi ning Euroopa Parlamenti ja selle valimistesse. Kuna avalikku arvamust Euroopa asjade kohta on uuritud juba pikka aega, annab uuringutulemuste analüüs detailse pildi suundumustest ja muutustest nii liikmesriikide tasandil kui ka sotsiaalsel ja demograafilisel tasandil.

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

Euroopa Parlamendi valimistega seoses korraldatakse eraldi uuringuid. Uuritakse eurooplaste valimiseelseid hoiakuid, huvi valimiste vastu ja arvamusi Euroopa integratsioonist. Põhjalik valimisjärgne analüüs aitab paremini mõista Euroopa kodanike valimiskäitumist.

PARLAMEETER

Parlameeter on Euroopa Parlamendi korraldusel toimuv iga-aastane Eurobaromeetri uuring. Uuritakse eurooplaste suhtumist Euroopa Parlamenti. Vaadeldakse parlamendi avalikku mainet ja rolli ning inimeste teadlikkust sellest. Jälgitakse ka avalikku arvamust ELi kuulumise ja sellest tulenevate eeliste, kodanike identiteeditunnetuse, Euroopa Liidu ja rahvusriigi kodakondsuse vahekorra ning poliitiliste prioriteetide ja väärtuste kohta.

ERIUURINGUD

Parlament kasutab Eurobaromeetri uuringuid ka üksikküsimuste kohta avaliku arvamuse väljaselgitamiseks. Need võivad olla suunatud teatavatele sotsiaalsetele ja demograafilistele rühmadele, näiteks noortele, või parlamendi tegevuse eri aspektidele, nagu soolise võrdõiguslikkuse edendamine või sotsiaal- ja majanduskriisiga tegelemine. Mõnigi sellistel uuringutel põhinev väljaanne näitab ajaloolisi suundumusi – olulisemaid avaliku arvamuse muutusi Euroopas alates 1973. aastast. Kronoloogiliselt liigendatud andmed annavad pildi eurooplaste muutuvatest hoiakutest ELi suhtes liidu institutsioonilise, poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse arengu peamiste tähiste taustal.

TEAVE TÄISKOGULE

Igaks täiskogu istungjärguks saavad parlamendiliikmed istungjärgu põhiküsimustega seonduva värskeima Eurobaromeetri teabe. See on aja- ja asjakohane taustinfo aruteludeks ning abimaterjal poliitilise ja teavitustegevuse korraldamiseks. Siia koondatakse uudiskirja kõik seni avaldatud väljaanded.

Our last publications