Patrooniks olemine 

Patrooniks olemise kaudu seostab Euroopa Parlament end mõne üritusega pakkudes sellele moraalset tuge. Euroopa Parlamendi patroneeritud ürituste arv aastas on piiratud.

Patrooniks olemine annab Euroopa Parlamendile võimaluse pakkuda moraalset ja mitterahalist tuge piiratud arvule mittetulunduslikele üritustele, millel on selge Euroopa mõõde [...]

« [...] Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitav ELi institutsioon. Lissaboni lepingu kohaselt on ELi kodanikud liidu tasandil otse esindatud Euroopa Parlamendis. Patrooniks olemine on hea võimalus seda vastastikust suhet tugevdada ja Euroopa Parlamenti kodanikele lähemale tuua.»

Share: 

  Milliste ürituste patrooniks võib Euroopa Parlament olla?

  Euroopa Parlament võib olla patrooniks üritustele (konverentsid, arutelud, seminarid, suveülikoolid, autasustamised, konkursid, festivalid jne), mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

  • üritusel peab olema selge Euroopa mõõde;
  • ürituse toimumise aeg ja koht peavad olema kinnitatud;
  • ürituse ajaline kestus peab olema piiratud;
  • üritus ei tohi olla tulundusliku eesmärgiga.

   Erilist tähelepanu pööratakse sellele, mil määral toob üritus esile Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu rolli antud valdkonnas.

   Lisaks pööratakse erilist tähelepanu üritustele, mida korraldavad või mille sihtrühmaks on noored või vähemate võimalustegaühiskonnarühmad.

   Patrooniks olemine ei too Euroopa Parlamendile kaasa mingeid rahalisi kohustusi ega anna õigust kasutada Euroopa Parlamendi ruume.

   Lisateavet Euroopa Parlamendi patrooniks palumise tingimuste kohta leiate alljärgnevast eeskirjast.

   Kuidas Euroopa Parlamenti patrooniks paluda? 

   Electronically via the online application form

   Patrooniks palumise taotlused tuleb saata Euroopa Parlamendi presidendile:

   tavapostiga järgmisel aadressil: 

   Contact: 

   Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:

   • ürituse üksikasjalik kirjeldus;
   • ürituse üksikasjalik kava koos kinnitatud kuupäevadega;
   • muu asjakohane teave, mida taotleja vajalikuks peab.

    Taotlus tuleb kirjutada Euroopa Liidu ametlikus keeles.

    Tähtajad

    Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne kavandatud üritust.

    Vastus saadetakse tavapostiga või e-postiga.

    Kui Euroopa Parlament nõustub olema ürituse patroon

    Euroopa Parlamendi patrooniks palunud korraldajad peavad Euroopa Parlamendi toetuse ürituse infomaterjalides ja reklaamis selgelt välja tooma, kasutades sõnastust „Ürituse patroon on Euroopa Parlament” ja lisades Euroopa Parlamendi logo. Üritusel, mille patroon on Euroopa Parlament ja mis toimub Euroopa Parlamendi valimistele eelneva 12 kuu jooksul, tuleb teavitusmaterjalidesse lisada viide Euroopa Parlamendi valimistele, märkides ära ka nende toimumise kuupäeva. Lisada tuleb asjakohased visuaalsed elemendid kooskõlas parlamendi graafika kasutamist reguleerivate suunistega. Üritusega seotud infomaterjalides, sealhulgas veebisisus, tuleb selgelt eristada Euroopa Parlamendi kui moraalset toetust pakkuva institutsioonilise partneri ja võimalike rahastajate roll. Euroopa Parlamendi logo võib kasutada järgmistel tingimustel: