Parlamentti tapahtumien suojelijana 

Parlamentti voi antaa aineetonta tukea erilaisille tapahtumille toimimalla niiden suojelijana. Se voi toimia vuosittain suojelijana vain rajoitetulle määrälle tapahtumia.

Suojelijana toimiminen on Euroopan parlamentin tapa tarjota henkistä ja aineetonta tukeaan valikoiduille voittoa tuottamattomille ja laadukkaille tapahtumille, joilla on selkeä eurooppalainen ulottuvuus [...]

« [...] Euroopan parlamentti on ainoa kansalaisten suoraan valitsema unionin toimielin. Lisäksi Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla, kuten Lissabonin sopimuksessa todetaan. Suojelijana toimiminen on arvokas väline, jolla voidaan edistää tätä yhteen punoutunutta suhdetta ja tuoda Euroopan parlamentti lähemmäs kansalaisia.»

Share: 

  Millaisten tapahtumien suojelijana parlamentti voi toimia?

  Parlamentti voi toimia erilaisten tapahtumien (esim. konferenssit, keskustelutilaisuudet, seminaarit, kesäyliopistot, palkinnot ja kilpailut tai festivaalit) suojelijana seuraavin edellytyksin:

  • tapahtumalla on selvä eurooppalainen ulottuvuus
  • sen aika ja paikka on vahvistettu
  • sen kesto on rajattu
  • se on voittoa tavoittelematon.

  Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, missä määrin tapahtumassa korostetaan parlamentin tai Euroopan unionin roolia kyseisellä alalla.

  Erityistä huomiota kiinnitetään myös tapahtumiin, jotka ovat nuorten järjestämiä tai nuorille suunnattuja tai jotka liittyvät epäsuotuisassa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin.

  Suojelijana toimimisesta ei aiheudu parlamentille taloudellisia velvoitteita, eikä se anna oikeutta käyttää parlamentin tiloja.

  Ehdoista, joiden mukaisesti parlamentti toimii tapahtumien suojelijana, on lisätietoa seuraavissa parlamentin säännöissä.

  Hakuohjeet 

  Electronically via the online application form

  Pyynnöt suojelijana toimimisesta toimitetaan Euroopan parlamentin puhemiehelle

  postitse seuraavaan osoitteeseen: 

  Contact: 

  Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • tapahtuman yksityiskohtainen kuvaus
  • tapahtuman yksityiskohtainen ohjelma vahvistettuine päivämäärineen
  • muut hakijan mielestä merkitykselliset tiedot.

   Pyynnöt suojelijana toimimisesta voidaan esittää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.

   Määräajat

   Pyyntö on toimitettava vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa.

   Pyyntöön vastataan postitse tai sähköpostitse.

   Toimet pyynnön hyväksymisen jälkeen

   Jos parlamentti suostuu pyyntöön, sen tuki on tuotava selkeästi esiin tapahtumaa koskevassa tiedotus- ja mainosmateriaalissa, jossa on käytettävä seuraavaa mainintaa: ”Euroopan parlamentti toimii tapahtuman suojelijana” sekä parlamentin logoa. Kun Euroopan parlamentti toimii tapahtuman suojelijana ja tapahtuma järjestetään Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahdentoista kuukauden aikana, sitä koskevassa tiedotusmateriaalissa on viitattava Euroopan parlamentin vaaleihin ja niiden ajankohtaan. Asiaa koskevat visuaaliset elementit on esitettävä parlamentin graafisen oppaan mukaisesti. Tapahtumaa koskevassa tiedotusmateriaalissa, internetissä oleva sisältö mukaan luettuna, on erotettava selkeästi parlamentin rooli aineetonta tukea antavana kumppanina mahdollisista taloudellisen tuen antajista. Euroopan parlamentin logon käyttöehdoista on tietoa seuraavassa: