Tietosuoja Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentti kunnioittaa henkilötietoja käsitellessään täysin rekisteröityjen oikeuksia.

Voidakseen täyttää velvoitteensa henkilöstöään ja Euroopan kansalaisia kohtaan Euroopan parlamentti tarvitsee usein ihmisten henkilötietoja, kuten nimen ja osoitteen, mutta joskus muitakin, arkaluonteisempia tietoja.

Euroopan parlamentti käsittelee näitä tietoja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 asetettujen ehtojen mukaisesti ja takaa siinä tunnustetut oikeudet. Asetuksella pyritään suojelemaan luonnollisten henkilöiden perusvapauksia ja -oikeuksia heitä koskevien henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksen tarkoituksena on helpottaa tietojen vapaata liikkuvuutta siten, että taataan yksilöiden oikeudet ja heidän oikeutetun odotuksensa siitä, että heidän yksityisyyden suojansa turvataan.

Säännökset koskevat kaikkia Euroopan parlamentin yksiköitä, jotka käyttävät henkilöitä yksilöiviä tietoja. Kaikista näitä tietoja koskevista toimista (tietojen kerääminen, kysely, siirto, järjestäminen jne.) on ilmoitettava etukäteen tietosuojasta vastaavalle henkilölle. Tämä merkitsee ilmoituksen julkiseen rekisteriin.

Seuraavien linkkien kautta saa lisätietoja henkilötietojen suojasta sekä pääsee Euroopan parlamentissa ilmoitettujen käsittelytoimien rekisteriin.

Tietosuojaopas

Henkilötietosuojayksikön tehtäviin kuuluu antaa muiden tietoja käsitteleville sekä niille, joiden tietoja käsitellään, tietoa heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Tietosuojaoppaassa selitetään, miten tietosuoja toimii ja mikä on tietosuojan merkitys yksittäiselle henkilölle.

Tietojenkäsittelytoimien rekisteri

Tietojenkäsittelytoimien rekisterin kautta jokainen saa tietoa henkilötietojen käsittelytoimista Euroopan parlamentissa.

Tietosuojasta vastaava henkilö valvoo asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamista. Yksi hänen tehtävistään (ks. asetuksen 27 artikla) on pitää rekisteriä, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kaikista Euroopan parlamentin suorittamista käsittelytoimista.

Rekisterin tarkoituksena on antaa yleisölle tietoa Euroopan parlamentissa ilmoitetuista tietojenkäsittelytoimista. Jokainen rekisteröity voi käyttää oikeuksia, jotka hänelle asetuksen mukaan kuuluvat rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella.

Rekisteriin on kaikille vapaa pääsy Internetin kautta.

Hakutulokset ovat kuitenkin saatavilla ainoastaan kielellä, jolla kyseistä käsittelytoimea koskeva ilmoitus on syötetty rekisteriin (joko englanniksi tai ranskaksi).

Lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 22. kesäkuuta 2005, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä

Contact: