Comhordaitheoir um chearta leanaí i bParlaimint na hEorpa
 

De réir phrionsabal “leas an linbh”, déanann an Comhordaitheoir iarracht cabhrú le saoránaigh atá ag déileáil le fuadach leana, ar fuadach é arna dhéanamh ag tuismitheoir, agus le díospóidí teaghlaigh trasteorann eile. Tacaíonn sí le dlúthchomhar leis na comhlachtaí breithiúnacha agus riaracháin agus déanann sí iarracht idirghabháil a chur chun cinn i gcúrsaí teaghlaigh trasteorann. Chomh maith leis sin, comhordaíonn sí cur chun cinn agus cosaint chearta an linbh i mbeartas AE i bParlaimint na hEorpa.

Fuadach trasteorann leanaí, ar fuadach é arna dhéanamh ag tuismitheoir
 

     

Do thuismitheoirí

Má fuadaíodh do leanbh nó má tá imní ort go bhfuil sé sin ar tí tarlú, is féidir le Comhordaitheoir Pharlaimint na hEorpa cabhrú leat trí fhaisnéis agus tacaíocht a sholáthar chun cabhrú leat déileáil leis.

     

Do ghairmithe

Má tá tú ag obair sa réimse seo, e.g. breitheamh, Údarás Lárnach, dlíodóir, idirghabhálaí, nó má tá tú ag obair d’eagraíocht neamhrialtasach sa réimse seo, ba mhaith le Comhordaitheoir Pharlaimint na hEorpa oibriú leat.

     

Cearta leanaí

Cuireann Parlaimint na hEorpa forbairt agus cosaint chearta an linbh san Eoraip chun cinn go gníomhach. Oibreoidh an Comhordaitheoir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) lena áirithiú go mbeidh cearta leanaí á n-urramú le hobair na Parlaiminte, agus go mbeidh na cearta sin á gcosaint agus á gcur chun cinn aici. Más spéis leat tuilleadh eolais faoin méid atá ar bun ag an Institiúid maidir le cearta an linbh.

Is í Elisabeth Morin-Chartier   an Comhordaitheoir um Chearta Leanaí atá ceaptha ag Parlaimint na hEorpa faoi láthair, tá sí i mbun an róil seo ó Bhealtaine 2017. Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa, Céad Chaestóir agus comhalta de Bhiúró na Parlaiminte í.

Elisabeth Morin-Chartier, Comhordaitheoir um Chearta Leanaí i bParlaimint na hEorpa
 

Go stairiúil, ba é Idirghabhálaí Pharlaimint na hEorpa um Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí arna dhéanamh ag Tuismitheoir an teideal a bhíodh ar an gComhordaitheoir ó bunaíodh é sa bhliain 1987. Ba é an Tiarna Plumb, fear a bhí ina Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa ag an am, a bhunaigh an ról sin. I measc na n-idirghabhálaithe a bhí ann roimhe seo bhí Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) agus Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

An tráth úd, ba bheag comhoibrithe a bhí ar bun idir Ballstáit AE chomh fada is a bhain leis an dlí teaghlaigh. Bhí cruthú ról an Idirghabhálaí ina réiteach pragmatach chun déileáil leis na héilimh mhéadaithe a bhí á bhfáil ag FPEnna ó shaoránaigh a bhí ag déileáil le fuadach leanaí trasteorann nó le fadhbanna rochtana. Rinneadh ról an idirghabhálaí a fhorbairt i gcaitheamh na mblianta. Athainmníodh an ról mar “Comhordaitheoir um Chearta Leanaí i bParlaimint na hEorpa” in Aibreán 2018 faoi stiúir Elisabeth Morin-Chartier chun léargas a thabhairt ar an bhforbairt atá tagtha ar an sainordú a bhaineann leis an ról, chun cearta leanaí a chuimsiú.

Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh: Cearta an linbh 

1. Beidh ag leanaí an ceart chun cibé cosaint agus cúram is gá ar mhaithe lena ndea-bhail. Féadfaidh siad a dtuairimí a nochtadh go saorálach. Cuirfear na tuairimí sin san áireamh i dtaca le hábhair a bhaineann leo i gcomhréir lena n-aois agus lena n-aibíocht.

2. I ngach gníomh a bhaineann le leanaí, bíodh sé á ghlacadh ag údaráis phoiblí nó ag institiúidí príobháideacha, ní mór leas an linbh a bheith ar na dálaí is tábhachtaí atá le cur san áireamh.

3. Beidh ag gach leanbh an ceart chun caidreamh pearsanta agus teagmháil dhíreach a bheith aige nó aici go tráthrialta lena bheirt nó lena beirt tuismitheoirí, mura bhfuil sé sin contrártha do leasanna an linbh.

Contact: