Cosaint sonraí pearsanta i bParlaimint na hEorpa: 

Chun a cuid dualgas i leith shaoránaigh na hEorpa a chomhlíonadh, teastaíonn eolas pearsanta (sonraí pearsanta) ó Pharlaimint na Eorpa uaireanta.

 Próiseálann Parlaimint na hEorpa na sonraí pearsanta uile a bhailíonn sí le lánurraim do chearta na ndaoine lena mbaineann, i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (an Rialachán).

Reachtaíocht 

Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 21 Samhain 2018 agus a tháinig i bhfeidhm an 11 Nollaig 2018.

 An Cinneadh ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 22 Meitheamh 2005 lena glactar rialacha cur chun feidhme a bhaineann leis an Rialachán maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Is féidir formhór na leathanach ar an suíomh gréasáin seo a léamh gan a bheith ort aon sonraí pearsanta a thabhairt.

Níl ach roinnt leathanach ann ar a gcuirfear ceist ort sonraí pearsanta a thabhairt agus, i gcás na leathanach sin, ní bhaineann sé ach le hiarratais nó seirbhísí ar leith.

Mar shampla, ar an leathanach “ Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ” tá an cnaipe “Téigh i dteagmháil linn” ann a osclaíonn foirm ar-líne. Ar an bhfoirm sin, iarrtar ort do shloinne, do chéadainm, do thír chónaithe agus do sheoladh ríomhphoist a thabhairt ar a laghad (réimsí éigeantacha), mar aon le, b'fhéidir, do ghnéas, do sheoladh, d’aois, do ghairm bheatha agus do náisiúntacht.  A luaithe a bheidh sí seolta, cuirfear an fhoirm ar aghaidh mar ríomhphost chuig an tseirbhís chuí chun go mbeidh sí in ann an cúnamh is fearr is féidir a thabhairt duit.

Ní phróiseálfar na sonraí a bhailítear ach chun na gcríoch atá beartaithe agus atá sonraithe go soiléir. Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta a bhaineann leat, chomh maith lena iarraidh go n-athrófaí na sonraí sin sa chás go bhfuil siad míchruinn nó easnamhach. Má tá aon cheisteanna agat maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta, ba cheart duit d’iarratas a sheoladh chuig an eintiteas atá freagrach as an bpróiseáil sin, mar a luaitear sa ráiteas príobháideachais atá bainteach leis na sonraí lena mbaineann. Tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh aon tráth freisin chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Uaireannta bíonn naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig suíomhanna gréasáin seachtracha. Ós rud é nach bhfuil Parlaimint na hEorpa i gceannas orthu sin, molaimid duit scrúdú a dhéanamh ar a mbeartas príobháideachais.

An tOifigeach Cosanta Sonraí i bParlaimint na hEorpa

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin.

Tá gach seirbhís sa Pharlaimint a úsáideann faisnéis lena n-aithnítear daoine aonair faoi chumhdach an Rialacháin seo agus tá dualgas orthu fógra a thabhairt don Oifigeach Cosanta Sonraí faoi aon oibríochtaí ina bpróiseáiltear sonraí pearsanta (sonraí a bhailiú, a iarraidh, a chur ar aghaidh, a eagrú, etc.).

Cuirtear na hoibríochtaí sin isteach i dtaifid speisialta ina bhfuil mionchur síos ar aon phróiseáil a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar shonraí pearsanta.

Taifid ar na gníomhaíochtaí próiseála

Leis na taifid ar na gníomhaíochtaí próiseála is féidir le haon duine ar suim leis é fáil amach faoin  bpróiseáil a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar shonraí pearsanta.

Tá siad ceaptha an pobal a chur ar an eolas agus tá siad ar fáil go neamhshrianta ar an idirlíon.

Is féidir le haon duine aonair lena mbaineann na cearta atá sa Rialachán a fheidhmiú ar bhonn an eolais atá sna taifid seo.

Níl na torthaí a fhaightear ó gach oibríocht phróiseála a dtugtar fógra ina leith ach ar fáil sa teanga a úsáideadh chun an fógra a chur isteach sna taifid (i mBéarla nó i bhFraincis)

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Is údarás maoirseachta neamhspleách Eorpach an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Tá sé de chúram air a chinntiú go dtugann na hinstitiúidí agus na comhlachtaí Eorpacha aird ar an gceart chun príobháideachta agus cosaint sonraí nuair a tcheapann siad beartais nua nó nuair a phróiseálann siad sonraí pearsanta laistigh dá n-eagraíocht féin.

Contact: