Sonraí pearsanta a chosaint i Parlaimint na hEorpa 

Agus próiseáil á déanamh ar shonraí pearsanta, bíonn aird iomlán ag Parlaimint na hEorpa ar chearta an duine aonair (ábhar na sonraí) lena mbaineann.

Chun na dualgais a chomhlíonadh i leith daoine den fhoireann agus shaoránaigh na hEorpa araon, is minic gá ag Parlaimint na hEorpa le heolas ar shonraí pearsanta, mar shampla ainm agus seoladh nó faisnéis eile, ar íogaire ná sin í uaireanta.

Déanann Parlaimint na hEorpa próiseáil ar shonraí den sórt sin i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus tugtar ráthaíocht maidir leis na cearta a aithnítear ansin. Tá d'aidhm leis an Rialachán saoirsí agus cearta an duine nádúrtha a chosaint i ndáil leis an bpróiseáil ar shonraí pearsanta ina leith. Is é cuspóir atá leis an Rialachán go réitítear an bealach do shaorghluaiseacht faisnéise laistigh de chreat lena dtugtar ráthaíocht maidir le cearta an duine aonair (nó ábhar na sonraí i dtéarmaí an Rialacháin) agus an tsúil a bheadh go dlisteanach ag an té sin go mbeadh aird ar a cheart chun príobháideachta.

Baineann na forálacha sin leis na ranna uile laistigh de Pharlaimint na hEorpa a úsáideann faisnéis lena sainaithneofaí daoine faoi leith. Ní mór fógra a thabhairt roimh ré don Oifigeach Cosanta Sonraí faoi gach oibríocht lena mbaineann sonraí den sórt sin (sonraí a bhailiú, a cheadú, a aistriú, a eagrú, etc.) agus déantar an tráth sin a chur ar chlár poiblí.

Cliceáiltear ar na naisc thíos chun breis eolais a fháil ar chosaint sonraí pearsanta nó chun clár na n-oibríochtaí próiseála laistigh de Pharlaimint na hEorpa a fheiceáil a bhfuil fógra tugtha ina leith.

Cosaint Sonraí - treoir don lucht úsáide

Ar cheann de na cúraimí a leagtar ar an tSeirbhís Cosanta Sonraí tá eolas maidir lena gcuid ceart agus a gcuid dualgas a chur ar fáil dóibh sin atá ag próiseáil sonraí agus dóibh sin a bhfuil próiseáil á déanamh ar a gcuid sonraí, i.e. ábhar na sonraí. Mínítear sa treoir seo conas a oibríonn cosaint sonraí agus léirítear duit cá sheasann tú i ndáil le cosaint sonraí.

Clár na n-oibríochtaí próiseála ar shonraí pearsanta ar tugadh fógra ina leith

Ligeann clár na n-oibríochtaí próiseála ar shonraí pearsanta ar tugadh fógra ina leith don duine aonair eolas a fháil ar an bpróiseáil ar shonraí pearsanta i bParlaimint na hEorpa.

Cinntíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí go ndéantar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 a chur chun feidhme mar is ceart. Ar cheann de na cúraimí a leagtar air (féach Airteagal 27 den Rialachán) tá clár a choimeád ina luaitear cuntas mionsonraithe ar gach oibríocht próiseála ar shonraí pearsanta a dhéanann Parlaimint na hEorpa.

Tá i gceist leis an gClár go gcuirfí an pobal ar an eolas faoi oibríochtaí próiseála sonraí pearsanta a bheith ar siúl a dtugtar fógra ina leith laistigh de Pharlaimint na hEorpa. Is féidir le gach duine lena mbaineann a gcuid cearta a fheidhmiú mar a aithnítear leis an Rialachán de réir na faisnéise a luaitear ar an gClár.

Tá teacht ar an gClár ag gach duine tríd an Idirlíon.

Is sa teanga sin amháin a úsáidtear chun an fógra áirithe a chur ar an gClár (Béarla nó Fraincis) a bhíonn torthaí cuardaigh ar fáil maidir le gach oibríocht próiseála sonraí ar tugadh fógra ina leith.

Reachtaíocht 

Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

Cinneadh Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 22 Meitheamh 2005 ag glacadh rialacha cur chun feidhme a bhaineann le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

Contact: