Na hoifigí idirchaidrimh i do thír 

Tá Oifigí Idirchaidrimh ag Parlaimint na hEorpa (EPLOanna) sna príomhchathracha AE, chomh maith le hoifig réigiúnach i gcathair réigiúnach ábhartha sna Ballstáit is mó ó thaobh an daonra de, agus níos faide ó bhaile. Tá Oifig Idirchaidrimh le Comhdháil S.A.M. aici in Washington.

Tá Oifigí Idirchaidrimh freagrach as cur chun feidhme áitiúil na ngníomhaíochtaí cumarsáide institiúide, agus tá sé mar sprioc deiridh acu a áirithiú go bhfuil tuiscint sách maith ag daoine ar an tábhacht a bhaineann le Parlaimint na hEorpa chun páirt a ghlacadh i bpróiseas daonlathach na hEorpa.

Téann na hOifigí i dteagmháil le saoránaigh agus geallsealbhóirí, déanann siad teagmhálacha a bhainistiú leis na meáin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, agus cuireann siad tacaíocht ar fáil d'Fheisirí Pharlaimint na hEorpa i bhfeidhmiú a sainorduithe oifigiúla sna Ballstáit.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Teagmháil a dhéanamh leis na saoránaigh 

Téann na hoifigí idirchaidrimh i dteagmháil leis an bpobal áitiúil agus méadaíonn siad feasacht maidir lena bhfuil i gceist le Parlaimint na hEorpa, le cad a dhéanann sí agus cad dó a sheasann sí.


Déanann siad é sin ar na bealaí seo a leanas:

 • Líonra de shaoránaigh leasmhara a chruthú, a mhéadú agus a spreagadh;
 • Feachtais chumarsáide a reáchtáil, lena n-áirítear imeachtaí agus taispeántais;
 • Feasacht a mhúscailt agus díospóireacht a chur chun cinn faoi dhaonlathas parlaiminteach san Eoraip;
 • Ról Pharlaimint na hEorpa a chur in iúl agus freagraí a thabhairt ar iarrataí ar fhaisnéis.
 

Teagmháil a dhéanamh leis na meáin 

Cuireann na hoifigí idirchaidrimh nuacht, díospóireachtaí agus cinntí an Aontais ar fáil go réamhghníomhach do na meáin náisiúnta, réigiúnacha, áitiúla agus speisialaithe.


Déanann siad é sin ar na bealaí seo a leanas:

 • Cúnamh a thabhairt d’iriseoirí ina gcuid oibre agus iad a chur ar an eolas faoi thionchar na saincheisteanna Eorpacha;
 • Seimineáir a eagrú d’iriseoirí, agus cuireadh a thabhairt dóibh gníomhaíochtaí na seisiún iomlánach a chlúdach;
 • Deiseanna a chruthú do na Feisirí labhairt leis sna meáin náisiúnta, réigiúnacha agus speisialaithe;
 • Monatóireacht a dhéanamh ar mhíchruinnis agus nuacht míthreorach faoi Pharlaimint na hEorpa, agus iad a bhréagnú.
 

Teagmháil a dhéanamh le geallsealbhóirí agus iolraitheoirí 

Tá údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla san áireamh le geallsealbhóirí chomh maith le grúpaí den tsochaí shibhialta, líonraí, cumainn, múinteoirí, scoileanna, ollscoileanna, meithleacha machnaimh, agus eagraíochtaí earnálacha, comhlachtaí AE, etc. Déanann na hoifigí idirchaidrimh caidrimh le geallsealbhóirí straitéiseacha a fhorbairt agus a chothú. Is iad na spriocanna ná dul i mbun idirphlé leo agus a áirithiú go bhfuil siad ar an eolas faoi chinntí Pharlaimint na hEorpa a dhéanann difear dóibh.


Déanann siad é sin ar na bealaí seo a leanas:

 • Díospóireachtaí faoi reachtaíocht Eorpach agus faoi obair reachtach na bhFeisirí a chur chun cinn;
 • A áirithiú go bhfaigheann geallsealbhóirí eolas spriocdhírithe faoi réimsí ar ábhar imní sonrach iad dóibh;
 • Obair le múinteoirí agus eagraíochtaí acadúla agus trí acmhainní oideachais a chur ar fáil;
 • Dul i gcomhairle le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla sna Ballstáit.
 

Cúraimí eile 

 • Tacaíocht a thabhairt do chuairteanna na bhFeisirí a bhfuil ról institiúideach ag baint leo agus tacaíocht a thabhairt do thoscaireachtaí agus misin pharlaiminteacha oifigiúla.
 • Comhoibriú le hIonadaíochtaí an Choimisiúin agus le hIonaid Faisnéise Europe Direct.