Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais
 

Koordinatorius vadovaujasi vaiko interesų apsaugos principu ir stengiasi užtikrinti vaiko teisių skatinimą bei apsaugą įgyvendinant visų sričių ES politiką ir teisės aktus. Jis stengiasi padėti piliečiams, susidūrusiems su tėvų įvykdyto vaikų pagrobimo atveju ir įsitraukusiems į kitus tarpvalstybinius šeimos ginčus. Jis remia glaudesnį bendradarbiavimą su teisminėmis ir administracinėmis institucijomis bei siekia skatinti naudotis tarpininkavimu sprendžiant tarpvalstybinius šeimų klausimus.

Tarpvalstybinis tėvų vykdomas vaikų grobimas
 

     

Tėvams

Jeigu Jūsų vaiką pagrobė arba baiminatės, kad tai gali įvykti, Europos Parlamento koordinatorius gali Jums padėti. Jis patars, kokių veiksmų imtis norint rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties.

     

Specialistams

Jeigu dirbate šioje srityje, t. y., jeigu esate teisėjas, advokatas, taikinimo tarpininkas, centrinės įstaigos ar NVO darbuotojas, Europos Parlamento koordinatorius mielai su jumis bendradarbiautų.

     

Vaikų teisės

Europos Parlamentas aktyviai propaguoja vaiko teisių apsaugą ir plėtojimą Europoje. Koordinatorius bendrauja su Europos Parlamento nariais siekdamas užtikrinti, kad vykdant parlamentinę veiklą būtų gerbiamos, saugomos ir propaguojamos vaikų teisės. Jeigu pageidaujate, galime suteikti daugiau informacijos apie tai, ką Parlamentas daro vaiko teisių klausimais.

Šiuo metu Europos Parlamento koordinatorės vaiko teisių klausimais pareigas eina Anna Maria Corazza Bildt , į jas paskirta 2019 m. sausio mėn. Ji yra Europos Parlamento narė.

Anna Maria Corazza-Bildt jau ne vienus metus atlieka itin svarbų vaidmenį, kad vaiko teisėms tektų išskirtinė vieta ES politinėje darbotvarkėje. Eidama koordinatoriaus pareigas, ji aktyviai skatins vaiko teises ir bus pagrindinis kontaktinis asmuo ryšiams su kitomis institucijomis ir organizacijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant ES politiką ir užtikrinant vaiko teises, taip pat su UNICEF bei svarbiausiomis pilietinės visuomenės organizacijomis, kovojančiomis už vaiko teises tiek ES, tiek kitose pasaulio šalyse.

Europos Parlamento koordinatorė vaikų teisių klausimais Anna Maria Corazza Bildt 

Koordinatoriaus pareigos buvo sukurtos 1987 m., tuometinio Europos Parlamento Pirmininko Lordo H. Plumb‘o iniciatyva. Anksčiau koordinatorius buvo vadinamas tarpininku tėvų vykdomo tarptautinio vaikų grobimo aukomis tapusių vaikų klausimais. Iki šiol tarpininko pareigas yra ėjusios Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019 m.), Mairead McGuinness (2014–2017 m.), Roberta Angelilli (2009–2014 m.), Evelyne Gebhardt (2004–2009 m.), Mary Banotti (1995–2004 m.) ir Marie-Claude Vayssade (1987–1994 m.).

Anksčiau ES valstybės narės labai mažai bendradarbiavo šeimos teisės srityje ar iš viso nebendradarbiavo. EP nariams gaunant vis daugiau prašymų iš piliečių, susidūrusių su tarptautiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu ar problemomis, susijusiomis su galimybe bendrauti su vaiku, ir ieškant pragmatiško atsako į šiuos klausimus ir buvo sukurta taikinimo tarpininko pareigybė. Metams bėgant taikinimo tarpininko funkcijos kito. Atsižvelgiant į suteiktų įgaliojimų raidą ir siekiant įtraukti vaikų teises, 2018 m. Elisabeth Morin-Chartier einamos pareigos buvo pervadintos. Dabar tai Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnis. Vaiko teisės 

1. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą.

2. Visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais.

3. Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Contact: