Ryšių biurai Jūsų šalyje 

Europos Parlamento ryšių biurai veikia ES valstybių narių sostinėse ir už jų ribų. Šešių daugiausiai gyventojų turinčių valstybių narių regioniniu mastu svarbiuose miestuose taip pat veikia jų padaliniai. Vašingtone veikia ryšių su JAV Kongresu biuras.

Europos Parlamento ryšių biurai yra atsakingi už institucijų komunikacijos veiklą, kuria siekiama visapusiškai užtikrinti, kad žmonės suprastų Europos Parlamento svarbą tiek, kad galėtų dalyvauti Europos demokratiniame procese.

Biurai bendradarbiauja su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais, palaiko ryšius su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida bei teikia paramą Europos Parlamento nariams jiems vykdant savo oficialius įgaliojimus valstybėse narėse.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Bendradarbiavimas su piliečiais 

Europos Parlamento ryšių biurai bendradarbiauja su vietos gyventojais ir didina informuotumą apie tai, kas yra Europos Parlamentas, ką jis veikia ir kam jis atstovauja.


Biurai tai atlieka įvairiais būdais:

 • kurdami, plėsdami ir palaikydami suinteresuotųjų piliečių tinklą;
 • vykdydami informavimo kampanijas, įskaitant renginius ir parodas;
 • didindami informuotumą ir skatindami diskusijas apie Europos parlamentinę demokratiją;
 • informuodami apie Europos Parlamento vaidmenį ir atsakydami į prašymus pateikti informaciją.
 

Bendradarbiavimas su žiniasklaida 

Europos Parlamento ryšių biurai aktyviai informuoja nacionalinę, regioninę, vietos ir specializuotą žiniasklaidą apie ES naujienas, diskusijas ir sprendimus.


Biurai tai atlieka:

 • padėdami žurnalistams atlikti jų darbą ir supažindindami juos su Europos klausimų poveikiu;
 • organizuodami seminarus žurnalistams ir kviesdami juos dalyvauti plenarinių posėdžių veikloje;
 • užtikrindami galimybes Europos Parlamento nariams reikštis nacionalinėje, regioninėje, vietos ir specializuotoje žiniasklaidoje;
 • stebėdami netikslias ir klaidinančias naujienas apie Europos Parlamentą ir į jas reaguodami.
 

Bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais ir informacijos skleidėjais 

Suinteresuotuosius subjektus sudaro nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės grupės, tinklai, asociacijos, mokytojai, mokyklos, universitetai, ekspertų grupės, sektorių organizacijos, ES įstaigos ir t.t. Europos Parlamento ryšių biurai plėtoja ir palaiko ryšius su strateginiais suinteresuotaisiais subjektais. Siekiama pradėti dialogą su jais ir užtikrinti, kad jie žinotų apie Europos Parlamento sprendimus, kurie jiems daro įtaką.


Biurai tai atlieka:

 • skatindami diskusijas dėl Europos teisės aktų ir dėl Parlamento narių teisėkūros darbo;
 • užtikrindami, kad suinteresuotieji subjektai gautų tikslinę informaciją apie jiems rūpimas sritis;
 • dirbdami su mokytojais ir akademinėmis organizacijomis bei teikdami švietimo išteklius;
 • bendradarbiaudami su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis valstybėse narėse.
 

Kitos užduotys 

 • Parama institucinį vaidmenį atliekantiems Parlamento nariams jų vizitų metu, ir oficialioms Parlamento delegacijoms ir misijoms;
 • bendradarbiavimas su Komisijos atstovybėmis ir „Europe Direct“ informacijos centrais.