Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamentā 

Eiropas Parlaments apstrādā personas datus, pilnībā ievērojot datu subjektu tiesības.

Nolūkā pildīt saistības pret saviem darbiniekiem un Eiropas pilsoņiem Eiropas Parlamentam bieži vien ir nepieciešami personas dati, tādi kā vārds, adrese vai cita, vēl jutīgāka, informācija.

Eiropas Parlaments šos datus apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem un nodrošina tajā atzīto tiesību ievērošanu. Šīs regulas mērķis ir aizsargāt fizisku personu pamatbrīvības un pamattiesības saistībā ar šo personu datu apstrādi. Regulas uzdevums ir atvieglot informācijas brīvu apriti, vienlaicīgi garantējot personas tiesību ievērošanu un viņu pamatotās cerības uz privātās dzīves aizsardzību.

Šie noteikumi attiecas uz visiem Eiropas Parlamenta dienestiem, kas izmanto indivīdus identificējošu informāciju. Par visām darbībām saistībā ar šiem datiem (apkopošana, izmantošana informācijas iegūšanai, pārraide, organizēšana u.c.) iepriekš jāsniedz paziņojums datu aizsardzības inspektoram. Viņš šo paziņojumu ievieto publiskā reģistrā.

Uzklikšķinot uz zemāk tekstā ievietotajām saitēm, jūs varat piekļūt plašākai informācijai par personas datu aizsardzību, kā arī apskatīt to apstrādes darbību reģistru, par kurām paziņots Eiropas Parlamentā.

Personas datu aizsardzības ceļvedis

Personas datu aizsardzības dienesta pienākums ir informēt tos, kas apstrādā citu personu datus, un tos, kuru dati tiek apstrādāti, par viņu pienākumiem un tiesībām. Šajā ceļvedī paskaidrots, kā notiek datu aizsardzība, un norādīts, kā noteikt savu lomu saistībā ar datu aizsardzību.

Personas datu apstrādes darbību reģistrs

Personas datu apstrādes darbību reģistrs ikvienam ļauj iegūt informāciju par Eiropas Parlamentā veiktajām personas datu apstrādes darbībām.

Datu aizsardzības inspektors raugās, lai pareizi tiktu piemērota Regula (EK) Nr. 45/2001. Viens no viņa uzdevumiem (sk. Regulas 27. pantu) ir uzturēt reģistru, kas ietver visu Eiropas Parlamentā veikto datu apstrādes darbību detalizētu aprakstu.

Reģistrs ir paredzēts sabiedrības informēšanai par iespēju uzzināt par Eiropas Parlamentā paziņotajām personas datu apstrādes darbībām. Ikviens datu subjekts var īstenot savas Regulā atzītās tiesības, pamatojoties uz šajā reģistrā ietverto informāciju.

Reģistrs ikvienam ir brīvi pieejams Internetā.

Rezultāti, ko iegūst par katru paziņoto datu apstrādes darbību, ir pieejami tikai tajā valodā, kurā attiecīgais paziņojums ievadīts reģistrā (angļu vai franču valodā).

Tiesību akti 

Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2000. gada 18. decembra Regula Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti

Eiropas Parlamenta Prezidija 2005. gada 22. jūnija lēmums, ar ko pieņem izpildes noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti

Contact: