Het Europees Parlement en grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders 

De bemiddelaar van het Europees Parlement voor grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders staat paraat om kinderen die het slachtoffer zijn van grensoverschrijdende ontvoering door ouders, alsook hun ouders die betrokken zijn bij een grensoverschrijdend familiegeschil in Europa en daarbuiten, informatie te verstrekken en bij te staan.

     

Grensoverschrijdende geschillen over familiale aangelegenheden komen steeds vaker voor als gevolg van het toenemende aantal internationale gezinnen .Het beroep van bemiddelaar is in de loop der jaren een begrip geworden en heeft zijn sporen verdiend als manier om familiegeschillen op te lossen. Daarom hecht het Europees Parlement eraan het gebruik van bemiddeling te bevorderen bij grensoverschrijdende familiegeschillen en streeft het ernaar de rechten van kinderen in heel Europa te beschermen.

De huidige bemiddelaar van het Europees Parlement Elisabeth Morin-Chartier  werd aangesteld in mei 2017, als opvolgster van Mairead MCGUINNESS (2014-2017), Roberta ANGELILLI (2009-2014), Evelyne GEBHARDT (2004-2009), Mary BANOTTI (1995-2004) en Marie-Claude VAYSSADE (1987-1994). De functie werd gecreëerd in 1987 op initiatief van de toenmalige Voorzitter van het Europees Parlement, Lord PLUMB

8th parliamentary term, MORIN-CHARTIER, Elisabeth (EPP, FR) 

Ontvoering van kinderen: wat kan de bemiddelaar van het Europees Parlement doen?

Elk kind heeft het moeilijk wanneer zijn ouders uit elkaar gaan, maar als er bij dit soort geschillen een grensoverschrijdend aspect komt kijken, wordt de situatie nog complexer. Er is sprake van ontvoering van kinderen door ouders wanneer een van de ouders zonder de toestemming van de andere ouder ongeoorloofd een of meer van hun kinderen weghaalt uit de plaats waar deze normaal verblijven (gewone verblijfplaats) of hen niet laat terugkeren naar deze plaats.

In haar werkzaamheden laat de bemiddelaar van het Europees Parlement zich leiden door het belang van het kind.

Welke stappen moeten ouders nemen?

De dienst van de bemiddelaar onderhoudt contacten met de nationale centrale autoriteiten, bemiddelingsorganisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende familiegeschillen, advocaten met een specialisatie in kinderontvoering, ngo's en andere belanghebbende partijen. In voorkomend geval kan de bemiddelaar van het Europees Parlement beide ouders die betrokken zijn bij een grensoverschrijdend familiegeschil bijstaan door informatie te verstrekken, vooral door hen te wijzen op bepaalde beschikbare maatregelen om de situatie te verhelpen. Uiteraard vormt deze informatie slechts een aanvulling op het professionele juridische advies van de advocaten van de partijen of het advies en de begeleiding van professionele bemiddelaars in grensoverschrijdende familiezaken. Onze dienstverlening kan deze professionele hulp niet vervangen.

Bemiddeling bevorderen als alternatief voor een rechtszaak bij geschillen inzake kinderontvoering, gezagsrecht en omgangsrecht

Bemiddeling is een haalbare en doeltreffende manier om familiegeschillen op te lossen, vooral bij zaken waar het om een ernstig conflict gaat, zoals kinderontvoering of andere grensoverschrijdende familiegeschillen. Door bemiddeling kan een lange en dure lijdensweg in de rechtszaal worden vermeden. Ouders nemen onder begeleiding een gezamenlijke beslissing om het kind snel te laten terugkeren, dan wel te voorkomen dat het kind onnodig moet verhuizen. Bemiddeling stelt ouders in staat duurzame oplossingen te vinden waarin alle zaken waarover ouders het oneens zijn aan bod komen, zoals gezagsrecht, omgangsrecht en alle mogelijke details in verband met het welzijn van het kind.

Om die reden streeft de dienst van de bemiddelaar er actief naar om ouders naar dit soort oplossingen toe te leiden en wordt ouders begeleiding aangeboden om in contact te treden met bemiddelingsorganisaties voor grensoverschrijdende familiegeschillen over de hele wereld.

De bemiddelaar wil niet alleen de voordelen van bemiddeling benadrukken, maar probeert ook om bemiddeling in heel Europa en daarbuiten ingang te doen vinden door rechters, advocaten en centrale autoriteiten aan te sporen onderling nauwer samen te werken en ook bemiddelingsorganisaties te betrekken bij deze samenwerking.

Rechtskader: ontvoering van kinderen door ouders

Het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980 is van toepassing in 98 landen over de hele wereld. Dit verdrag heeft tot doel de onmiddellijke terugkeer van kinderen te waarborgen die ongeoorloofd zijn overgebracht naar of niet mogen terugkeren uit een verdragsluitende staat, en te waarborgen dat het recht betreffende het gezag en het omgangsrecht in de ene verdragsluitende staat daadwerkelijk wordt geëerbiedigd in de andere.

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad (Brussel II bis-verordening) is van toepassing binnen de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Naast de voorschriften van het Haags verdrag zijn er dus in de lidstaten – met uitzondering van Denemarken – ook Europese regels van toepassing.

Bescherming van de rechten van het kind

De bescherming en bevordering van de rechten van het kind is een expliciete doelstelling van de Europese Unie die verankerd is in het Verdrag van Lissabon  (artikel 3 VEU).

Krachtens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie  zijn de Europese instellingen en de EU-lidstaten ook verplicht om bij de tenuitvoerlegging van het Unierecht toe te zien op de bescherming van de rechten van het kind.

Het Europees Parlement is in het licht van het bestaande rechtskader zeer begaan met de bescherming en bevordering van de rechten van het kind.

Voortbouwend op de ervaring die de dienst van de bemiddelaar in de loop der jaren heeft opgedaan, zet de bemiddelaar zich vanaf 2018 ook actief in voor de bevordering van de rechten van het kind in het EU-beleid. In nauwe samenwerking met de desbetreffende parlementaire commissies en de parlementaire werkgroep voor de rechten van het kind  waakt de dienst erover dat naar behoren rekening wordt gehouden met de rechten van het kind in de EU-wetgeving en in niet-wetgevingsinitiatieven van het Parlement.

De dienst van de bemiddelaar fungeert ook als informatiepunt inzake kinderrechten voor instellingen en organisaties die zich bezighouden met EU-beleid en kinderrechten en voor het maatschappelijk middenveld.

Contact: 

Artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen, wordt passend belang gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en volwassenheid.

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

3.Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.