Bescherming van de rechten van het kind
 

Vanuit de ervaring die de dienst van de coördinator de afgelopen jaren heeft opgedaan, vraagt de coördinator vanaf 2018 actief aandacht voor de rechten van het kind in EU-beleid en EU-wetgeving. In nauwe samenwerking met de EP-leden, de betrokken parlementaire commissies en de parlementaire werkgroep voor de rechten van het kind  waakt de dienst erover dat naar behoren rekening wordt gehouden met de rechten van het kind in de EU-wetgeving en in niet-wetgevingsinitiatieven van het Parlement.

De dienst van de coördinator fungeert ook als informatiepunt over kinderrechten voor instellingen en organisaties die zich bezighouden met EU-beleid en kinderrechten en voor het maatschappelijk middenveld.

Het Europees Parlement als pleitbezorger van de rechten van het kind

De wetgevende en niet-wetgevende werkzaamheden van het Europees Parlement moeten als onderliggend doel hebben dat de rechten van het kind worden geëerbiedigd, bevorderd en beschermd. Zowel binnen de EU als in de betrekkingen met de buitenwereld moet het Parlement ernaar streven kinderen een beter leven te geven. Met de naamsverandering van "bemiddelaar van het Europees Parlement voor grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders" naar de ruimere omschrijving "coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement" en de oprichting van een permanente dienst binnen de instelling wil het Parlement aangeven dat het zich op lange termijn wil inzetten voor de erkenning en bescherming van de rechten van het kind.

Binnen de instelling

De coördinator werkt nauw samen met haar collega-parlementsleden en met de commissies en de parlementaire werkgroep voor de rechten van het kind om op zinvolle wijze vooruitgang te boeken bij de bevordering van de rechten van het kind. Ze streeft er ook naar in dialoog te gaan en betrekkingen aan te knopen om de werkzaamheden van het Parlement op dit gebied in een stroomversnelling te brengen.

Belanghebbende partijen op het gebied van de rechten van het kind

De coördinator beschikt over een uitgebouwd netwerk op het gebied van grensoverschrijdende familiegeschillen en is zich ervan bewust dat het succes van haar inspanningen in grote mate afhangt van dit netwerk. Het komende jaar is ze van plan de belangrijkste betrokken partijen in kaart te brengen en zal ze proberen contacten uit te bouwen met organisaties, instanties en deskundigen in de lidstaten die haar kunnen helpen de nodige kennis te verzamelen voor haar werk op het gebied van de rechten van het kind.

Als u samenwerking overweegt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst.   

Rechtskader:

  • In artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie  is de EU-doelstelling vastgelegd om de bescherming van de rechten van het kind te bevorderen.
  • Het EU-Handvest van de grondrechten  waarborgt de bescherming van de rechten van het kind door de EU-instellingen en door de EU-landen bij de uitvoering van het EU-recht.

  • Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten  van het kind van 1989 (VRK) is het eerste universele instrument van wettelijk bindende aard dat specifiek over de rechten van het kind gaat. Momenteel hebben 193 landen het verdrag ondertekend, waaronder alle 28 lidstaten van de EU. Het verdrag gaat dieper in op de burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten van kinderen. Het verdrag bevat de beginselen die de internationale gemeenschap in staat stellen ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van beleid en programma's op nationaal niveau steeds wordt uitgegaan van de rechten van het kind.

Contact: