Grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders: wat we voor u kunnen doen
 

Wanneer mensen met verschillende nationaliteiten een koppel vormen en de relatie spaak loopt, voelt een van beiden soms de onweerstaanbare drang om "terug naar huis te gaan" of "weg te gaan". Als er kinderen in het spel zijn, moet de andere ouder toestemming geven om het kind te laten vertrekken naar een ander land.

Zonder deze toestemming schendt de ouder die eenzijdig beslist het kind mee te nemen het gezagsrecht van de andere ouder. Op dat moment is er sprake van "ongeoorloofde overbrenging" van het kind van de plaats waar het normaal verblijft (gewone verblijfplaats) of "het niet doen terugkeren" van het kind naar deze plaats. Dit komt neer op "ontvoering van kinderen door ouders" en de ouder in kwestie pleegt mogelijk inbreuk op de wet.  

Als uw partner uw kind heeft meegenomen naar een ander land is het erg belangrijk snel te handelen. Daarbij moet u een aantal stappen volgen. Als uw kind bijvoorbeeld is meegenomen naar een ander EU-land of naar een land dat het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen  heeft ondertekend, moet u contact opnemen met de centrale autoriteit  in uw land. Vanaf dan kan de procedure worden opgestart om uw kind weer naar huis te laten terugkeren.

Wij kunnen u de verschillende mogelijkheden uitleggen om de situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Hierbij nemen we een onpartijdig en neutraal standpunt in. Het belang van het kind is onze enige leidraad. Elk kind heeft het recht om met beide ouders een band op te bouwen en contact te houden, tenzij dit zou ingaan tegen het belang van het kind.

Wat kan de coördinator van het Europees Parlement voor u doen?
 

Hulp bieden bij het doorlopen van complexe procedures

In het geval van een internationale ontvoering van een kind door een ouder zijn er zowel internationale als Europese rechtsmiddelen voorhanden om het kind snel te laten terugkeren naar zijn gewone verblijfplaats. Vervolgens neemt de bevoegde rechter een besluit over het gezagsrecht.

De dienst van de coördinator werkt nauw samen met nationale centrale autoriteiten , bemiddelingsorganisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende familiegeschillen, advocaten met een specialisatie in kinderontvoering, ngo's  en andere belanghebbende partijen in Europa en daarbuiten. Zo nodig kunnen we u informatie verstrekken over de beschikbare maatregelen om de situatie te verhelpen. Uiteraard vormt deze informatie slechts een aanvulling op het juridische advies van uw advocaten. Onze dienstverlening kan deze professionele hulp niet vervangen. 

Bemiddeling als alternatief voor een rechtszaak bij geschillen op het gebied van kinderontvoering, gezagsrecht en omgangsrecht

Onze dienst kan u uitleggen hoe bemiddeling precies werkt en wil u deze optie graag doen overwegen, als dit mogelijk is.

In het geval van een ernstig familiegeschil zoals kinderontvoering kan bemiddeling erg doeltreffend zijn, aangezien ouders worden begeleid door onpartijdige en ervaren internationale bemiddelaars die goed vertrouwd zijn met dit soort complexe zaken.

Via bemiddeling kunt u in een veilige en neutrale context met uw voormalige partner in gesprek gaan over alles wat met uw kind te maken heeft. Zo kunt u een vrijwillige en haalbare oplossing vinden die het kind centraal stelt en aanvaardbaar is voor beide ouders. Het belang van uw kind krijgt zo de absolute prioriteit, en dat is toch wat echt telt. Door bemiddeling kan bovendien een lange en dure lijdensweg in de rechtszaal worden vermeden.

Als u graag meer wilt weten over bemiddeling, aarzel dan niet om ons een e-mail  te sturen of contact op te nemen met onze dienst, zodat we dit onderwerp verder kunnen bespreken. We kunnen u helpen in uw eigen land een bemiddelaar te vinden die is opgeleid om grensoverschrijdende familiegeschillen te behandelen, met name gevallen van kinderontvoering.

Het belang van professioneel juridisch advies

Terugkeerprocedures zijn complex en we raden u dan ook aan het advies in te winnen van een advocaat die gespecialiseerd is in kinderontvoering door ouders en ervaring heeft met rechtszaken op dit gebied. De centrale autoriteit  heeft gewoonlijk een lijst van advocaten die zich hierop toeleggen. Anders kunnen wij u de weg wijzen naar netwerken van gespecialiseerde advocaten in de EU-lidstaten. 

Als uw kind is ontvoerd naar een land waar het Verdrag van 's-Gravenhage niet van toepassing is, kunnen we u ook uitleggen wat er in dat land is geregeld.           

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  "Beste ouders,
  Ontvoering heeft verregaande gevolgen, wat ook de omstandigheden zijn. Het maakt niet uit of er een reden was voor de ontvoering: als kind krijg je de boodschap dat een stukje van jezelf, 50 % van je DNA, je afkomst en je familie niets waard zijn, minder zijn of zielig zijn. Deze boodschap kan bij kinderen erg hard binnenkomen. Zelfhaat, een schuldgevoel of verwarring zijn dan niet ongewoon en kunnen levenslange gevolgen hebben. De manier waarop een kind naar zichzelf en anderen kijkt, zal nooit meer dezelfde zijn. Denk daarom goed na en besef dat uw daden gevolgen hebben voor de toekomst. Uw kind zal u eeuwig dankbaar zijn.
  Hartelijke groeten,"

  Bekijk het verhaal van Sarah-Cecilie, die als jong meisje werd ontvoerd door haar vader: 
    
    

Rechtskader: ontvoering van kinderen door ouders

Het Verdrag van 's-Gravenhage betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980  is van toepassing in 98 landen over de hele wereld. Het verdrag heeft tot doel kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of ongeoorloofd worden vastgehouden in een land snel te laten terugkeren en te waarborgen dat het gezags- en omgangsrecht in beide landen wordt geëerbiedigd.

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad (Brussel II bis-verordening)  is van toepassing binnen de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Naast de voorschriften van het Haags verdrag zijn er dus in de lidstaten – met uitzondering van Denemarken – ook Europese regels van toepassing. 

Het Europees Parlement heeft in 2015 een studie  gepubliceerd over grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders in de Europese Unie.

Bovendien heeft de Europese Commissie een website over het fenomeen van ontvoering van kinderen door ouders .  

 

Contact: