Voor wie werkt met ouders van wie een kind is ontvoerd
 

Hoe kunnen we samenwerken?

Grensoverschrijdende geschillen over familiezaken komen steeds vaker voor als gevolg van het toenemende aantal internationale gezinnen . Culturele verscheidenheid en sociale mix zijn in de eerste plaats een rijkdom, maar kunnen ook ontaarden in problemen, vooral wanneer er verschillende rechtstradities mee gemoeid zijn. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen investeren in dialoog en nauwere samenwerking.

Nu er meer internationale rechtsmiddelen in geval van ontvoering van kinderen door ouders bestaan, moet er ook beter worden samengewerkt tussen diegenen die hier in hun werk mee te maken krijgen, zowel binnen als buitende EU.

De coördinator van het Europees Parlement is van mening dat hier een rol is weggelegd voor haar. Het supranationale karakter van haar functie biedt voordelen, net als het gewicht van een instelling als het Europees Parlement. Om die reden is zij goed geplaatst om een constructieve dialoog te bevorderen en problemen aan te kaarten namens diegenen die in hun werk rechtstreeks te maken krijgen met dergelijke gevallen en op problematische situaties stuiten in een EU-lidstaat of een derde land.

De huidige dienst van de coördinator heeft de volgende doelstellingen:

  • de bekendheid en het gebruik van bemiddeling bij het gerechtelijk personeel vergroten;
  • de bestaande beroepsnetwerken ondersteunen en stimuleren, samen met het bevorderen en waarborgen van hoogwaardige normen;
  • pleiten voor kindvriendelijke rechtsstelsels in de EU-lidstaten;
  • informatie vergaren over de problemen en obstakels waarmee u te maken krijgt in uw werk op het gebied van ontvoering van kinderen door ouders;
  • optimaal gebruikmaken van de fora voor dialoog van het Europees Parlement.

De bekendheid en het gebruik van bemiddeling vergroten

De coördinator is ervan overtuigd dat bemiddeling een haalbare en doeltreffende manier is om grensoverschrijdende familiegeschillen op te lossen. Wanneer een rechter op basis van het Haags Verdrag oordeelt over de terugkeer van een kind, is dit vaak het startschot voor een lange reeks rechtszaken die kunnen duren tot het kind volwassen is.

Door bemiddeling kan een lange en dure lijdensweg in de rechtszaal worden vermeden. Ouders nemen onder begeleiding een gezamenlijke beslissing om het kind snel te laten terugkeren, dan wel te voorkomen dat het kind onnodig moet verhuizen. Ouders kunnen zo een duurzame oplossing vinden waarin alle zaken waarover ze het oneens zijn aan bod komen.

We zijn van mening dat er veel kan worden gedaan om bemiddeling in de EU te bevorderen. Deze alternatieve methode om geschillen te beslechten is vaak sneller, goedkoper en efficiënter voor zowel de betrokken families als de Europese rechtbanken. Toch wordt bij slechts een handvol zaken in verband met ontvoering door ouders gebruikgemaakt van bemiddeling.

In nauw overleg met DG Justitie van de Europese Commissie  willen we het gebruik van bemiddeling bij grensoverschrijdende familiegeschillen aanmoedigen. We doen een oproep aan onze partners in justitie en elders om ons te helpen wettelijke en praktische oplossingen in kaart te brengen om het gebruik van bemiddeling aan te zwengelen.

Advocaten en centrale autoriteiten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders die te maken krijgen met grensoverschrijdende ontvoering. Daarom willen we vooral in deze groep het bewustzijn vergroten over de voordelen van bemiddeling, zodat zij deze mogelijkheid al in een vroeg stadium kunnen voorstellen aan ouders als een manier om hun conflict op te lossen.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze dienst  om beter samen te werken op dit gebied.

De bestaande beroepsnetwerken ondersteunen en stimuleren, samen met het bevorderen en waarborgen van hoogwaardige normen

De centrale autoriteiten in alle landen die het Haags Verdrag hebben ondertekend, zijn van fundamenteel belang om procedures voor de terugkeer van kinderen tot een goed einde te brengen. We willen de banden met deze autoriteiten verder aanhalen om te ijveren voor tijdig optreden, goede communicatie en wederzijds vertrouwen tussen autoriteiten. Het is onze bedoeling de terugkerende problemen die zij ondervinden te inventariseren om ze op supranationaal niveau op de agenda te plaatsen.

De dienst van de coördinator werkt nauw samen met verenigingen voor grensoverschrijdende bemiddeling en ngo's. We steunen organisaties die strenge normen hanteren op het gebied van professionaliteit en ethiek: MIKK (Duitsland) , The International Social Service , Reunite (VK) , Missing Children Europe (België) , Centrum IKO (Nederland) . We willen namelijk zeker weten dat we ouders doorverwijzen naar goed opgeleide hulpverleners met de nodige kennis van zaken, zodat ze zo doeltreffend en professioneel mogelijk worden geholpen in hun zoektocht naar een haalbaar en duurzaam akkoord, in het belang van het kind.

We werken ook in alle vertrouwen en op regelmatige basis samen met LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Abduction , een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in ontvoeringen van kinderen door ouders. LEPCA is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en specifieke opleidingen voor advocaten aanbiedt. We beseffen maar al te goed dat deze complexe rechtsprocedures grondige deskundigheid en ervaring vergen met betrekking tot de instrumenten van internationaal privaatrecht, en we raden ouders dan ook aan het advies in te winnen van erkende beroepsbeoefenaars.

Daarnaast werken we ook samen met het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.  In verschillende werkgroepen overleggen we met de rechterlijke macht in de verschillende EU-lidstaten, met de centrale autoriteiten, met de Europese Commissie en met de Raad. We onderhouden ook contacten met allerlei verenigingen op dit gebied.

Als u zelf tot een van deze beroepsverenigingen behoort en samenwerking overweegt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst .

Pleiten voor kindvriendelijke rechtsstelsels

De rechtsstelsels in Europa zijn niet altijd aangepast aan de specifieke behoeften van kinderen. Uit het verslag van de Commissie van 2015  blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is om justitie in de EU echt kindvriendelijk te maken.

Concreet gaat het hier bijvoorbeeld over het recht van het kind om gehoord te worden in een rechtszaak waarbij zij betrokken partij zijn. In zaken waar sprake is van ontvoering van kinderen door ouders en gezagsrecht worden kinderen in de EU steeds vaker gehoord. Bij de herziening van de Brussel II bis-verordening werd afgesproken een bepaling toe te voegen waarvan de tekst op z'n minst geïnspireerd is door artikel 12 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind . Het is van essentieel belang dat kinderen worden gehoord door mensen die voldoen aan bepaalde normen inzake opleiding en professionaliteit. Het vergt bijzondere vaardigheden om te garanderen dat het standpunt van het kind duidelijk wordt en ook op zinvolle wijze in aanmerking wordt genomen.

Hoewel er al grote vooruitgang is geboekt om deze verplichting in de lidstaten in te voeren, is er nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat het kind wordt gehoord in passende, zinvolle en veilige omstandigheden.

De coördinator wil de lidstaten helpen om gebruik te maken van de beste praktijken wanneer ze kinderen horen.

Ze pleit voor specifieke opleidingen voor medewerkers van gerechtelijke en administratieve instanties die kinderen horen.

Daarnaast probeert de coördinator de invoering van bemiddeling waar ook het kind bij wordt betrokken te stimuleren, net als de invoering van beroepsnormen en -opleidingen voor grensoverschrijdende bemiddelaars die met kinderen werken.

 
 

Artikel 12 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind 

1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.

2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.

Artikel 24, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie , luidt als volgt: "Kinderen [...] mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht."

Aanbeveling van de Raad van Europa over inspraak voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar 

Informatie verzamelen

We willen graag van u horen welke problemen en obstakels u regelmatig ondervindt bij grensoverschrijdende familiegeschillen, ontvoering van kinderen door ouders en grensoverschrijdende geschillen over omgangsrecht. Deze kunnen te maken hebben met een concreet aspect (bv. vertragingen, uitvoering van een vonnis, ...) of specifiek zijn voor een regio of land waar u mee samenwerkt. Aan de hand van deze inzichten kunnen we waardevolle informatie verzamelen en structurele trends in kaart brengen. Dit kan dan als basis dienen voor ons optreden. Ook kan dit worden meegenomen in de beleidsvorming en tot nieuwe samenwerkingsvormen leiden.

Als u samenwerking overweegt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst .

 
 

Optimaal gebruikmaken van de diverse fora voor dialoog van het Europees Parlement

Het Europees Parlement is een uitgelezen plek voor dialoog: dialoog tussen de verkozen afgevaardigden van de EU-lidstaten, dialoog met de verkozen leden van een uitgebreide reeks derde landen in het kader van interparlementaire delegaties, dialoog met allerlei soorten organisaties en belangengroepen uit de hele wereld.

Deze unieke rijkdom willen we ten volle benutten. We willen gebruikmaken van de voordelen die deze diverse reeks fora biedt om beste praktijken uit te wisselen, betere samenwerking te stimuleren en beter te communiceren met al wie beroepshalve te maken krijgt met ontvoering van kinderen door ouders en met beleidsmakers.

 
 

Contact: