Bescherming van persoonsgegevens bij het Europees Parlement 

Bij de verwerking van persoonsgegevens eerbiedigt het Europees Parlement de rechten van de betrokkenen ten volle.

Om zijn verplichtingen tegenover zijn personeelsleden en de Europese burgers te kunnen vervullen heeft het Europees Parlement vaak behoefte aan persoonsgegevens zoals naam en adres of andere, meer gevoelige gegevens.

Bij de verwerking van deze gegevens houdt het Europees Parlement zich aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 45/2001 en garandeert het de rechten die met deze verordening erkend zijn. De verordening is bedoeld om bij de verwerking van de persoonsgegevens van natuurlijke personen hun fundamentele rechten en vrijheden te beschermen. De verordening heeft tevens ten doel het vrije verkeer van gegevens te vergemakkelijken in een kader dat de rechten van de betrokkenen waarborgt en tegemoetkomt aan de legitieme verwachting dat hun persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

Elke dienst van het Europees Parlement die gegevens gebruikt waarmee personen identificeerbaar zijn, heeft met deze regels te maken. Elke handeling met deze gegevens (verzameling, inzage, doorgifte, ordening, enz.) moet vooraf aan de functionaris voor gegevensbescherming worden gemeld middels een kennisgeving. Deze functionaris bundelt dergelijke kennisgevingen in een openbaar register.

De links hieronder geven uitgebreidere informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Een van de links geeft toegang tot het register van kennisgevingen over verwerkingen bij het Europees Parlement.

Leidraad bescherming persoonsgegevens

De Dienst bescherming persoonsgegevens heeft tot taak degenen die gegevens van anderen verwerken en degenen van wie de gegevens verwerkt worden op hun rechten en plichten te wijzen. De leidraad beschrijft hoe de gegevensbescherming functioneert en beidt u de mogelijkheid uw weg op dit terrein te vinden.

Register van verwerkingen van persoonsgegevens

Het Register van verwerkingen van persoonsgegevens biedt eenieder de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de verwerking van persoonsgegevens bij het Europees Parlement.

De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001. Hij heeft onder meer tot taak een register bij te houden met gedetailleerde beschrijvingen van iedere verwerking van persoonsgegevens bij het Europees Parlement (artikel 27 van de verordening).

Het register is voor het publiek toegankelijk, zodat de bij het Europees Parlement gemelde verwerkingen van persoonsgegevens openbaar zijn. Iedere betrokkene kan aan de hand van de gegevens in het register gebruik maken van de rechten die hem bij de verordening toegekend zijn.

Het register is via internet voor iedereen vrij toegankelijk.

De zoekresultaten zijn alleen beschikbaar in het Engels of het Frans (de taal waarin de kennisgeving in het register is opgenomen).

Wetgeving 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 22 juni 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Contact: