Studiebezoeken - specifiek onderzoek 

Studiebezoeken hebben ten doel burgers van 18 jaar en ouder de kans te geven diepgaander onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen die verband houden met de Europese integratie. Burgers mogen ook onderzoek verrichten in de bibliotheek of de archieven van het Europees Parlement.

Studiebezoeken duren ten hoogste een maand. Voor de personen die een stage hebben gelopen bij het Europees Parlement geldt een wachttijd van zes maanden voordat een aanvraag voor een studiebezoek kan worden ingediend.

Wat de te volgen procedure betreft, zijn er drie mogelijkheden:

De bevoegde dienst gaat na welke ontvangstmogelijkheden er bij de betrokken diensten of organen van het Europees Parlement zijn en deelt de belangstellenden vervolgens mee of op hun verzoek kan worden ingegaan.

Conform de geldende regels neemt het Europees Parlement niet deel in de eventuele kosten van bezoekers, van welke aard ook.

Contact: 

  • Europees Parlement - Studiebezoeken 
    Contact data:  
    • Address:

      Voor nadere informatie of voor het indienen van een aanvraag voor een studiebezoek dient u zich te wenden tot:

    • studyvisit@ep.europa.eu