Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Co pięć lat obywatele UE wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich i która reprezentuje interesy obywateli w procesie decyzyjnym UE. Procedury dotyczące głosowania różnią się w poszczególnych państwach UE, jednak istnieją też pewne wspólne elementy. Poniżej przedstawiono w zarysie, w jaki sposób wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Ilu posłów do PE pochodzi z poszczególnych państw?

Podział mandatów określono w traktatach europejskich. Uwzględnia on liczbę ludności poszczególnych państw, przy czym mniejsze państwa otrzymują nieco więcej miejsc niż wynikałoby to z podziału ściśle proporcjonalnego. Obecnie liczba posłów do PE wynosi od 6 w przypadku Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w przypadku Niemiec.

Ordynacja wyborcza

Zgodnie z przepisami w wyborach do PE należy stosować jakąś formę reprezentacji proporcjonalnej. System ten gwarantuje, że jeżeli partia zdobędzie 20% głosów, otrzyma też około 20% miejsc w Parlamencie, przez co zarówno większe, jak i mniejsze partie polityczne mają szansę na wysłanie swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Państwa mogą swobodnie decydować o wielu innych ważnych aspektach procedury głosowania. Na przykład niektóre państwa dzielą swoje terytorium na regionalne okręgi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko jeden okręg wyborczy.

Dni głosowania

Państwa UE mają odmienne tradycje wyborcze i każde z nich może ustalić konkretną datę wyborów przypadającą w okresie czterech dni, od czwartku (gdy zazwyczaj głosuje się w Wielkiej Brytanii i Holandii) do niedzieli (gdy wybory odbywają się w większości państw).

Kto startuje w wyborach?

W wyborach rywalizują krajowe partie polityczne, jednak większość wybranych posłów do PE decyduje się przyłączyć do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych należy do ogólnoeuropejskich partii politycznych (więcej informacji – zob. prawa kolumna), zatem jedną z wielkich niewiadomych podczas wieczoru wyborczego stanowi to, które z tych europejskich ugrupowań będzie miało większy wpływ w kolejnej kadencji.

Udział w obsadzaniu stanowiska przewodniczącego Komisji

W wyborach, które odbyły się w 2014 r., główne europejskie partie polityczne po raz pierwszy nominowały swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej – organu wykonawczego UE. Kandydat partii, która zdobyła najwięcej głosów (Europejskiej Partii Ludowej), objął stanowisko przewodniczącego Komisji, po zatwierdzeniu przez nowy Parlament. W ten sposób głosując w wyborach europejskich, obywatele mieli możliwość nie tylko wpłynąć na kształt Parlamentu, lecz także zdecydować, kto będzie odpowiedzialny za proponowanie rozwiązań politycznych w UE i ich realizację.

Europejskie partie polityczne

W skład partii politycznej na szczeblu europejskim wchodzą partie krajowe oraz obywatele, przy czym jest ona reprezentowana w pewnej liczbie państw członkowskich. W wyborach europejskich startują partie krajowe, jednak często są one powiązane z europejskimi partiami politycznymi i po wyborach przyłączają się do działających w Parlamencie Europejskim grup politycznych zrzeszających partie o podobnych poglądach, z tej samej rodziny politycznej.