Patronat 

Patronat jest wyrazem utożsamiania się Parlamentu z wydarzeniem poprzez udzielenie mu moralnego poparcia. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

Patronat jest dla Parlamentu Europejskiego sposobem na udzielenie moralnego, niematerialnego wsparcia wybranym ważnym wydarzeniom niekomercyjnym mającym wyraźny wymiar europejski. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną bezpośrednio przez obywateliPatronage is a way for the European Parliament to grant its moral, non-material support to a selected number of non-profit quality events with a clear European dimension [...]

« [...] The European Parliament is the only EU institution directly elected by citizens. And the citizens of the EU are directly represented at Union level in the European Parliament, as stated in the Lisbon treaty. Patronage is a valuable instrument to foster this intertwined relationship and to bring Europe’s Parliament closer to its citizens.»

Share: 

  Jakie wydarzenie może zostać objęte patronatem Parlamentu?

  Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami (np. konferencjami, debatami, seminariami, uniwersytetami letnimi, nagrodami, konkursami czy festiwalami), które spełniają m.in. następujące warunki:

  • mają wyraźny wymiar europejski,
  • ich termin/ny i miejsce/ca zostały potwierdzone,
  • ich czas trwania jest ograniczony,
  • mają charakter niekomercyjny.

  Szczególną uwagę zwraca się na to, w jakim zakresie rozpatrywane wydarzenie podkreśla rolę oraz wkład Parlamentu Europejskiego lub Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

  Na szczególną uwagę zasługują także wydarzenia organizowane przez ludzi młodych lub skierowane do nich, a także mające związek z grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

  Objęcie patronatu nie wiąże się z pomocą finansową ani nie daje prawa do korzystania z infrastruktury Parlamentu Europejskiego.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków obejmowania patronatu przez Parlament Europejski proszę się zapoznać z poniższymi zasadami.

  Jak złożyć wniosek o patronat? 

  Electronically via the online application form

  Wnioski o patronat należy kierować do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

  pocztą tradycyjną, na następujący adres : 

  Contact: 

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • szczegółowy opis i program wydarzenia wraz z potwierdzonymi terminami;
  • wszelkie inne informacje uznane za istotne.

   Wnioski o patronat można składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

   Terminy

   Wniosek należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.

   Odpowiedź na wniosek zostanie wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

   Po objęciu patronatu

   Korzystający z patronatu muszą wyraźnie zaznaczyć wsparcie Parlamentu Europejskiego w działaniach komunikacyjnych i reklamowych dotyczących danego wydarzenia przy użyciu loga Parlamentu Europejskiego oraz formuły „pod patronatem Parlamentu Europejskiego”. Organizatorzy wydarzeń, nad którymi Parlament objął patronat i które odbywają się w okresie 12 miesięcy przed wyborami europejskimi, umieszczają w materiałach informacyjnych odniesienie do wyborów europejskich i ich daty. Należy uwzględnić odpowiednie elementy wizualne, zgodnie z przewodnikiem graficznym Parlamentu. W działaniach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia, w tym również w treściach zamieszczanych na stronach internetowych, należy wyraźnie oddzielić rolę Parlamentu jako partnera instytucjonalnego udzielającego wsparcia moralnego od roli ewentualnych sponsorów. Korzystanie z loga Parlamentu Europejskiego podlega warunkom przedstawionym poniżej.