Biura kontaktowe w Państwa kraju 

Parlament Europejski posiada biura kontaktowe w stolicach państw UE oraz przedstawicielstwa w miastach ważnych regionów w najludniejszych państwach członkowskich, a także w innych państwach. W Waszyngtonie Parlament ma biuro kontaktowe w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Biura kontaktowe są odpowiedzialne za lokalne wdrażanie instytucjonalnych działań komunikacyjnych, których celem jest sprawienie, aby obywatele rozumieli znaczenie Parlamentu Europejskiego na tyle dobrze, by mogli angażować się w europejski proces demokratyczny.

Biura podejmują dialog z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz utrzymują kontakty z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Ponadto zapewniają wsparcie posłom do Parlamentu Europejskiego w wykonywaniu ich obowiązków w państwach członkowskich.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Kontakty z obywatelami 

Biura kontaktowe utrzymują kontakty z obywatelami na szczeblu lokalnym oraz propagują wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego działalności i wartościach, które reprezentuje.


Czynią to poprzez:

 • tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie sieci zainteresowanych obywateli,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych, w tym organizowanie imprez i wystaw,
 • propagowanie wiedzy i promowanie debaty na temat europejskiej demokracji parlamentarnej,
 • informowanie o roli Parlamentu Europejskiego oraz udzielanie informacji na wniosek obywateli.
 

Kontakty z mediami 

Biura kontaktowe stale dbają o przekazywanie wiadomości i decyzji dotyczących UE oraz transmitowanie unijnych debat przez media krajowe, regionalne, lokalne i tematyczne.


Czynią to poprzez:

 • asystowanie dziennikarzom w ich pracy oraz uświadamianie ich na temat skutków wydarzeń na szczeblu europejskim,
 • organizowanie wykładów dla dziennikarzy i zachęcanie ich do zdawania relacji z posiedzeń plenarnych,
 • umożliwianie posłom do Parlamentu Europejskiego występowania w mediach krajowych, regionalnych, lokalnych i tematycznych,
 • monitorowanie nieścisłych i wprowadzających w błąd wiadomości o Parlamencie Europejskim oraz korygowanie ich.
 

Kontakty z zainteresowanymi stronami oraz podmiotami opiniotwórczymi 

Do zainteresowanych stron należą władze krajowe, regionalne i lokalne, grupy społeczeństwa obywatelskiego, sieci, stowarzyszenia, nauczyciele, szkoły, uczelnie wyższe, ośrodki analityczne, organizacje branżowe, organy UE itd. Biura kontaktowe nawiązują i utrzymują stosunki z zainteresowanymi stronami o strategicznym znaczeniu. Ich cele polegają na podejmowaniu dialogu z zainteresowanymi stronami oraz informowaniu ich o decyzjach Parlamentu Europejskiego, które ich dotyczą.


Czynią to poprzez:

 • promowanie debat na temat ustawodawstwa europejskiego oraz pracy legislacyjnej posłów,
 • dbanie o to, aby zainteresowane strony otrzymywały ukierunkowane informacje o zagadnieniach będących przedmiotem ich szczególnego zainteresowania,
 • współpracę z nauczycielami i z instytucjami naukowymi oraz udostępnianie materiałów szkoleniowych,
 • utrzymywanie kontaktów z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w państwach członkowskich.
 

Inne zadania 

 • Udzielanie wsparcia podczas wizyt posłów, którzy pełnią rolę przedstawicieli instytucji, oraz oficjalnych delegacji i misji parlamentarnych.
 • Współpraca z przedstawicielstwami Komisji oraz z punktami informacyjnymi Europe Direct.